Veibygging

Skogsbilvei. Foto: Kari Bjørnø Vangen
Skogsbilvei. Foto: Kari Bjørnø Vangen

For å utnytte skogressursene er det nødvendig å ha gode skogsbilveier. Dette er avgjørende for å drive et konkurransedyktig skogbruk.

Tilrettelegging for bedre tilgang til skogressursene gir grunnlag for økt skogbasert verdiskaping. Modernisering og videreutvikling av dagens veinett vil gjøre at høstingen av skogressursene kan skje på en mest mulig lønnsom måte. En effektiv og rasjonell utnyttelse av skogarealene er god miljø- og klimapolitikk.

I Oslo og Akershus er det stort behov for ombygging av skogsbilveier (klasseheving). Behovet for nybygging er marginalt.

Finansiering - tilskudd og skogfond

Det er to viktige ordninger som inngår som økonomiske rammebetingelser for bygging og ombygging av skogsbilveger: Skogfondsordningen og tilskudd.


Veivedlikehold

Behovet for vedlikehold på skogsbilveier oppstår umiddelbart etter at veien er ferdig bygd.Vedlikehold skal gjennomføres regelmessig og helst årlig. Nye kjøremønstre med store volumer ut av skogen over korte perioder og endret klima med mer nedbør øker behovet for et godt vedlikehold.