Drenering av jordbruksjord- økte tilskuddssatser fra 1.juli 2017

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å doble tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 2 000 kroner per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving, og 30 kroner per løpemeter grøft for annen grøfting. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2017. 

Økningen i satser ble gjort for å legge større vekt på drenering som klima- og miljøtiltak. I perioden 2013–2017 er det totalt avsatt 438 mill. kroner til drenering. Fra og med 2013 og frem til i dag er det innvilget i underkant av 200 mill. kroner i tilskudd totalt i hele landet.  Det er avsatt 58 mill. kroner til drenering også for 2018 . Dette, i tillegg til tidligere udisponerte midler på ordningen, tilsier at det bør være romslig med midler til drenering fremover.

Behandling av søknader som er sendt inn før 1. juli

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1. juli etter gamle satser, kan sende ny søknad dersom arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt. Kommunen må da fatte nytt vedtak om tilskudd, som samtidig innebærer at tidligere vedtak om tilskudd trekkes tilbake. Søknader som kommunen har mottatt, men ikke behandlet, før 1. juli, kan innvilges med nye satser (uten ny søknad).

Det gis ikke tilskudd der tiltaket er påbegynt. Dette betyr at det ikke gis tilskudd etter fornyet søknad og med nye satser i slike tilfeller.

Lenker til søknadsskjema med nye satser, oppdatert forskrift og annen nyttig informasjon finner du her: Viktig informasjon om drenering.

Mer informasjon om ordningen og faglig veiledning fra Landbruksdirektoratet, finner du her på Landbruksdirektoratets hjemmeside.