Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


11.10.2018

Oversikt over prosjektskjønnsmidler 2018

Vi har utbetalt omlag 8 millioner kroner som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. 


08.10.2018

Vekst i frie inntekter for Oslo og kommunene i Akershus

Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018, slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Det vil si at de ekstra skatteinntektene i 2018 på 2,4 mrd. kroner ikke inngår i grunnlaget for beregning av vekst i 2019.


21.06.2018

Månedlige skattetall for 2018

Etter tre år med sterk skattevekst i Oslo og Akershus kommuner, dels som tilpasning til skattereformen i 2015, er det tegn til at merskatteveksten er avtagende i 2018.


18.06.2018

Økonomisk status i våre kommuner

Regnskapstallene som er samlet inn av Statistisk sentralbyrå, de såkalte KOSTRA-tallene, er nå klare. Vi presenterer her noen få finansielle nøkkeltall med kommentarer.


20.03.2018

2017 var også et godt skatteår

Det er tredje året på rad at skatteinntektene blir høyere enn ventet. Økningen er allikevel mindre enn i 2016.


19.03.2018

Invitasjon til å søke om prosjektmidler - prosjektskjønn 2018

Vi har satt til side deler av skjønnsmidlene som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter for våre kommuner. 


29.12.2017

Effektivitet i kommunale tjenester i Akershus

Nye tall viser at dersom alle kommuner blir like effektive som de beste, har man på landsbasis et effektiviseringspotensial på 13 prosent. Det samme er tilfellet for kommunene i Akershus .


20.12.2017

KOSTRA-rapportering 2017

Alle kommuner, interkommunale selskap og kommunale foretak skal levere elektronisk rapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 15. februar 2018.


21.09.2017

Invitasjon til informasjonsmøte om statsbudsjett for 2018

Velkommen til et kortfattet indroduksjon av de viktigste momentene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren.


19.09.2017

Oversikt over prosjektskjønnsmidler 2017

Vi har utbetalt 8,7 millioner kroner som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. 


Flere nyheter