Høyere skatteinntekter enn forventet i 2016

For kommunesektoren samlet, utgjør skatteinntektene i 2016 181,2 mrd. kr. Dette er om lag 1,55 mrd. kr. mer enn årsanslaget i statsbudsjettet for 2017.

Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skattytere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016. Dette gir økt skatt på alminnelig inntekt, som deles mellom kommuner, fylkeskommuner og staten. I tillegg bidrar blant annet økningen i kommunalt og fylkeskommunalt skattøre og økningen i nominelle lønnssummer til økningen i skatteinngangen fra 2015 til 2016.

Selv om våre kommuner har hatt den sterkeste økningen i skatteinngangen gir dette langt mindre utslag i kommunenes inntekter på grunn av skatteutjevningssystemet.

Utvikling på fylkesnivå:

I Akershus, Oslo og Østfold lå skatteveksten over landsgjennomsnittet. Rogaland, Møre og Romsdal lå vesentlig under landsgjennomsnittet. I de sistnevnte fylkene kan utviklingen til dels forklares med nedgangen i utviklingen i den petroleumsrelaterte industrien.

Utvikling på kommunalt nivå:

I lenken til høyere kan utviklingen på kommunalt nivå ses i forhold til samme periode ifjor.

Illustrasjonen viser prosentvis vekst i skatteinngangen i 2016 sammenliknet med 2015:

  

 Illustrajonen viser utvikling samlet skatt ved månedsskiftet- målt mot ifjor - regionene i Akershus: