Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Oslo og Akershus har ca 770 000 dekar fulldyrka jord.  På 80 % av arealet dyrkes korn, som tilsvarer ca 600 000 da. Oslo og Akershus er således det største kornfylket i landet. Grasandelen utgjør ca 19 %, og på resterende areal dyrkes potet, grønnsaker, frukt og bær. Gunstig klima og jordsmonn gjør regionen til et viktig jordbruksområde, nasjonalt, samtidig som presset på dyrka mark er stort gjennom den økende befolkningsveksten.


11.09.2018

Samling om erstatning ved avlingssvikt

Været i Oslo og Akershus i vekstsesongen 2018 har vært preget av langvarig tørke og varme som har ført til stor avlingssvikt i hele fylket. 


10.08.2018

Ofte stilte spørsmål ved utfylling av søknad om erstatning ved avlingssvikt

Vi har satt opp aktuelle spørsmål og svar for deg som skal fylle ut søknasskjemaet


31.07.2018

Tilskudd og erstatninger i årets tørkesommer

Det er satt inn ekstraordinære tiltak i sommer på grunn av tørken. Her kommer informasjon og oversikt over de mest aktuelle tiltakene.


26.07.2018

Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt


24.06.2018

Erstatning klimabetinget avlingssvikt

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot


23.03.2018

Plantevernkurs

Det har vært forespørsel etter plantevernkurs på kveldstid/helg fra enkelte som ikke har anledning til å gjøre dette på dagtid i uka. Derfor arrangerer vi dette nå før sesongen, på Huseby gard i Blaker.


12.01.2018

Store kornavlinger i Akershus og Oslo

Etter flere magre år har kornproduksjonen i Akershus og Oslo tatt seg opp. På tross av at kornarealet er redusert med nærmere 60 000 dekar siden 2004 har kornproduksjonen de siste årene nærmet seg gamle høyder.


23.10.2017

Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon – aktuelt 2017

Landbruksdirektoratet har satt fokus på viktige forhold som er knyttet til avlingsskadesøknader nå i høst. Husk søknadsfristen 31. oktober. 


22.06.2017

Jordbruksstatistikk

Lurer du på hvordan jord- og husdyrnæringene i Oslo og Akershus har utviklet seg de senere årene?


05.11.2015

Kornskolen

Kornskolen er et grunnleggende kornkurs for de som ønsker å lære om korndyrking. Kurset er åpent for alle! meld deg på innen 12 november.

 


Flere nyheter