Drenering

Regelverket og søknadsskjema for tilskudd til drenering finner du på høyre side. Kommunene fastsetter søknadsfristen. Søknad om tilskudd sendes til den kommunen hvor dreneringen skal gjennomføres.

Formål
Tilskudd til drenering skal bedre kvaliteten på grøftet jordbruksjord og øke produktiviteten. Det er også et mål å redusere avrenning og overflateavrenning til vassdrag. Forskriften om tilskudd til drenering er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet har utarbeidet rundskriv med retningslinjer for hvordan tilskuddene skal forvaltes. De har også laget søknadsskjemaet du finner i margen til høyre.

Om ordningen
Kommunene fastsetter søknadsfrist og behandler søknader. Dersom det søkes om mer penger enn kommunen har fått tildelt, må kommunen prioritere mellom søknadene. Ved denne prioriteringen skal man ta hensyn til formålet ved ordningen.

Hvem kan søke?
Foretak som skal gjennomføre drenering på eget eller leid tidligere grøftet areal, kan søke om tilskudd. Det er viktig at tiltaket ikke er påbegynt før man har fått innvilget tilskudd. Da kan man ikke få tilskudd. Det skal legges ved grøfteplan på kart i hensiktsmessig målestokk. Planen skal beskrive det som skal gjøres. For planerte arealer kan det gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Tilskuddssats

I jordbruksforhandlingene 2017 ble partene enige om å legge større vekt på drenering som klima- og miljøtiltak gjennom å doble tilskuddssatsene for drenering fra 1.juli 2017. Nye satser er 2 000 kroner per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving, og 30 kroner per løpemeter grøft for annen grøfting. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2017. 

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1. juli etter gamle satser, kan sende ny søknad dersom arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt. Kommunen må da fatte nytt vedtak om tilskudd, som samtidig innebærer at tidligere vedtak om tilskudd trekkes tilbake. Søknader som kommunen har mottatt, men ikke behandlet, før 1. juli, kan innvilges med nye satser (uten ny søknad).

Du finner mer informasjon om ordningen i forskriftene og rundskrivet det lenkes til i høyre marg.