Prioriterte arter

Dragehode - en prioritert art
Dragehode - en prioritert art
Åtte arter fikk i 2011 ekstra beskyttelse som prioritert art etter naturmangfoldloven. Planten dragehode, som har sin hovedforekomst i Oslo og Akershus, er en av de sjeldne artene med ekstra beskyttelse.

De åtte artene som har fått status prioritert art  er de tre plantene dragehode, honningblom og rød skogfrue, fuglene dverggås og svarthalespove og insektene elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge.

Artene har egne forskrifter som skal sikre at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt. Når en art er vedtatt som prioritert art, er alle uttak av, skade på eller ødeleggelse av artene forbudt. 

Spesielt ansvar for dragehode

Planten dragehode er sjelden og flertallet av forekomster ligger innenfor det kalkrike Oslo-feltet.

Der planten vokser finner vi som oftest et stort mangfold av andre sjeldne og krevende karplanter og insekter, blant annet dragehodeglansbille, som bare finnes på dragehode.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har det koordinerende ansvar for oppfølging av handlingsplan for dragehode.

En brosjyre om dragehode finner du her.

Søk om støtte til skjøtsel

For å ta vare på de prioriterte artene, er det ofte viktig å drive aktiv skjøtsel av områdene der de lever. Det er etablert en egen tilskuddsordning som grunneiere, rettighetshavere, kommune og organisasjoner kan søke på.

Søknadsfristen er 15. januar hvert år.

Se hvordan du søker om tilskudd til skjøtsel av prioriterte arter her.

Søknaden skal sendes til Fylkesmannen, som behandler og prioriterer søknadene. Fylkesmannen kan kreve at søknaden er basert på en godkjent skjøtselsplan, eller kan stille som vilkår at plan blir utarbeidet. Søknader om tilskudd til skjøtselstiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan vil bli prioritert.

26.11.2012

Har du en drage i din hage?

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sendt ut informasjon til grunneiere som har planten dragehode på eiendommen sin.