SMIL - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet, og redusere forurensingen fra jordbruket. Et viktig mål er å tilpasse innsatsen etter lokale behov og utfordringer.

SMIL-ordningen forvaltes av kommunene som skal utarbeide tiltaksstrategier hvor de prioriterer sine tiltak og bruk av midler. De lokale prioriteringene skal reflektere det regionale miljøprogrammet (RMP).

I Oslo og Akershus gis mesteparten av SMIL-midlene til hydrotekniske tiltak for å minske forurensing gjennom avrenning fra jordbruket. Det fordeles i underkant av ti millioner kroner hvert år over SMIL-ordningen.

Du kan finne søknadsskjema for SMIL-midler i margen til høyre.

Fylkesmannen fordeler fylkesmidlene til kommunene hvert år.