Fylkesmannens tilsynskoordinering

Sentrale myndigheters tilsynsaktivitet med kommuner i Akershus og bydeler i Oslo.

Vi har laget en plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter etter kommuneloven § 60e (Fylkesmannens samordningsplikt). Planen gir oversikt over hva de sentrale tilsynsmyndigheter, inkludert oss, har planlagt av tilsynsaktivitet med kommuner i Akershus og bydeler i Oslo i 2017. Planen må primært ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og ikke som en nøyaktig plan for når tilsyn skal finne sted. 

Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Datatilsynet, Kartverket og Arkivverket er invitert til et samarbeid om tilsynskoordinering. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med kontrollutvalgssekretariatene. 

Vi håper at samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet sett blir mer oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå dobbeltilsyn og at tilsyn i én sektor gir utilsiktede konsekvenser for andre sektorer.