Konsesjonsloven

Hva sier konsesjonsloven?

Formålet med konsesjonsloven er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Etter konsesjonsloven § 2 kan fast eiendom – med de unntak som følger av loven – ikke erverves uten konsesjon. En konsesjonsvurdering skal ta utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette formålet skal vurderes i forhold til de samfunnsinteressene som gjør seg gjeldende i saken. For landbrukseiendommer gjelder også konsesjonsloven § 9. 

Det følger av konsesjonsloven § 4 nr 4 at bebygd landbrukseiendom, som ikke er over 100 dekar og der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 25 dekar, er unntatt fra konsesjonsplikt. 

Kommunen er vedtaksmyndighet for saker om konsesjon av landbrukseiendommer. Fylkesmannen er klageinstans.

Kontaktpersoner