Tidsplan

Kommuneprosessens tre faser. Illustrasjon.

Kommuneprosessens tre faser. Illustrasjon.

Fase 1 – Igangsette

I denne fasen setter alle kommunene i gang kommunereformen. Fasen brukes til å sikre bred forankring, både politisk, hos ansatte og innbyggere. I denne delen av prosessen skal kommunenes tanker rundt kommunereformen modnes, og de skal planlegge og forberede en god prosess og et godt samarbeid. 

Fylkesmannen tilrettelegger møtearenaer regionalt, og besøker alle regionråd og kommunestyrer høsten 2014. Dette skal være med på å sikre at kommunene kommer i gang og sikre et godt samarbeid. 

Fase 2 – Vurdere, hele 2015

Dette er fasen hvor kommunene drøfter utfordrings- og mulighetsbildet, og hvor de sikrer god medvirkning. De henter fakta og vurderer ulike muligheter for sammenslåing. Her skal det være bred medvirkning, og kommunene får gode verktøy til å gjennomføre fasen, blant annet gjennom www.nykommune.no. De får også støtte økonomisk til informasjon og folkehøring. 

Fase 3 – Beslutte, våren 2016

I denne sluttfasen vedtar kommunestyret ja eller nei for konkret kommunesammenslåing. Fylkesmannen anbefaler at kommunestyrene fatter sine vedtak i april-mai 2016.