Utvalgte kulturlandskap

I Oslo og Akershus har vi tre utvalgte kulturlandskap i landbruket; Nordmarksplassene og Sørkedalen med Bogstad gård i Oslo og ravinelandskapet Øya - Nordre Eik i Nannestad. 

I disse områdene kan brukere og eiere søke tilskudd til skjøtselstiltak. Formålet med tilskuddsordningen, er å bidra til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer.  Man kan for eksempel søke tilskudd til beiting, gjerding, slått, istandsetting av kulturminner, tilrettelegging for turgåere og informasjon om verdier i landskapet.

Krav til søknad
Søknad om tilskudd som gjelder engangstiltak skal inneholde en angivelse av området og en beskrivelse av tiltaket som skal gjennomføres. Søknaden skal også inneholde budsjett og gjennomføringsplan. Søknadene skal være i tråd med gjeldene skjøtselsplan og forvaltningsplan. 

NB i Sørkedalen hvor vi er i en oppstartsfase vil kartlegging og fellestiltak prioriteres i 2018. Vi vil utarbeide forvaltningsplan i løpet av året som skal danne grunnlag for tiltak fremover. 

Søknadsfrist: 15. februar hvert år. 

NB. For Sørkedalen som er nytt utvalgt kulturlandskap er det søknadsfrist 1. oktober! 

Søknaden sendes til: 

  • For Øya Nordre Eik sendes: Nannestad kommune Teiealleen 31, 2030 Nannestad eller postmottak@nannestad.kommune.no 
  • For Nordmarksplasser og Sørkedalen: Landbruksforvaltningen i Oslo kommune, ved Regionkontor landbruk PB 84 2001 Lillestrøm eller post@regionkontorlandbruk.no

Søknadsskjema: se høyre marg.  

Retningslinjer ved søknad og fordeling av midler: se høyre marg

Om utvalgte kulturlandskap

Landbrukets kulturlandskap er et resultat av landbruksdrift med beiting, dyrking og hogst. Kulturlandskapet endrer seg over tid. Gjengroing av kulturlandskapet fører til tap av både naturtyper og arter. Naturbeiteområder, urterike slåtteenger og andre kulturpåvirkede naturtyper er som følge av endringer i landbruksdriften, i ferd med å bli stadig sjeldnere.

Biologisk mangfold, kulturminner og andre verdier i kulturlandskapet er ikke bare en verdifull arv, men også ressurser som kan legge grunnlag for nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling. Verdiene ivaretas gjennom et aktivt landbruk og dette skjer både gjennom de generelle, men også de spesielle ordningene over jordbruksavtalen. Samtidig er det nødvendig å ta hensyn til ulike miljøkvaliteter som krever særskilt forvaltning

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.

Nordmarksplasser

Plassene Blankvannsbråten, Finnerud, Slagteren og Svartorseter fra 1700- tallet byr på unike opplevelser knyttet til historie, landbruk og biologisk mangfold.

Plassene var tidligere setrer tilknytta storgårdene i Aker. Man kan begynne vandringen i vest på Finnerud, som opprinnelig var en finneboplass. Slåtteengene og beitene har vært i drift og blitt skjøttet over lang tid. Alle de fire plassene har godt bevarte gårdsmiljøer med verdifull bebyggelse. De ligger vakkert til i landskapet, i nært samspill med kupert innmark som er omkranset av vekslende gamle åkerlapper, urterike blomsterenger og hagemarksprega skogspartier. Her er rydningsrøyser og rester av steingjerder. På Svartorseter ligger en gammel kalkovn som et vakkert kulturminne.

Kulturlandskapet viser driftsformer og bosettingsmønster fra før industrialiseringen, og de har særpreg med spesielt artsinnhold i engene. Her vokser det et stort antall svært sjeldne planter, som dragehode, marisko, knottblom og engmarihand. Man finner også den sjeldne solblommen på noen av plassene. Kombinasjonen av kalkrikt jordsmonn og kontinuerlig drift over lang tid har gitt opphav til disse sjeldne og artsrike slåtteengene og beitene med spesiell flora og spesielle kulturminner.

Området har hatt og har fortsatt stor betydning for det tradisjonelle Marka-friluftslivet til Oslos innbyggere. Det går mange merka stier og løyper gjennom området. Det finnes også endel hytter i området, de fleste fra 1920-åra. Hyttene til de gamle Kristianiaskiklubbene, flere i «nasjonal» stil, er viktige også i skisportens og friluftslivets historie.

Like sørøst for Finnerud, ca. 15 minutter på merket sti, finner du Svartorseter. Her bør du ta turen bort til den gamle kalkovnen. Fra hvilebenken ved veien kan du beundre de urterike engene, som blomstrer vakkert i juni og juli. Flere stier leder deg videre østover mot Blankvannsbråten, og deretter sørover til Slagteren. Begge plassene har vakre, urterike slåttenger og rester etter rydningsrøyser. Svartorseter, Blankvannsbråten og Slagteren ligger dessuten innenfor Blankvann landskapsvernområde. I området ligger det også to naturreservat.

Sørkedalen med Bogstad gård 

I Sørkedalen er det kjente automatisk fredete kulturminner som dekker alle forhistoriske perioder fra eldre steinalder til middelalder. Dette omfatter både løsfunn av enkeltgjenstander og boplasser fra eldre steinalder, fangstgroper, dyrkningsspor, rydningsrøyser, tufter og gravhauger. Funn fra yngre steinalder viser at jordbruket har lang historie i Sørkedalen.

Jordbruket med de mange bevaringsverdige gårdstunene preger fortsatt den lavereliggende delen av Sørkedalen. Sørkedalselva har en lang fløtningshistorie med mange kulturminner. 

Bogstad gård med plasser og kulturlandskap er fredet etter kulturminneloven. Formålet med fredningen er å bevare Bogstad gård som det sentrale anlegget i Bogstadgodset. Fredningen skal sikre de materielle sporene etter godseiere ansatte, husmenn og arbeidsfolk og sikre at helheten av anlegget ivaretas. Fredningen omfatter ulike enkeltbygninger som boliger for godseiere og ansatte, uthus, driftsbygninger, portstuer, husmannsplasser, skole, samt Markalåven. Kulturlandskap med park, hager, konstruksjoner som alléer, veier, steingjerder, damanlegg m.m samt innmark og utmark inngår i fredningen.

Både de naturgitte forholdene og den historiske bruken i Sørkedalen, gjør at området utviser stor variasjon og store biologiske verdier. Her finnes viktige naturverdier og et relativt stort potensial for et rikt biologisk mangfold knyttet til både våtmark, kulturpåvirkete naturtyper og flere skogtyper. Elvestrengen (Heggelielva og Sørkedalselva) med kantvegetasjonen har en viktig landskapsøkologisk funksjon i kulturlandskapet og dalbunnen, og det er registrert flere lokaliteter av viktige naturtyper med verdi for biologisk mangfold. I nedre del av Sørkedalselva er det kartlagt store forekomster av elvemusling, som er en ansvarsart for Norge.

Både i dag og gjennom tidene har det vært omfattende påvirkning og en rekke interesser knyttet til elva. I denne sammenheng kan bl.a. nevnes en lang tømmerfløtningshistorie med tilhørende konstruksjoner av kulturhistorisk verdi, beiteinteresser, drenering fra jordbruket, vannuttak og interesseavveininger mellom å sikre tilstrekkelig kantsone, men samtidig hindre gjengroing av jordbrukslandskapet langs elven med mer.

 Det er også klare naturverdier knyttet til både ulike skogtyper og åpne kulturlandskap i Sørkedalen. Naturbeitemark, med lite gjødselpåvirkning og jordbearbeiding, er definitivt den naturtypen i kulturlandskapet som betyr mest arealmessig. Men, det er også flere lokaliteter med verdifulle slåttemarker og slåttemyrer (utvalgte naturtyper) som huser et rikt artsmangfold. På Kjelsaas, og en Lønnås er det utarbeidet skjøtselsplaner for slåttemarkene og disse skjøttes i dag. Som på resten av Østlandet, har Sørkedalen hatt en betraktelig reduksjon i beite- og slåttearealer.

Det er generelt en stor utfordring å ivareta naturverdier knyttet til kulturmark i Sørkedalen. Dette skyldes at store deler av kulturlandskapet er tilplantet eller i en gjengroingsfase, noe som innebærer stor trussel mot de biologiske verdiene. Utfordringen er todelt, og omfatter;

1) ivaretakelse av arealer med verdi som åpent kulturlandskap i dag

2) å restaurere tilbake arealer med tidligere åpen kulturmark

 For vesentlige deler av dalen er det derfor foreslått restaureringsområder med potensiell verdi for biologisk mangfold dersom de skjøttes riktig med bl.a. økt bruk av beitedyr og tradisjonell drift.  

Øya-Nordre Eik
Midt i et sammenhengende ravinelandskap langs elva Leira finner vi tjue gårdsbruk. Dette er blant de største, best bevarte ravineområdene i Nord-Europa. Raviner er små V-daler som rennende vann har gravd ut i leirjord gjennom årtusener. Her er ravinene både brattere, krappere og trangere enn ellers på Østlandet. Andre steder på Romerike er de planert for å gi mer plass til korndyrking.

I kulturlandskapet ved Leira møter vi en vakker veksling mellom tun, åkrer, beitebakker og skogholt. De gamle gårdstunene ligger på ravineryggene i åkerlandskapet. I ravinedalene ser vi åpne beitebakker i terrasser, omkranset av frodig blandingsskog. Gårdene på platået over ravinene har ligget her i 1000 år omgitt av åkerland. Tradisjonelle byggeskikker og driftsformer holdes ennå i hevd.

Øya kalles et av høydedragene på folkemunne. Dette utsiktspunktet mot nabobygdene kan ha vært et kultsted i jernalderen. På Øya finner vi både hovedbruk og gamle plasser. Gårdshusene er svært ulike, noen nyere, andre gamle. Enkelte lafta tømmerlåver kan vi fortsatt få øye på. Lengre sør kommer vi til platået Eik. Både Eik og Øya er jordbruksmiljøer med aktivt husdyrhold og med gamle vegfar og andre kulturminner.

Forvaltningsplanene for de to utvalgte områdene kan lastes ned via lenke i høyremargen. Det er utarbeidet skjøtselsplan for eiendommene som er med i ordningen.