Miljøtiltak

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Fylkesmannen skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


01.10.2018

Samling om miljøvirkemidler i jordbruket

Kommunenes landbruksforvaltning var forrige uke på samling om miljøvirkemidler i jordbruket. Se oppsummering og presentasjoner her!


01.10.2018

Agros - nytt verktøy for miljøtilskudd i jordbruket

Agros skal forenkle og effektivisere søknadsbehandlingen og forvaltningen i landbruket. I 2019 vil  miljøvirkemidlene SMIL, Drenering og Utvalgte kulturlandskap innlemmes i Agros-systemet


04.09.2018

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring

Her kan du lese nytt forslag til Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Viken fra 2019-2022. Høringsfrist er 16.oktober


07.06.2018

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel- Ny tilskuddsordning i 2018!

Avtalepartene er i jordbruksavtalen enige om å innføre tilskudd til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel i alle fylker fra 2018. Ordningen vil inngå i regionale miljøprogram fra i år, 2018.


03.05.2018

Spadetak for miljø og klima i Nes

Nes kommune har i det siste året hatt ekstra satsing på informasjon og veiledning om miljøtiltak i landbruket. Hydrotekniske tiltak og jordfruktbarhet var viktige tema. Satsingen er en del av klima- og miljøprogrammet i Oslo og Akershus.


16.04.2018

Studietur Steinssletta

17. juni arrangerte Fylkesmannen studietur til Steinssletta for Oslos utvalgte kulturlandskap i landbruket, Sørkedalen med Bogstad gård.


21.03.2018

Miljøtanker før våronna

Planlegg miljøtiltak nå, og legg grunnlaget for å begrense avrenning av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene i løpet av året


21.03.2018

Klimatilpasning i jordbruket –økte SMIL-rammer i 2018

Økt og hyppigere nedbør skaper et stort behov for vedlikehold og oppgradering av grøfter, inn- og utløp og kummer for overflatevann i jordbruket. Der hvor vannet graver og eroderer må gårdbrukeren gjøre riktige tiltak. Kommunene i Akershus har dobbelt så mye penger til hydrotekniske tiltak som tidligere


17.01.2018

Utlysning - midler til Utvalgte kulturlandskap i landbruket

Skal du gjennomføre tiltak for å ivareta de tre utvalgte kulturlandskapene i Oslo og Akershus. Da kan du søke midler nå. Frist 15. februar.


16.01.2018

Utvikling av nytt Regionalt miljøprogram 2019-2022

Fylkesmannen i Østfold, Buskerud og Oslo og Akershus er i gang med å utarbeide ett felles regionalt miljøprogram for hele regionen. Programmet skal være klart innen 15. november 2018.


Flere nyheter