Kommunereformen

Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Reformen gir færre kommuner, og fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge.

Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Vis mer

 


22.08.2017

Starten på en ny kommune

Aurskog-Høland og Rømskog kommuner har vedtatt å slå seg sammen. Det første formelle møtet for å danne den nye kommunen holdes 22. august og blir en historisk begivenhet.


21.08.2017

Starter utredningen av grensejusteringer i Akershus

Fylkesmannen har fått i oppgave å utrede justering av kommunegrenser. Ski, Oppegård, Ås, Nes og Sørum kommuner er nå invitert til et møte om prosessen videre.


07.03.2017

Fylkesmannens rolle videre i kommunereformen

Fylkesmennene kaller inn til fellesmøter. Vi skal fortsatt legge til rette for kommuner som vurderer å slå seg sammen, og vi skal bistå ved grensejusteringer.


28.09.2016

Foreslår ni kommuner i Oslo og Akershus

En sterk befolkningsvekst og behov for en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling tilsier at tallet på kommuner bør reduseres. Det fremgår av Fylkesmannens faglige tilrådning.


19.09.2016

Vår tilrådning om framtidig kommunestruktur i Oslo og Akershus

Onsdag 28. september legger fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland fram vår faglige tilrådning om framtidig kommunestruktur i Oslo og Akershus.


17.08.2016

Oversikt over kommunenes reform-vedtak

Fylkesmannen har i august oppsummert kommunereformvedtakene i Akershus og gjennomgått innsendte dokumenter som vi presenterer i en tabell. Tabellen er ikke uttømmende, men illustrerer hovedtrekkene slik Fylkesmannen leser dokumentene. 


22.06.2016

Kommunereformen i Akershus – foreløpig oversikt

Halvparten av kommunene ønsker større kommuner.


08.06.2016

Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

Malen for hvordan Fylkesmannens rapport skal utformes er nå klar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet malen i dialog med fylkesmannsembetene. 


13.04.2016

Ber om innspill og dokumentasjon – og gratulerer Aurskog-Høland

Kommunene har fått brev om hva det forventes at de leverer av dokumentasjon til Fylkesmannen. Fylkesgruppen tar sine siste diskusjoner om fremtidens hovedstadsregion om en måned. Og i dag ble første intensjonsavtale i Akershus signert. 


17.03.2016

Innspurt i dialog om kommunereform

Aktivitetsnivået i arbeidet med kommunereformen er høyt landet rundt. Her i Akershus forberedes det for den siste innbyggerinvolveringen før beslutninger skal tas. Vi deler en liten statusoppdatering med dere før påske.


Flere nyheter