Tillatelser

Utslipp er regulert i forskrift og utslippstillatelser.

I forurensningsloven er det fastsatt en plikt til å unngå forurensning. De virksomhetene som likevel fører til forurensning er regulert gjennom forskrifter, eller de må ha utslippstillatelse. Fylkesmannen gir utslippstillatelse og følger opp virksomheter innenfor en rekke områder.

Saksbehandling
Søknader om utslippstillatelse blir behandlet i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 36. Her går det også frem hva en søknad skal inneholde. For noen bransjer er det laget egne skjema. 

Avgjørelser og vilkår
Når Fylkesmannen avgjør om en virksomhet skal få tillatelse og setter vilkår, skal det legges vekt på ulempene med forurensningen sammen med fordeler og ulemper tiltaket ellers fører med seg. I tillatelsen kan det settes vilkår slik at forurensningen fører til mindre skade eller ulempe, ved krav til rensetiltak, gjenvinning eller at tillatelser bare skal gjelde for en viss tid.  

Gebyr 
Fylkesmannen tar gebyr for behandling av saker etter forurensningsloven i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 39.

Alle utslippstillatelser på Norskeutslipp.no
Alle utslippstillatelser blir vist på nettstedet Norskeutslipp.no. Her kan en sortere etter fylke, sektor og type virksomhet.

Akutte utslipp
Kystverket har ansvar for akutt forurensning. Fylkesmannen sin rolle er å bistå kystverket og kommunene med miljøfaglig kompetanse.

Kontaktpersoner