KOSTRA-rapportering 2017

Illustrasjon KOSTRA
Illustrasjon KOSTRA

Alle kommuner, interkommunale selskap og kommunale foretak skal levere elektronisk rapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 15. februar 2018.

Vi viser til:

Informasjonsbrev fra SSB til alle kommuner og fylkeskommuner av 1. november 2017.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 3. november 2017 om endringer i rapporteringsforskriften og kontoplanveilederen. 

 

Nye formidlingsløsninger for KOSTRA fra 2018:

15. mars 2018 vil KOSTRA-tallene for 2017 bli publisert i nye formidlingsløsninger. Dagens Faktaark erstattes av Kommunefakta KOSTRA, som vil inneholde et utvalg på cirka 10-15 av de viktigste nøkkeltall på hvert av tjenesteområdene. Løsningen vil i tillegg ha et mer moderne design og en enklere navigasjon enn Faktaarkene.

Videre får SSBs statistikkbank et nytt brukergrensesnitt – front mot brukerne. Dette vil være gjenkjennelig og overførbart fra dagens løsning, men vil samtidig ha langt bedre søkefunksjonalitet. I tillegg legges strukturen på KOSTRA-tabellene i statistikkbanken om. Tabellen vil fra 15. mars publiseringen 2018 få en tematisk inndelt struktur, som erstatter dagens inndeling i store grunnlagsdata- og nøkkeltallstabeller.

SSB kommer med ytterligere informasjon om endringer i formidlingsløsningene i 2018.

Fylkesmannens anbefalinger:

Fylkesmannen ber kommunene om å være nøye med rapportering av regnskaps- og tjenestedata for eiendomsforvaltning, slik at den blir korrekt. Dette er et området med en del feilrapportering.  

Vi vil ellers oppfordre kommuner om å ta en gjennomgang av nøkkeltallene etter den foreløpige publiseringen den 15. mars, slik at feil og mangler kan rettes opp. Det vises til at KOSTRA-data gir viktig og nyttig informasjon om kommuner på de ulike områdene og at dataene brukes i mange ulike sammenhenger, det er derfor viktig at rapporteringen er fullstendig og korrekt.

Vi ønsker kommunene lykke til med rapporteringen.

Kontaktpersoner