Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Akutt forurensning? Ring 110!

Grønn sirkel med nummer til brannvesenet, 110.
Vi gir miljøfaglige råd til Kystverket eller den som får delegert ansvaret for oppfølging av akutt forurensning. Les mer om vår rolle
Gå til Kystverkets sider om varsling.

Temaoversikt

Anleggsbransjen, privatpersoner, ansatte i forvaltningen og andre kan på disse sidene finne mye nyttig informasjon om fagområdene vi jobber med - sortert etter tema.

Vis temaoversikt

Tillatelser

I forurensningsloven er det fastsatt en plikt til å unngå forurensning. De virksomhetene som likevel fører til forurensning er regulert gjennom forskrifter, eller de må ha utslippstillatelse.

Les mer 

Tilsyn

Vi fører tilsyn med forurensning ved bedrifter. Bli kjent med regelverket, hva vi ser etter på tilsyn, hva vi finner og hvordan vi følger opp tilsynene.

Les mer

 

 


28.06.2016

Lagring og bruk av hestegjødsel

På samme måte som for all annen gjødsel er det krav om at hestegjødsel blir lagret og brukt på en slik måte at det ikke fører til forurensning eller fare for smitte.


02.04.2013

Tillatelser

Utslipp er regulert i forskrift og utslippstillatelser.


05.03.2013

Tilsyn

Fylkesmannen fører hvert år tilsyn med forurensning ved bedrifter. Her kan du lese mer om regelverket og hva vi ser etter, hva vi finner og hvordan vi følger opp etter tilsynene.

Fylkesmannens miljøvernavdeling utfører tilsyn på mange områder.


19.10.2012

Eksempel på hvordan en kontrollaksjon ved bilverksteder går for seg

Jørgen Sandberg hos Sandberg Auto hadde mange rutiner i hodet, men ikke alle på papiret, noe man bør ha. Han var førstemann ut da miljøvernavdelingen denne uken startet kontroll av små verksteder.