Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Kulturlandskap i Nes, Akershus. Foto: Erik Røseid


10.08.2018

Ofte stilte spørsmål ved utfylling av søknad om erstatning ved avlingssvikt

Vi har satt opp aktuelle spørsmål og svar for deg som skal fylle ut søknasskjemaet


31.07.2018

Tilskudd og erstatninger i årets tørkesommer

Det er satt inn ekstraordinære tiltak i sommer på grunn av tørken. Her kommer informasjon og oversikt over de mest aktuelle tiltakene.


26.07.2018

Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt


09.07.2018

Omdisponering av dyrka jord i 2017

I 2017 ble det omdisponert 541 dekar dyrka jord i Akershus og Oslo. Omdisponeringen utgjør 13 prosent av samlet omdisponering i landet sett under ett, som endte på 4 025 dekar i 2017.


24.06.2018

Erstatning klimabetinget avlingssvikt

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot


28.05.2018

Les Fylkesnytt

To ganger i året publiserer Landbruks- og matdepartementet nyheter fra fylkene. Les Fylkesnytt fra Oslo og Akerhus.


25.05.2018

Kort veg til gode hjelpere i landbruket

Jobber du med veiledning knyttet til etablering og næringsutvikling, kan temadagen «Kort veg til gode hjelpere» være noe for deg!


16.05.2018

Parsellhager gir trivsel og sunn mat

Forskning viser at parsellhager er viktige for bybefolkningen


03.05.2018

Spadetak for miljø og klima i Nes

Nes kommune har i det siste året hatt ekstra satsing på informasjon og veiledning om miljøtiltak i landbruket. Hydrotekniske tiltak og jordfruktbarhet var viktige tema. Satsingen er en del av klima- og miljøprogrammet i Oslo og Akershus.


02.05.2018

Kurstilbud – aktivitetstursime og opplevelser på og rundt gården

Driver du tradisjonell gårdsdrift, og ønsker å kombinere dette med natur- eller kulturbaserte reiselivsaktiviteter er dette 3-delte modulkurset noe for deg, enten du vurderer å starte opp med opplevelsestursime for første gang eller om du også allerede er i startsfasen. Påmeldingsfrist: 20.mai


Flere nyheter Få nyhetsvarsel