Skogkultur

God skogskjøtsel fører til en langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning. Formålet er å stimulere til virkesproduksjon som i volum og kvalitet er tilpasset fremtidens behov.

Skogkultur er foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, tiltak for naturlig foryngelse, skifte av treslag, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen.

Investeringene i skogkultur skal bidra til å sikre fremtidig produksjon og verdiskaping, samtidig som viktige miljøverdier skal tas vare på.

Tilskudd til gjødsling videreføres

I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget til sammen 33 millioner kroner til klimatiltak i skog, skoggjødsling og tettere planting. I tillegg er det noe overførbare midler fra 2017 som kan disponeres til formålet.

Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting videreføres

I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget til sammen 33 millioner kroner til klimatiltak i skog, skoggjødsling og tettere planting. I tillegg er det noe overførbare midler fra 2017 som kan disponeres til formålet.