Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader

Ordningen omfatter både forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT). Søknadsfrist er utvidet til 15. februar 2016 i Oslo, Akershus og Østfold.

Tilskuddsordningen er ment å bidra til å forebygge skader på husdyr og tamrein påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe konflikter og begrense ulemper. Du kan lese mer om hvilke tiltak du kan søke på i Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Søknaden sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Forvaltingsplan for store rovdyr i region 4 angir rovviltnemndas prioriteringer for bruk av midler til konfliktdempende og forebyggende tiltak i Østfold og Akershus.

Forebyggende tiltak (eget søknadsskjema)
Primær målgruppe er husdyreiere. En forutsetning for å gi tilskudd er at tiltakene med stor sannsynlighet kan ventes å ha tapsreduserende virkning. Tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr, slik som seint slipp, tidlig sanking og rovdyravvisende gjerder er blant tiltakene som kan støttes. Utvidet tilsynsaktivitet kan ikke støttes økonomisk med mindre det kombineres med tiltak med større tapsreduserende virkning. Tiltak som omfatterfellesløsninger for hele beitelag/sankelag eller flere besetninger vil bli prioritert foran tiltak i den enkelte besetning.

Eksempler på forebyggende tiltak

 • Rovdyravvisende gjerder: Med søknaden må det følge kart over området med inntegnet gjerdetrasè. Leverandører av gjerdeutstyr kan være behjelpelige med å lage en plan for utførelsen etter fastsatt standard. Rovviltnemnda fastsatte i 2015 tilskudd til å være kr 60 per meter gjerde. Tiltak innenfor ulvesonen og nær ulveetablering vil bli prioritert.
 • Forberedt seint slipp av sau på utmarksbeite: Kan være aktuelt for noen få besetninger i Akershus, som hadde store tap til ulv i 2015, og hvor det fortsatt er dokumentert tilhold av ulv.
 • Forberedt ekstraordinært tilsyn: Kan være aktuelt utover ordinært tilsyn, som et fellestiltak i skadeutsatte områder med dokumentert tilhold av ulv.  
 • Hjemmebeite: Innebærer at sau flyttes fra ordinær bruk av utmarksbeite til innmarksbeite grunnet ulveetablering. Kun aktuelt for noen få besetninger i Akershus, dvs 2 besetninger fra Østmarka og noen besetninger fra Eidsvoll Øst.  
 • Tiltak som avklarer tapsforhold, herunder elektronisk overvåking: Mest aktuelt for bruk på utmarksbeite, i kombinasjon med andre tiltak og i  rovdyrutsatte områder. Kan gi økt dokumentasjon av skadeårsaker og ha forebyggende og dyrevelferdsmessige effekter.     

Akutte tiltak
Kan kun omsøkes ved akutte tapssituasjoner i beitesesongen. Det skal tas umiddelbar kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Midler til akutte tiltak kan bare tildeles etter avtale med Fylkesmannen på forhånd. Kontakt og avtale gjøres med leder for sankelaget/beitelaget. Følgende kriterier skal være tilstede for at søknad om akutte midler skal innvilges:

 • Det må være dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt
 • Potensialet for fremtidig og vedvarende skade må være tilstede
 • Skadesituasjonen må være akutt og pågående

Søknader om akutte tiltak skal sendes inn i elektronisk søknadssenter etter at Fylkesmannen er kontaktet per telefon på forhånd. 

Eksempler på akutte tiltak

 • Akutt tidlig nedsanking av sau fra utmarksbeite: For å være effektivt, må tiltaket som regel omfatte alle besetninger i et beiteområde.
 • Ekstraordinært tilsyn på utmarksbeite: Gjennomføres i tillegg til ordinært tilsyn og organiseres gjennom beitelaget. I tilsynet benyttes beitebrukere og hund for å      dokumentere skader og omfang, til å bidra med vakthold ifbm. skadefellingsforsøk mm.
 • Ekstraordinært tilsyn på innmarksbeite: Gjennomføresi tillegg til ordinært tilsyn og organiseres fortrinnsvis av leder av beitelaget/kommunen. Kortvarig intensivt tilsyn som utføres kveld, natt og morgen når det er oppdaget akutte rovdyrskader. Kan gjennomføres i kombinasjon flytting av dyr, bruk av hund, bruk av nattkve mm.

Konfliktdempende tiltak (eget søknadsskjema)
Målgruppen for tilskudd er personer, kommuner og lokalsamfunn som vil gjennomføre tiltak som har til hensikt å bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Lokale, regionale og landsomfattende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd. Tiltak i kommuner skal gjøre lokalsamfunn med rovvilt, særlig bjørn og ulv, i bedre stand til å håndtere konflikter som disse artene kan skape. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. Tilskudd kan også gis til evaluering av virkninger av tiltak som allerede er satt i gang.

Standarder
Det er utarbeidet nasjonale standarder for de mest vanlige forebyggende tiltakene som er aktuelle for husdyreiere. Dette gjelder for:

 • rovviltavvisende gjerder
 • beredskapsarealer
 • tidlig nedsanking
 • bruk av vokterhunder

Disse standardene skal følges om ikke annet er bestemt i vedtak om tilskudd. Oppdaterte standarder finnes i søknadsskjemaet i elektronisk søknadssenter og på http://www.rovviltportalen.no/. I de tilfeller det ikke finnes en nasjonal fastsatt standard er det de vilkår som fastsettes av Fylkesmannen i vedtaksbrevet som til en hver tid er gjeldende, i tillegg til de generelle vilkår som framkommer av FKT-forskrifta.

FKT-prosjektets veileder
FKT-prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Veilederen fra FKT-prosjektet om "Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge" inneholder informasjon om hva som kan gjøres for å begrense rovviltskader. Den omtaler blant annet tiltak som skiller rovdyr og beitedyr, ulike former for tilsyn og mye annen informasjon om konflikttemaet. Lenke til veilederen finner du i høyre marg.

For mer informasjon om støtteberettigede tiltak se «Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak».  Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad om FKT-midler.