Fremmede arter

Fremmede arter er globalt sett en av de største truslene mot biologisk mangfold. Regjeringen har som mål å unngå introduksjon og begrense spredning av fremmede skadelige organismer. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lansert en handlingsplan mot fremmede skadelige arter i regionen.

En egen strategi forplikter sektorene i Norge til å utvikle egne planer for tiltak for å motvirke og redusere virkningene av fremmede arter. En effektiv innsats for å redusere trusselen fra fremmede arter krever en målrettet og koordinert innsats. Fylkesmannens rolle er blant annet å veilede og følge opp kommunene i innsatsen de gjør når det gjelder forebygging, kartlegging og bekjempelse av fremmede arter. Vi samarbeider også nært med andre statlige myndigheter og frivillige organisasjoner.

Oslo og Akershus har et svært rikt plante- og dyreliv, og gode vilkår for at fremmede arter kan etablere seg. Oslo kommune har kartlagt og bekjempet fremmede karplanter i flere år, og enkelte kommuner i Akershus har kartlagt og gjort tiltak mot de mest invaderende eller skadelige plantene, slik som kjempebjørnekjeks.

09.05.2018

Slik kvitter du deg med hageavfall

Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold. Bruk kommunenes hageavfallsmottak for å unngå hagerømlinger.


27.11.2013

Kampen mot fremmede arter fortsetter

Fremmede arter som sprer seg er en stor trussel mot biologisk mangfold. I Oslo og Akershus arbeides det godt med å bekjempe dem.


07.11.2012

Tillatelser til utsetting av utenlandske treslag

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag skal bidra til at vi tar vare på naturmangfoldet.