Miljøvernavdelingens rapportserie

Miljøvernavdelingen produserer rapporter og forvaltningsplaner innen flere fagfelt. På denne siden finner du en samlet oversikt sortert etter når dokumentet ble publisert.

2017

Statusvurdering for lakrismjeltblåvinge i Norge pr. 2016 og veien videre. Rapport 1/2017

Klimaprofil: Oslo og Akershus. Et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning. 

2016

Eksempelsamling: Livskraftige urbane bomiljø. FMOA rapport 1/2016

Oppdatert faggrunnlag for handlingsplan for truede humler FMOA rapport 2/2016

Forvaltningsplan for Nesøytjern naturreservat, Asker kommune FMOA rapport 3/2016

2015

Forvaltningsplan for Løkeneshalvøya landskapsvernområde i Asker kommune

Nasjonal overvåking av storsalamander Triturus cristatus – resultater fra Oslofjordområdet i 2014. FMOA rapport 1/2015

Nasjonal overvåking av storsalamander Triturus cristatus – resultater fra Geitaknottane i 2014. FMOA rapport 2/2015

Kartlegging av naturtypen åpen kalkmark og den prioriterte arten dragehode i Oslo og Akershus. FMOA rapport 3/2015

2014

Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus

Overvåking av storsalamander i Osloområdet og Geiteknottane i 2014

2013

Forvaltningsplan for Viernbukta naturreservat

Overvåking av storsalamander. Midt-Norge 2013 

Rødgjellet solabbor i Asker og Røyken kommuner

Forvaltningsplan for Nordre Øyeren

2012

Kartlegging av vasspest i Oslo og Akershus

Rødgjellet solabbor i Asker - status og mulige tilatk

Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene

Forvaltningsplan for gjess

Forvaltningsplan for Ekebergskråningen Naturreservat

Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i Oslomarka

2011

Kartlegging av dragehodeglansbille på Østlandet

Forvaltningsplan for Svartskog landskapsvernområde, Oppegård kommune

Forvaltningsplan for naturvernområdet Fyrsteilene i Nesodden kommune

Undersøkelse av seks dammer med amfibier på Oustøya, Bærum kommune - Akershus fylke

Kartlegging av stillehavsøsters i Oslo og Akershus fylker

Kartlegging av dragehode(Dracocephalum ruyschiana) og grunnlent kalkmark utenfor verneområder i Oslo og Akershus i 2010

2010

Fem års oppfølging av erstatningsdammer for amfibier i Akershus - 2010

Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus

Elvemusling i Leira.  

2009

Storfuglprosjektet i Oslo og Akershus

Nordre Øyeren - Trend trekkprofil og preferanseområder for viktige vannfuglearter 2009

Forvaltningsplan for Gressholmen-Rambergøya og Heggholmen naturreservater

2008

Rekruttering hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Sørkedalselva 1995-2007, Oslo kommune

2007

Forvaltningsplan for store rovdyr 

2005

Svanemusling i Akershus fylke: status 2004 

2004

Forvaltningsplan for gjess i Oslo og Akershus 2004 - 2010

Analyse av kalkede innsjøer i Oslo og Akershus 2003 med spesielt henblikk på Romeriksåsene, Akershus

2003 

Analyse av kalkede innsjøer i Oslo og Akershus. En sammenligning med referanselokaliteter 2002

2001

Dammer på Romerike. Endringer vedrørende dammene og amfibienes bruk av disse i løpet av en tiårsperiode.

1999 

Registrering av sjøørretvassdrag i Oslo og Akershus, 1996-97

Naturfaglige registreringer i Oslo og Akershus 1993-97. Verneplan for Oslofjorden

Forurensningstilførsler i Oslo og Akershus 1997. Fosfor og nitrogen

1997

Kartlegging av kommunenes mottakssystem for spesialavfall i Oslo og Akershus

1996

Fiskekultiveringsplan for Akershus og Oslo. Delplan nr. 1: Innlandsfisk 

Fiskekultiveringsplan for Akershus og Oslo. Delplan 2: Anadrome laksefisk

Rømua. Forurensningstilførsler og stofftransport

Romerikselgen og Gardermoutbyggingen. Kortversjon

Romerikselgen og Gardermoutbyggingen. Hovedrapport