Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

I fiskeforvaltningen har Fylkesmannen ansvar for laks og sjøørret, sårbare bestander av innlandsfisk og fisk i regulerte vann. Dette ansvaret omfatter også truete og sårbare bestander av andre ferskvannsarter, for eksempel elvemusling og edelkreps.

Fylkesmannen er tillagt forvaltningsoppgaver etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. og forskrifter hjemlet i denne loven. I tillegg til løpende saksbehandling, samler vi blant annet inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og vi deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har god kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og har også tett kontakt med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrift for fiske etter laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for de vanligste fangstbare artene av innlandsfisk. Fylkeskommunen har dessuten ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.