Jordvern

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


09.07.2018

Omdisponering av dyrka jord i 2017

I 2017 ble det omdisponert 541 dekar dyrka jord i Akershus og Oslo. Omdisponeringen utgjør 13 prosent av samlet omdisponering i landet sett under ett, som endte på 4 025 dekar i 2017.


26.10.2017

2016 - tredobling i omdisponering av matjord

Omdisponeringstallene for 2016 viser en omdisponering på drøyt 800 dekar dyrket jord i Oslo og Akershus. Dette er nesten tre ganger så mye som i 2015. Kommunene med størst nedbygging er Ås, Eidsvoll og Ullensaker.


15.02.2017

Søker kandidater til jordvernpris 2017

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater som tar jordvern på alvor i Oslo og Akershus. Den nasjonale jordvernprisen tildeles for første gang i 2017, og frist for å melde inn kandidater er 15. mars.


15.02.2017

Søker kandidater til jordvernpris 2017

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater som tar jordvern på alvor i Finnmark. Den nasjonale jordvernprisen tildeles for første gang i 2017, og frist for å melde inn kandidater er 20. mars.