Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tillatelser til utsetting av utenlandske treslag


Forskrift om utsetting av utenlandske treslag skal bidra til at vi tar vare på naturmangfoldet.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 07.11.2012

Forskriften medfører ikke et forbud mot utplanting av utenlandske treslag, men hver enkelt sak vil bli vurdert i forhold til eventuelle uheldige følger for naturmangfoldet.
I juli 2012 trådte forskriften i kraft. Den er hjemlet i naturmangfoldloven og skal hindre uheldige konsekvenser for naturmangfoldet. Derfor de som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål søke Fylkesmannen om tillatelse. 

To måneders frist

Nye søknader må framsettes på fastsatt skjema senest to måneder før utsetting, og sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus på postadresse eller e-post. Alle vedtak som fattes etter forskriften registreres i Miljøvedtaksregisteret. Miljødirektoratet er klageinstans.

Veileder og søknadsskjema

Søknadsskjema og en veiledning for kartfesting av utsettingsområde finner du i høyre marg. Hva som skal være med i en søknad står også opplistet i forskriftens § 6.