Utvalgte naturtyper i Oslo og Akershus

Fem utvalgte naturtyper har ekstra beskyttelse etter at regjeringen i mai 2011 vedtok de første utvalgte naturtypene etter naturmangfoldloven.

Vi finner alle de fem utvalgte naturtypene; slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, kalklindeskog og hule eiker i Oslo og Akershus. Dette er naturtyper med unike naturverdier, som det er knyttet et stort artsmangfold til og som er levested for mange sjeldne arter. Mange av disse naturtypene er i tillegg truet og utsatt for et stort utbyggingspress.

Forskriften om utvalgte naturtyper er et virkemiddel for å ivareta de unike naturverdiene. Dette er regler for bærekraftig bruk som pålegger grunneiere, tiltakshavere, kommunen og andre offentlige aktører, som Fylkesmannen, en plikt til å ta særskilt hensyn og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på de utvalgte naturtypene. 

Naturtypene ålegras, kalkmark, høstingsskog og kystlynghei er blitt foreslått som utvalgte naturtyper, og det er derfor mulig at de vil få egen forskrift i nærmeste framtid.

13.02.2013

Søk om støtte til skjøtsel

For at naturtypene skal bli tatt godt vare på, er det etablert en egen tilskuddsordning som grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke på.