Drøfter grensejusteringer i dag

Fylkesmannen har invitert de fire kommunene Nes, Ski, Sørum og Ås til et oppfølgende møte om grensejustering i dag. Vi drøfter foreløpige resultater fra kommunenes kunnskapsgrunnlag og planlegger veien videre. 

Kommunenes kunnskapsgrunnlag skal være ferdig i midten av desember. Fylkesmannen sender disse samlet ut til en bred høring i januar. Vi ser for oss en tre ukers høringsfrist.

På dagens møte drøfter vi også hvordan vi skal gjennomføre felles folkemøter der kommunene kan presentere kunnskapsgrunnlaget for innbyggerne og få svar på spørsmål i forbindelse med høringen. Fylkesmannen vil stille på folkemøtene sammen med kommunene.

Fylkesmannen har anskaffet fageksperter til å gjennomføre en innbyggerundersøkelse med innbyggere som blir direkte berørte av en eventuell grensejustering. Undersøkelsen gjennomføres av Opinion og starter i slutten av januar. Ferdig rapport skal være ferdig og oversendt Fylkesmannen i uke 8.

Nyhetssaken er oppdatert med Fylkesmannens oppsummering av møtet, lagt ut som vedlegg til denne saken.