Veibygging

Skogsbilvei. Foto: Kari Bjørnø Vangen
Skogsbilvei. Foto: Kari Bjørnø Vangen

For å utnytte skogressursene er det nødvendig å ha gode skogsbilveier. Dette er avgjørende for å drive et konkurransedyktig skogbruk.

Tilrettelegging for bedre tilgang til skogressursene gir grunnlag for økt skogbasert verdiskaping. Modernisering og videreutvikling av dagens veinett vil gjøre at høstingen av skogressursene kan skje på en mest mulig lønnsom måte. En effektiv og rasjonell utnyttelse av skogarealene er god miljø- og klimapolitikk.

I Oslo og Akershus er det stort behov for ombygging av skogsbilveier (klasseheving). Behovet for nybygging er marginalt.