Odelsloven

Hva sier odelsloven?

En odelseiendom er en eiendom på mer enn 25 dekar fulldyrka og overflate dyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog som slekten har eid i 20 år.

Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndighet for odelsloven, og svarer på generelle spørsmål om loven.

Personlig
Odelsretten er en personlig rett. Man kan fraskrive seg løsningsrett eller odelsrett etter odelsloven § 25. En erklæring om å si fra seg løsnings- og odelsrett må være skriftlig. Muntlige erklæringer fra før 1.7.2009 er likevel gyldige.

Barn, verge og odelsrett
Foreldre kan ikke i kraft av å være verge for egne barn  fraskrive barna odelsrett. Det følger av vergemålsloven § 39 bokstav a) at mindreårige ikke kan gi avkall på odels- eller løsningsrett uten at vergen får samtykke fra fylkesmannen.

Fylkesmannens vergemålsavdeling er rette instans for slike henvendelser. 

Kontaktpersoner

Lenker