Stort engasjement rundt grensejustering

Nærmere 300 personer møtte frem da vi inviterte til folkemøte på Nordbytun ungdomsskole om grensejustering mellom Ås og Ski kommuner mandag kveld.  Innbyggerinvolveringen fortsetter.

Bakgrunnen for møtet mandag er ar Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Fylkesmannen om å utrede konsekvenser av en grensejustering, med hjelp fra kommunene. Departementet forutsetter at innbyggerne skal bli hørt. Etter det skal vi gi vår vurdering av fordeler og ulemper ved en eventuell grensejustering. En eventuell ny grense skal være på plass samtidig med at Ski og Oppegård slås sammen til Nordre Follo kommune 1. januar 2020.

Møtet mandag var en del av innbyggerinvolveringen. I tillegg inviteres alle innbyggere, myndigheter, organisasjoner og andre interesserte i Ås, Ski og Oppegård til å uttale seg i en bred høring. Høringsgrunnlaget legges ut på vår nettside i løpet av neste uke. Gå inn påwww.fmoa.no og velg «Høringer». Alle kan delta.

Innbyggerundersøkelse

Det skal også gjennomføres en innbyggerundersøkelse blant innbyggerne i de direkte berørte områdene. Vi har engasjert meningsmålingsselskapet, Opinion, som vil ringe alle tilgjengelige telefon- og mobilnummer til innbyggerne over 18 år. Nummeret de ringer fra er 61 40 01 09. Alle vil bli forsøkt oppringt 10 ganger. Vi oppfordrer alle som får denne telefonen til å svare.

Ås deltar ikke

På møtet mandag bidro leder av fellesnemnda for Nordre Follo, Hanne Opdan, som også er ordfører i Ski, med informasjon om den nye kommunen. Prosjektkoordinator for Nordre Follo Ingvild Belck-Olsen og fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla la frem faktagrunnlag om hva en eventuell grensejustering vil bety for henholdsvis Nordre Follo og Ås kommuner. Ås kommune ønsker ikke å delta i utredningsarbeidet som følge av et stortingsvedtak som sier at arbeidet med grensejusteringen ikke skal videreføres. Departementet har bedt Fylkesmannen gjennomføre utredningen, blant annet fordi det er grunnlag for enighet om noen områder, og fordi innbyggerne må få mulighet til å si sin mening. Ordfører i Ås Ola Nordby deltok likevel på møtet og informerte om sin og kommunens holdning til spørsmålet.

Departementet avgjør

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland ledet møtet, og det var stort engasjement blant de fremmøtte. Hun understreket at det ikke er Fylkesmannen,  men departementet som avgjør om grensen mellom Ås og Ski skal endres. Departementet understreker at det skal følge stortingsvedtaket i sin videre behandling. Svarstad Haugland oppfordret også alle som har meninger om saken, til å bidra i høringsprosessen.

En oversikt over hva en grensejustering vil innebære for de to kommunene når det gjelder befolkning, økonomi i og tjenestetilbud, vil bli tilgjengelig på vår nettside som en del av høringsgrunnlaget, i løpet av neste uke.