Omdisponering av dyrka mark i 2017

I 2017 ble det omdisponert 541 dekar dyrka jord i Akershus og Oslo. Omdisponeringen utgjør 13 prosent av samlet omdisponering i landet sett under ett, som endte på 4 025 dekar i 2017.

I perioden 2013-2015 ble det omdisponert mellom 280 og 370 dekar dyrka jord per år i Akershus og Oslo. I 2016 gjorde omdisponeringen et byks til hele 1 167 dekar for så å ende på 541 dekar i 2017. De uvanlig høye tallene i 2016 skyldes særlig to store samferdselsprosjekter.

I 2015 fastsatte Stortinget et mål om at det innen 2020 skal omdisponeres maksimalt 4 000 dekar dyrka jord per år i hele landet.

I følge Landbruksdirektoratet var omdisponeringen av dyrka jord 4 025 dekar på landsbasis i 2017, en nedgang på 36 prosent sammenlignet med 2016 og ikke langt unna Stortingets mål for 2020.

Omdisponeringen av dyrka jord har over tid vært størst i sentrale strøk, som har de beste jordbruksområdene med svært fruktbar jorda og et fordelaktig klima for produksjon av matkorn.

Du finner mer og detaljert informasjon om temaet i høyre marg:

Lenken "Landbruksdirektoratet" peker til direktoratets temasider om jordvern.

Lenken "Kommunevis omdisponering" gir tilgang til et regneark som viser hvordan omdisponeringen fordeler seg på kommunene i Akershus og Oslo i perioden 2013 - 2017.

Lenken til Statistisk sentralbyrå gir deg tilgang å designe og laste ned din egen omdisponerings-statistikk for perioden tilbake til 2005.

Lenken "Kostra detaljert 2017" gir tilgang til et regneark med detaljert KOSTRA-statistikk for Akershus og Oslo.