Nye befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrå presenterte i forrige uke oppdaterte tall for befolkningsframskrivinger, og vi har laget prognoser for Oslo og Akershus.

En rekke samfunnstrender vil i større eller mindre grad påvirke de økonomiske rammene kommuner har til disposisjon. Demografisk utvikling er en slik trend som har stor samfunns- og kostnadsmessig betydning for kommunene. Å følge med på befolkningsprognoser og bruke dem til å justere kursen på tjenester og ressursbehov er derfor vesentlig.

Befolkningsvekst 2018- framskrevet hovedalternativ (MMMM) 2040:

Ifølge befolkningsframskrivingene for årene 2018-2040 anslås det at veksten i folketallet først og fremst kommer i sentrale strøk. Oslo og Akershus er de fylkene i landet som i de kommende årene anslås å få sterkest vekst i befolkningen. Samlet sett er veksten for hver av fylkene beregnet til å være over 21 prosent.

Resultatene fra SSB bygger på forutsetninger om framtidig fruktbarhet, dødelighet, innenlandsk flytting og inn- og utvandring.

 

Den kommunevise veksten kan vi se i figuren under:

 

Veksten er kalkulert til å være størst i Ås kommune med hele 70 prosent, mens i Frogn kommune regnes det med en befolkningsnedgang på fire prosent. Her er det viktig å understreke at dette er prognoser. Sannsynligheten for at utviklingen blir akkurat som skissert i figuren over, er liten. Dette fordi metodisk forutsetter man at enkelte komponenter er på samme nivå som i de siste ti årene, og bare det gjør beregningene for befolkningsframskrivinger usikre. Usikkerheten i resultatene øker jo lenger fram i tid en ser og jo mindre grupper man framskriver.

Befolkningsveksten vil for kommuner som planlegger godt være positiv, mens andre vil kunne erfare utfordringer da det genererer oppskalering av tjenestenivået, bygningsmasse og annen infrastruktur. 

Andel 0-5 år vs. 80 år og eldre

I og med at alle våre kommuner i framtiden vil vokse er det interessant å se hvilken del av befolkningen som vil vokse og hvor mye. Nedenfor har vi laget en tabell som viser prosentvis utvikling i andel 0-5 år og andel 80 år og eldre i forhold til antall innbyggere totalt fra 2018 sammenlignet med 2040.

 

Av oversikten kan vi blant annet se at Ås kommune som ser ut til å vokse mest, er i tillegg den eneste kommunen hvor utviklingen i andel 0-5 år er positivt med en prosentvis vekst på 1,2 prosent. Kommunen har i dag 1 395 barn i alder 0-5 år og vil doble seg til 2 778 barn i 2040. I alle andre kommuner viser prognoser at andel barn i barnehagealder vil gå ned og at nedgangen vil være størst i Rælingen kommune med en negativ vekst på 1,6 prosent.

Når det gjelder andel personer over 80 år og eldre vil alle våre kommuner, som kommuner for øvrig i landet, merke at denne aldersgruppen vokser. Økningen blant 80 år eller eldre forskeres også på grunn av befolkningsveksten. Den prosentvise veksten er størst i Frogn og Enebakk kommune med henholdsvis 7,2 prosent og 6,1 prosent.

Tabellen nedenfor viser kommunevis utvikling i andel 0-5 år basert på prognoser:

 

Andel 0-5 år i 20108

Andel 0-5 år i 2040

Prosentvis endring 2018-2040

0211 Vestby

7,8 %

6,8 %

-1,0 %

0213 Ski

7,1 %

6,2 %

-0,9 %

0214 Ås

6,9 %

8,2 %

1,2 %

0215 Frogn

5,3 %

5,2 %

-0,1 %

0216 Nesodden

7,2 %

5,8 %

-1,4 %

0217 Oppegård

6,9 %

6,0 %

-0,9 %

0219 Bærum

7,6 %

6,8 %

-0,8 %

0220 Asker

7,2 %

6,8 %

-0,5 %

0221 Aurskog-Høland

6,6 %

6,4 %

-0,2 %

0226 Sørum

7,9 %

7,0 %

-0,9 %

0227 Fet

7,3 %

6,3 %

-1,0 %

0228 Rælingen

8,0 %

6,4 %

-1,6 %

0229 Enebakk

7,0 %

5,9 %

-1,1 %

0230 Lørenskog

7,0 %

6,9 %

-0,1 %

0231 Skedsmo

6,7 %

6,5 %

-0,3 %

0233 Nittedal

7,5 %

6,5 %

-1,0 %

0234 Gjerdrum

6,9 %

5,7 %

-1,2 %

0235 Ullensaker

7,5 %

6,9 %

-0,6 %

0236 Nes (Akershus)

7,3 %

6,3 %

-1,0 %

0237 Eidsvoll

7,3 %

6,1 %

-1,2 %

0238 Nannestad

7,2 %

6,3 %

-0,9 %

0239 Hurdal

7,0 %

5,6 %

-1,4 %

0301 Oslo kommune

7,6 %

7,1 %

-0,5 %

Tabellen nedenfor viser kommunevis utvikling i andel 80 år og over basert på prognoser:

 

Andel 80 år og mer i 20108

Andel 80 år og mer i 2040

Prosentvis endring  2018-2040

0211 Vestby

2,7 %

7,0 %

4,3 %

0213 Ski

3,6 %

7,6 %

4,1 %

0214 Ås

3,7 %

4,5 %

0,8 %

0215 Frogn

3,9 %

11,1 %

7,2 %

0216 Nesodden

3,3 %

8,8 %

5,5 %

0217 Oppegård

4,4 %

8,8 %

4,4 %

0219 Bærum

4,6 %

7,6 %

3,0 %

0220 Asker

4,2 %

7,8 %

3,6 %

0221 Aurskog-Høland

4,3 %

8,1 %

3,8 %

0226 Sørum

3,3 %

5,6 %

2,4 %

0227 Fet

3,5 %

7,2 %

3,7 %

0228 Rælingen

2,8 %

6,7 %

3,9 %

0229 Enebakk

2,6 %

8,7 %

6,1 %

0230 Lørenskog

3,2 %

6,6 %

3,4 %

0231 Skedsmo

3,8 %

6,8 %

3,0 %

0233 Nittedal

3,1 %

6,7 %

3,7 %

0234 Gjerdrum

3,3 %

6,9 %

3,7 %

0235 Ullensaker

2,9 %

5,4 %

2,5 %

0236 Nes (Akershus)

3,5 %

8,2 %

4,7 %

0237 Eidsvoll

3,2 %

7,8 %

4,6 %

0238 Nannestad

2,7 %

6,7 %

3,9 %

0239 Hurdal

5,4 %

10,8 %

5,3 %

0301 Oslo kommune

3,1 %

5,7 %

2,6 %

Fullstendig rapport om befolkningsframskrivinger 2018 av SSB er lenket til høyre på siden.