Jordloven

Hva sier jordloven?

Formålet med jordloven er å sikre at arealressursene brukes på den måten som er best for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. Når arealene skal brukes på en best mulig måte, skal de også gis vern slik at produksjonsevne og utnyttelsesmuligheter sikres for framtidige generasjoner. Jordloven setter et forbud mot omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. 

Jordlovens mål for bruksstruktur og eiendomsutforming er knyttet til et mål om å skape grunnlag for stabile arbeidsplasser og gi lønnsomhet i landbruket. Hva som er en tjenelig bruksstruktur må vurderes ut i fra samfunnsutviklingen, også lokalt.  Et bredt sammensatt ressursgrunnlag kan bidra til å skape ressurssterke bruk dersom ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte.

Skal dyrka jord og dyrkbar jord brukes til et formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon, må du søke om tillatelse til omdisponering etter jordloven § 9. Skal du dele en landbrukseiendom, må du søke om tillatelse til deling etter jordloven § 12. Delingstillatelse etter jordloven kommer i tillegg til delingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Kommunen har vedtaksmyndigheten og Fylkesmannen er klageinstans.

Kontaktpersoner

Lenker