Klima og miljøprogrammet

Klima- og miljøprogrammet skal støtte prosjekter i landbruket som bidrar til bedre klima og miljø. 

Dette kan være forurensing til vann, jord, og luft, naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet, samt klimatilpasning i landbruket. Du kan søke penger til for eksempel informasjonsmøter, forsøksvirksomhet og rådgivning.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fordeler i overkant av 500 000 kroner hvert år til forskjellige prosjekter i fylkene. Se retningslinjer og informasjon om ordningen i lenken i høyre marg. 

Hvem kan søke?

Næringsorganisasjoner, kommuner, landbruksrådgiving og andre som bidrar til gjennomføring av klima- og miljøtiltak rettet mot bønder.

Klima- og miljøprogrammet skal gjennom utredninger og informasjonstiltak bidra til å oppnå landbrukspolitikkens målsettinger på klima- og miljøområdet.

  • Tilskudd skal ivareta informasjons- og formidlingsbehov knyttet til miljøvirkemidlene
  • Økt kunnskap om miljøutfordringer og tiltak
  • God kunnskapsoverføring fra forskning til praktisk jordbruk

Oppdatert miljørådgiving overfor næringsutøverne innen temaene klimagassutslipp, klimatilpasning, vannmiljø og kulturlandskap.

I Oslo og Akershus prioriterer vi i 2018 tiltak som rettes mot klimatilpasning og å begrense avrenning av jord og næringsstoffer til vassdrag. 

Søknadsfristen er den 15. februar hvert år.

På høyre side finner du lenke med veiledning og søknadsskjema til elektronisk søknad om klima og miljøprogrammidler.

Kort «søknadsABC» 

  1. Finn frem til kontaktperson for Altinn (i din virksomhet/kommune), som delegerer rollen ”Primærnæring og næringsmiddel” i Altinn, om du ikke allerede har den rettigheten
  2. Logg deg inn med egen bankid el.
  3. Følg denne oppskriften 

 

PS. Hvis behov, les hvordan kommunen eller andre kan gi deg tilgang/delegere roller