Inn på tunet

Inn på Tunet er et satsingsområdet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Vi har pr i dag 43 gårdsbruk i Oslo og Akershus som er godkjent eller som er under godkjenning som Inn på tunet-tilbydere av Matmerk.  Les mer om sertifiseringsordningen hos Matmerk

Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse/sosial-, eller arbeids- og velferdssektorene. - Med gårdsdrift, dyr og natur som ramme er målet med tjenestene mestring, utvikling og trivsel.

Fylkesmannen skal sammen med Innovasjon Norge, Akershus Fylkeskommune, NAV, kommunene og næringslivsaktører bidra til å tilrettelegge og utvikle kvalitetssikrede Inn på tunet tjenester til beste for samfunnet. Den kommunale landbruksforvaltning vil gi råd og informasjon om Inn på tunet. Etablererveiledningstjenesten i Oslo og Akershus er et offentlig tilbud til deg som ønsker å starte egen Inn på tunet virksomhet.

                                                

 (Opphavsrett: Landbruks- og matdepartementet) (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

(Opphavsrett: Landbruks- og matdepartementet) (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

 

17.02.2017

Dyr øker trivsel hos mennesker

En ny undersøkelse viser hvor viktig det er med samspill mellom dyr og mennesker.


31.08.2017

Konferanse for Inn på tunet-tilbydere

Viktig møteplass med faglig påfyll og nettverksbygging for Inn på tunet-tilbydere fra fylkene rundt Oslofjorden.


21.01.2016

Inn på tunet og bruk av husdyr

Er du interessert i hvordan dyr innvirker på læring, mestring, helse og livskvalitet?


13.05.2015

Veileder for Inn på tunet - gården som læringsarena

Stadig flere bønder tilbyr viktige velferdstjenester overfor skoler i nærmiljøet.  Det aktive gårdsbruket gir en rik og variert ramme for undervisning og opplæring innen de fleste skolefag.  


16.09.2013

Nasjonal og regional handlingsplan for Inn på tunet

Regjeringen har vedtatt en nasjonal handlingsplan for Inn på tunet (2013-2017).  


16.07.2013

Rideterapeut med kjepphest

På Flaten gård i Ullensaker tilbyr Hanne L. Kværner terapiridning til barn og unge.


11.07.2013

Grønn demensomsorg i Oslo

Ut av institusjon og inn på tunet. Det er slagordet for Skjerven gård i Oslo, som siden 2009 har hatt  et dagtilbud for hjemmeboende  personer med demens.Kontaktpersoner

Lenker