Høring: Kunnskapsgrunnlag for Ås og Nordre Follo


Høringsfrist 02. mars 2018 23:59

Alle gis i denne høringen mulighet til å kommentere kunnskapsgrunnlagene for Ås og Nordre Follo kommuner utarbeidet i forbindelse med utredning av eventuell grensejustering. Fristen for å gi innspill er 2. mars. 

Det kan bli aktuelt å endre kommunegrensen mellom Ås og Nordre Follo kommuner fra januar 2020, når den nye kommunen Nordre Follo etableres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Fylkesmannen utrede konsekvenser av grensejustering i flere områder langs E18 og forberede saken før vedtak i departementet. I denne høringen ber vi om innspill og kommentarer til vedlagte dokumenter.

Elektronisk skjema for innsending av høringsinnspill finner du nederst i denne saken.

Bakgrunn

Departementet bad Fylkesmannen i brev datert 4. juli 2017 om så raskt som mulig å utrede konsekvensene av en grensejustering mellom Ski og Ås kommuner. Basert på brevet og inndelingslova bad vi kommunene utarbeide hver sine kunnskapsgrunnlag hvor de belyser konsekvensene av en eventuell grensejustering.

Den 7. desember 2017 fikk forslaget om «ikke å videreføre arbeid med grenseendring mellom Ski og Ås ut fra de klare vedtak som er gjort i saken fra Ås kommune» flertall i Stortinget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommenterte vedtaket i brev til Fylkesmannen den 20.12.2018. Her ber departementet Fylkesmannen om å gjennomføre utredningen i tråd med oppdragsbrev datert 04.07.2017.

Departementet begrunner videreføringen av oppdraget med flere momenter. De skriver at de er kjent med at kommunene hadde frist til å levere kunnskapsgrunnlag til Fylkesmannen 15. desember, og at det er planlagt å gjennomføre prosesser for å høre innbyggerne. Videre peker de på at de er kjent med at det er mulighet for enighet mellom Ski og Ås kommuner om justering av grenser i ett eller flere områder, og på at et oppdrag om å utrede en grensejustering ikke nødvendigvis innebærer at en grensejustering gjennomføres. Departementet mener det vil være uheldig å stoppe en utredning som er godt i gang, både fordi det kan være grunnlag for enighet om noen av områdene, samt at de berørte innbyggerne bør få si sin mening i saken.

Les mer: Statsråd Jan Tore Sanners svar på skriftlig spørsmål fra Heidi Greni

Ås kommune har som følge av Stortingets vedtak meddelt Fylkesmannen at de ikke ønsker å delta i det videre utredningsarbeidet.

Fylkesmannen følger opp oppdraget fra departementet og sender nå saken på høring. Det er viktig for oss at innbyggere, organisasjoner og andre får anledning til å gi sine innspill til saken.

Dokumenter som sendes på høring

Det er tre dokumenter som sendes på høring, alle tilgjengelige under "Dokumenter".

Kunnskapsgrunnlaget merket Nordre Follo er utarbeidet av Ski og Oppegård kommuner og godkjent politisk, samt av fellesnemnda for Nordre Follo kommune.

Fylkesmannen sender dessuten på høring to dokumenter som til sammen utgjør kunnskapsgrunnlaget for Ås kommune. Hoveddokumentet har Fylkesmannen har fått oversendt fra Ås kommune etter innsynsbegjæring. Innholdet er utarbeidet av kommunens administrasjon, men er ikke ferdigstilt og ikke politisk behandlet, slik at feil i kunnskapsgrunnlaget kan forekomme. Vi antar likevel at feilkildene er av mindre karakter og at grunnlaget viser hovedtrender.

Fylkesmannen har også bedt om Ås kommunes vurderinger av fordeler og ulemper ved en grensejustering. En slik vurdering har ikke kommunen levert, men som en del av høringen sender vi ut en forenklet vurdering publisert på kommunens nettsider med tittelen: «Noen konsekvenser for Ås kommune av en eventuell grensejustering mot Ski/Nordre Follo».

Slik bruker vi ditt innspill og videre prosess

Etter at fristen for høringen er ute, går Fylkesmannen gjennom alle innspillene. Vi kommer ikke til å gi svar til eller kommentere hvert enkelt innspill, men gir samlede kommentarer etter hvert tema. Etter gjennomgangen gjør vi en helhetsvurdering der vi ser på kunnskapsgrunnlagene, alle innspillene og resultatet av innbyggerundersøkelsen.

Vi har også invitert kommunene til et møte der vi drøfter om og hvor det kan være enighet om justering av grensen, før vi kommer med vår vurdering. Vår vurdering sender vi til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar den endelige avgjørelsen og eventuelt gjør endelig vedtak om grensejusteringer.

Høringen

Gjennom denne høringen ønsker vi å sikre alle anledning til å gi sine innspill og kommentarer til kunnskapsgrunnlagene. Kunnskapsgrunnlagene er bygget opp likt med felles temaoverskrifter, etter enkel mal fra Fylkesmannen, slik at de skal være mulig å sammenligne.

Høringen er rettet mot innbyggere i Ås og Ski/Oppegård kommuner, samt berørte offentlige myndigheter og organisasjoner. Høringsinnspillet leverer du digitalt ved å benytte skjema nederst på denne siden. Dersom du ikke har mulighet til å levere din høringsuttalelse digitalt, kan du sende den til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep,
0032 OSLO
Merk da brevet med «Grensejustering Ås/Nordre Follo».

Kunnskapsgrunnlagene er på høring i tre uker fra 9. februar, altså til og med 2. mars.

Påmeldingsliste

FornavnEtternavnOrganisasjonUttalelse
Anne ElisabethPoverudPrivatpersonDe som bor i grenseområdet mellom Ski og Nordby er stort sett nyinnflyttere og føler ingen tilknytning til bygda vår i Nordby. Ingen tilhørighet som vi som har bodd her et helt liv. Derfor vil en spørreundersøkelse falle uriktig ut. Jeg har bodd i Nordby i 66 år og hjertet mitt tilhører Nordby.. Jeg elsker landskapet her, naturen og følelsen av å bo på landet. Idretten er velfungerende, også kulturaktivitetene. Bondegårder i bygda vil bli delt i to,-jeg ser for meg et evig rot med høye kostnader.. Ingen besparelser. Jeg trives ikke i Ski etter som den har blir mer urban. Jeg ønsker fred og ro. Vi som er vokst opp her vil bli fratatt vår integritet og tilhørighet. Grådighetskultur av annens eiendom vil jeg kalle dette. Hva med gravplassen og kirken,- jeg har mine foreldre gravlagt på Nordby kirke og giftet meg også der. Barna mine er døpt der. Tilhørighet betyr mye for mennesker. Kommunaldepartementet oppfordrer til oppvigleri blant befolkningen og skaper angst og uro. Hvordan vil det bli?? Jeg tenker at Oppegård og Ski kan være forsøkskaniner å se hvordan det går i årene framover fra 2020.. Hilsen Anne Poverud.. Tamburveien og Fossekallen, Vinterbro
GroHaugNEI TAKK ! Vil ikke bli en del av Nordre-Follo. Skrev en lang og god uttalelse om hvorfor, men det er problemer med å sende fil til dere. Derfor sier jeg bare NEI TAKK !
ØyvindVinjeØnsker IKKE noe grensejustering. Ås kommune har bra service. En grensejustering vil frata Ås kommune masse skatteinntekter å på sikt tvinge resten av Ås inn i samme storkommune. En grensejustering vil også ødelegge mye for skolekretser og idrettslag.
BirgerSnekkermoenJeg ønsker IKKE at deler av Ås skal bli annektert av Ski og Oppegård. Det syntes jeg er UTROLIG FREKT!
BjørnGrønvoldHei Jeg bor i Grenseveien 60 og ønsker at grensene skal bestå slik de er i dag. Mvh Bjørn Grønvold tlf 91787363
TrudeBjørgumBehold Nordby og Ås som det er. NEI TAKK TIL GRENSEJUSTERING!!!
EgilSkjefstadVår familie bor på Solberg i Ås kommune og er dermed direkte berørt av en eventuell grensejustering. Vi har engasjert oss i denne saken og var også tilstede på folkemøte i regi av fylkesmannen. Vi har lett etter mulige fordeler vi som innbyggere på Solberg kan få ved en justering der vi innlemmes i Nordre Follos nye storkommune og finner ingen fordeler. Dette spørsmål ble også stilt i folkemøte og ble besvart kun med at Ski ville ha kontroll med utvikling i nærområdet der de ønsket å vokse innenfra og utover. Det kan vi ikke se er noen fordel for oss. De negative konsekvenser for bygda vår (Nordby) er langt større. En splitt der Solberg går til Nordre Follo vil bety en rasering av kulturlivet i bygda, idrettslag som ikke lenger vil kunne opprettholde sin aktivitet, mulig nedleggelse av ungdomsskole som ikke lenger vil ha elevdekning nok til å kunne fortsette, kirken som mange i bygda føler tilhørighet til med familiegraver og de konsekvenser en justering vil ha for kirkesognet, bortfall av en mengde omsorgsboliger og eldreboliger er kun noen av de negative konsekvenser som vil komme. En annen og viktig ting er den tilhørighet vi som Solbergbeboere har til bygda vår. Vår identitet blir da borte og det er ikke bra. Våre barn har vokst opp på Solberg og gått på Solberg skole. Vi har bodd i Ås kommune i snart 25 år. Vi valgte å bosette oss i Ås og i Ås ønsker vi å bo. Vi håper og tror at en grensejustering av Solberg skrinlegges som et meget dårlig alternativ. Det er jo et paradoks at alle politiske partier i Ås kommune er motstandere av en justering og at dette forslaget ensidig ble fremmet av politikkere i Ski. Dette fremmer ikke et samarbeid. Med vennlig hilsen Helen Ohnstad og Egil Skjefstad Solbergveien 26 B
Knud Martin LorensenPrivatJeg ønsker ikke noen grensejustering, Ås er Ås og det skal den fortsette med å være. Ikke del opp skole, kirke, familier, bedrifter m.m.
Olaug AskheimAasPrivatInnbyggerne har gjennom avstemning sagt nei til forandring av grensene, Stortinget har sagt nei. Da må saken være grei: NEI TIL FORANDRING AV GRENSENE I ÅS.
GroHaugÅs FrPPå vegne av Ås FrP benytter vi muligheten til å bli hørt i denne saken. 1). Vi har hatt innbyggerundersøkelse hvor Ås innbyggere sa NEI, men hvor resultatene har blitt mistolket og ikke sett på kommunen som helhet, men sett på enkeltkretser. Det har «blitt en sannhet» at 58% av innbyggerne på Solberg ser for seg en grensejustering til Ski. Ved å lese denne undersøkelsen korrekt er det 100 mennesker som er spurt i kretsen, 44 % svarer da at de kunne se for seg behov for grensejustering mot Ski FORUTSATT at de øvrige kommunene videreføres som før. Neste spørsmål er et oppfølgingsspørsmål til disse 44% ( eller 44 personene for å gjøre det enkelt). De blir spurt om hvilke områder de ser for seg at dette er aktuelt. 58% av 44 personer svarer da Solberg. Det er da 1 av 4 som ser dette som et alternativ. Leses denne innbyggerundersøkelsen dårlig, tror folk at 58 % i Solberg vil til Ski. Denne undersøkelsen er brukt av Ski og Oppegård overfor både Fylkesmann, Storting og i media. Det er feil bruk av statistikk! I tillegg har forutsetningene endret seg: • Kommunene rundt Ås består ikke uendret • Det ble plutselig til en grensedeling vest for E-18 Vi har hatt Folkeavstemning hvor innbyggerne sa et klart NEI. Denne avstemningen har også blitt analysert for kretser. Dette er lite demokratisk overfor 20.000 innbyggere. Stortingets flertall har sagt NEI til denne grensedelingen, men arbeidet opprettholdes. Som lokalpolitikere er vår jobb å videreutvikle Ås kommune, men mye arbeid blir satt litt på is. F.eks å utvide vårt sykehjem, og utvide vårt Demenssenter. Hvor mange innbyggere skal disse gi kapasitet til? Det vet vi ikke før dette arbeidet er lagt ned. Ved å dele slik det foreslås mister vi mye. Skole, barnehage, ungdomsskole, retten til gratis å bli begravet i familiegravstedene våre. Barna får lenger vei til ungdomsskolen enn de har i dag. Vårt eldresenter og våre omsorgsboliger blir borte. Vi har barn med store oppfølgingsbehov grunnet sykdom som nå går på vår spesialskole i Ås Sentrum. Ski kommune har ikke tilsvarende tilbud. For kommunen er dette ingen god situasjon. Vi oppfordrer Fylkesmannen til å avvise Nordre-Follo kommunes behov for mer areal, det er faktisk ikke Ås kommunes plikt å gi fra seg sine så nabokommunen blir tilfreds. Situasjonen mellom innbyggere i Ski/Oppegård og Ås har også lidd av denne situasjonen, og det skapes splid mellom oss. Det vil ta år å lege disse sårene. Vi må nå få fred til å gjenoppta arbeidet til det beste for innbyggerne i Ås kommune, og ikke bruke mer tid på dette. NEI til å grensedele Ås til Nordre Follo Kommune!
ReidunØienÅs er en meget velfungerende og passe stor kommune. Vi har sagt NEI til sammenslåing og ønsker selvfølgelig ingen annen oppdeling av kommunen. Stortinget har sagt sin mening i denne saken, og vi har flagget! Det er direkte frekt og svært udemokratisk fortsatt å kjøre denne saken, slik det nå gjøres. Å forsyne seg av en del av Nordby ville være et ran og samtidig skape vondt blod mellom nabo- kommuner. NEI til ran av Nordby! Vi tilhører Ås!
PerLyngsmoPrivatNei takk! En grensejustering vil også ødelegge mye for skolekretser og idrettslag. Litt for mye usikkerhet rundt hva som skjer i sammenslåing med Norde Follo. Blir vel uansett endringer, men ser ikke noen fordeler med å forlate Ås.
synnøve trondsdatter øygardenJeg bor på granheimtunet 17, 1406 ski/ås. Jeg vil ikke at granheimtunet skal inn under ås kommune!! Jeg vil sogne til ski kommune da jeg faktisk bor i gangavstand til ski og ikke ås... Mvh Synnøve Trondsdatter Øygarden
FredrikYstehedeHensikten med kommunereformen er å skape mer «robuste» kommuner. Den foreslåtte grensejustering vil frata Ås en betydelig del av næringslivet og befolkningen, og dermed gjøre Ås mindre robust. En grensejustering virker som annektering og vil ødelegge naboforholdet mellom Ski og Ås. Hele Ås er berørt av denne justeringen, derfor burde hele kommunen delta i spørreundersøkelsen, ikke bare grenseboerne. Justeringen bør begrenses til Tandbergløkka, som er en mye mer naturlig del av Ski enn Solbergområdet.
FredrikYstehedeHensikten med kommunereformen er å skape mer «robuste» kommuner. Den foreslåtte grensejustering vil frata Ås en betydelig del av næringslivet og befolkningen, og dermed gjøre Ås mindre robust. En grensejustering virker som annektering og vil ødelegge naboforholdet mellom Ski og Ås. Hele Ås er berørt av denne justeringen, derfor burde hele kommunen delta i spørreundersøkelsen, ikke bare grenseboerne. Justeringen bør begrenses til Tandbergløkka, som er en mye mer naturlig del av Ski enn Solbergområdet.
Cato JensenGeografisk sett hører både Tandbergløkka og Nordby til Ski.
StinaGundersenHei Jeg var positiv til en sammenslåing av Ås kommune til en stor Follokommune, men jeg er ikke positiv til en grensejustering for Solberg. Vi (vår familie) benytter lite Ski og tilbudene Ski kommune har. Vi bruker tilbudene som finnes på Vinterbro (bibliotek og handel), vi er aktive i Nordby idrettslag og har alle våre forbindelser til Ås kommune. Jeg synes det ikke er noen god ide å gjøre Ås kommune mindre enn det kommunen er nå. En kommune kan kun driftes godt når den er av en viss størrelse. Jeg tenker at det er fordeler med stordrift i kommuner, (med tanke på kommunale tjenester/tilbud en kommune kan gi til sine innbyggere). Å gjøre Ås kommune mindre (mindre areal/mindre skattekroner) til fordel for den kommende Nordre Follo kommune er ikke greit. Vennlig Hilsen Stina Gundersen - Beboer på Solberg.
Barbro Harstad NanserTandbergløkka VelVi som bor på Tandbergløkka har i lengre tid (mer enn 20 år) ønsket å være en del av Ski kommune. Vi har kjent på å være en glemt del av Ås kommune. At Ås kommune nå bruker oss som gissel i diskusjonen rundt grensejustering synes vi er urettferdig. Da må vi kjempe for oss selv og håpe på at vårt innspill vil føre fram. Med hilsen Barbro Harstad Nanser Leder i Tandbergløkka Vel
TerjeMichaelsenÅs må beholdes som en enhet. Det som Norde-Follo vil, kommer til å dele et område som har holdt sammen i tykt og tynt i mange år. Jeg kan ikke forstå at dette kan gjennomføres med tvang på denne måten. Det som er bra for Norde Follo (Ski og Oppegård) er dårlig for Ås. Stortinget har sagt nei, men det jobbes likevel iherdig for å stjele fra naboens «tomt». Vi mister innbyggere, skoletilhøringhet ( når Nordbytun ungdomsskole mister masse ungdommer til Ski, hva skjer med ungdomsskolen da? ) Idrettslaget og musikkkorps blir svært redusert, da 30 - 40 % av barna kommer i fra området øst for E-18. Det gjør at det blir vanskelig å lage klubblag og ha skikkelig korps. Å si at E- 18 er en naturligere grense enn der den går idag, er å forstå lite eller ingen ting om stedsidentitet. Vest for E-18 har de nøyaktig de samme fasiliteter som vi har i resten av Ås. Vi har barneskole, ungdomsskole, eldresenter, omsorgsboliger, 2 helsestasjoner, både for barn og ungdom og ny barnehage, samt eget bibliotek. Ski vil gribbe til seg mye av dette. For oss som sitter igjen ribbet for vår andre halvdel er dette ugreit. Vi har betalt vår skatt til Ås kommune i alle år, og opparbeidet oss de velferdsgodene på lik linje med Ås for øvrig. Når så mange innbyggere blir flyttet til ny kommune, forstår vi st tilbudet blir dårligere for oss som sitter igjen. Å være med på å bygge opp et lokalsamfunn slik vi har vært, skaper identitet. Vi har langt fra noen identitet til Ski, annet enn at vi tar toget til Oslo fra Ski, vi går kanskje på kino en gang i blant i Ski, og spiser en pizza der samtidig, men dette har jo ingenting med hva Ski vil gi sine nye innbyggere. Dette er det næringslivet som fikser. Jeg har bodd i Ås i hele mitt liv, og det vil jeg fortsette med, Solberg er en naturlig del av det. Dersom Solberg blir en del av Ski, vil Nordbyspeierne miste sin speiderhytte, som plutselig blir liggende i Ski. Hvorfor skal Ski kunne bestemme at Departementet skal tillate at slikt kan skje? Ås kommune er en god kommune både å leve og bo i, Ski kommune får ordne med sin nye kommune i ro og mak, og la oss i Ås fortsette slik vi alltid har gjort. Ski har heller ikke begrunnet hvorfor dette skal presses igjennom. Jeg tror ærlig talt Ski har en helt annen agenda enn å skulle hjelpe beboere øst for E-18 til ett bedre liv, jeg tror de trenger arealer å utvikle kommunen sin på. Det er faktisk ikke Ås kommunes problem. Hele reformen er ment å skape bærekraftige og robuste kommuner, som det heter så fint, denne grensejusteringen gjør det stikke motsatte for Ås. Nei takk til Ski. Jeg vet ikke hvorfor vi blir spurt for 3. gang om dette, og forstår hvorfor folk er skeptiske til hvor mange ganger vi må svare før vi blir hørt. Del ikke Nordby i 2 deler, vi hører sammen som hånd i hanske!
Jytte MarieMichaelsenAv meg selvJeg mener det er helt feil å dele Nordby, nordre del av Ås kommune i 2 .Nordby er en godt sammensveiset del godt integrert del med god tilknytning til Ås kommune.Den samhørighet vi opplever i Nordby med øst og vestre del er unik og børder for ikke deles.Det viser seg at det ikke er blir opplyst at Ski kommune vil bruke arealene i Norby øst til industriarealer. Dette er noe innbyggerne i østre Nordby ikke er interessert i, noe som foringer bomiljøet. Likeledes er det besynderlig at Ski ordfører har kommet med fake opplysninger angående antall av beboere i Nordby østs ønske om tilknytning til Ski.
GroHaugFrP ÅsSer at vi har skrevet vest for E-18, det ber jeg Fylkesmannen bære over med. Vi mener selvsagt øst for E-18. Forvirringen har smittet til flere andre svar også, og det er leit. Bær over med oss, vi er uvante med å karakterisere oss som øst og vest for E-18. Det er et helt nytt konsept for oss alle. Vi bor enten i Ås kommune, eller Nordby/Solberg. De kretsene det er lagt opp til er svært fremmedgjørende. Vi burde selvsagt vært helt presise her, men vær vennlig og rett dette opp! Vi vil ikke deles, vi vil forbli et samlet Ås.
RagnarJohnsenFørst må vi si at vi mener at dette forslaget om grensejustering er et overtramp fra myndighetene i forhold til beboere som har avgitt sin stemme om en eventuell kommunesammenslåing. Vi oppfatter den nåværende prosessen som en slags form for overordnet manipulering som undergraver innbyggernes mulighet til å medvirke. Dersom myndighetene i ettertid har skiftet mening i forhold den opprinnelige prosessen er dette feil måte å opptre på. Spørreundersøkelsen som det er lagt opp til fremstår også for oss som tilfeldig, lite gjennomtenkt og nærmest useriøs. I likhet med mange andre kommuner har Ås kommune flere "sentra" om vi kan si det slik og ikke nødvendigvis konsentrert om Ås tettsted, men vi som bor i kommunen opplever at hele kommunens befolkning blir godt ivaretatt. Det er kun noen få beboere på Tandbegløkka som kanskje faller litt utenfor. Denne delen av kommunen har i mange år vært tema for fradeling. For Nordby er det vel få i Ås som forstår argumentene for at denne delen av kommunen skal inngå i Nordre Follo. Argumenter om at man bruker infrastruktur etc i Nordre Follo mangler grunnlag såvidt vi kan forstå. Ås betaler for sitt og Nordre Follo for sitt. Dersom handelen skal legges til grunn kan vi ikke se at det er noe argument - at man skal handle der man bor. Da bør man vel også sikres arbeid der men bor, men som kjent er alle disse kommunene syd for Oslo betydelige pendlerkommuner. Vi er sterkt imot den foreslått delingen av Ås kommune og anmoder om at dette forslaget frafalles og at man ikke bruker mer tid og penger på dette. Forøvrig vil jeg legge til at fokus på regionalt samarbeid synes å ha kommet i bakgrunnen i alle disse diskusjonene. Hvorfor ikke bruke mer tid og krefter på dette?
Jan RogerBjerknesJeg er ikke for grensejustering. synnes all argumentasjonen til Ski og Opegård er tatt helt ut i det blå.
HildeLarsenHei Jeg tenker at dette er helt feil, og fortsette denne utredningen, da stortinget allerede har bedt om at denne saken ikke skal føres videre. Hva har skjedd med demokratiet under veis her i landet? Så da lurer jeg veldig på om dette faktisk har noe med at Ski kommune trenger mer næringsområdet, da de faktisk skal fjerne at som ligger langs Kjeppestadveien, for de har jo ikke funnet noe nytt sted å flytte alle de som er der. Så for meg virker det som at hele næringen der står og faller på at de får kontroll på den delen av Ås, slik at de kan rasere den bebyggelsen det gjelder, for å få utbyggingskabalen til å gå opp. Så NEI jeg vil ikke at vi skal bli en del av en storkommune.
Kari BervenKristiansenEr en av dem som måtte melde fra om tlf.nr. Ringte 22003599, sendte mail til fmoaa.ka••••kl 15.45 fredag 09.02. Dette er ikke blitt tatt hensyn til, ble ikke oppringt. Kan vi stole på denne undersøkelsen? Tviler på det. Har bodd i Nordby i snart 40 år og akter å ende mine dager i Ås kommune. Har virkelig prøvd å finne ut hva Ski kan tilby oss, har bare funnet at det blir 9000 kr mer i komm. avgifter. Hva står det i Norges Lover om annektering av annen manns/kommunes eiendom? I gamle dager lærte vi at det er stygt å stjele, er det utgått på dato? Jeg synes Ski v/ordfører bør trekke dette vanvittige forslaget tilbake. De får låne penger i banken til alle sine storslåtte planer, som vi andre må. (Badeanlegg med OL mål, Kirkevn. Boulevard , Miljøgata som vi blir beskyldt for å slite på.) Vi bruker ikke den lenger for den går ikke til sentrum. Og godt naboskap er ødelagt for bestandig, for maken til frekk oppførsel. Kari Berven Kristiansen, Solberg.
LenaKarusbakkenVi bor på Solberg og har ett barn på Solberg Skole og ett barn på Rustad Skole (ved Ås sentrum.) Vi bruker helsetjenester, avlastning og andre tilbud i Ås fast. En grensejustering vil for oss ha store konsekvenser! Så store at vi må flytte for å beholde tilbudet vi nå har. (Ved en grensejustering blir ett av barna hardt rammet å må bytte skole, vår familie blir hard rammet på alle plan!) Dette vil også ha store konsekvelser for Ås Kommune! SÅ FRA OSS ER DET ETT KLART NEI!!!! Behold Nordby og Ås som det er. NEI TAKK TIL GRENSEJUSTERING
JeppeKarusbakkenVi bor på Solberg og har ett barn på Solberg Skole og ett barn på Rustad Skole (ved Ås sentrum.) Vi bruker helsetjenester, avlastning og andre tilbud i Ås fast. En grensejustering vil for oss ha store konsekvenser! Så store at vi må flytte for å beholde tilbudet vi nå har. (Ved en grensejustering blir ett av barna hardt rammet å må bytte skole, vår familie blir hard rammet på alle plan!) Dette vil også ha store konsekvelser for Ås Kommune! SÅ FRA OSS ER DET ETT KLART NEI!!!! Behold Nordby og Ås som det er. NEI TAKK TIL GRENSEJUSTERING
KarolineSønstevoldNei til grensejustering. Nei til å gjøre Ås kommune mindre robust for framtiden. Nei til å dele Nordby i to.
MaritAschehougLiahøi Grendehus, Nordby i ÅsLiahøi grendehus er et sosialt midtpunkt i Nordby, den nordre delen av Ås kommune som nå er aktuell for deling langs E18. Våre eiere er lokale lag og foreninger som vil bli sterkt rammet av en deling. Eierlisten vår ser slik ut:Follo InnkjøpslagGammeldansens VennerKjærnes VelLiagøyrevyenLions Klubb NordbyNordby BridgeklubbNordby IdrettslagNordbykoretNordby SanitetsforeningNordby SkolekorpsNordbyteatretNordby Torvstrølag Sporret VelØvre Nordby VelÅs KommuneAlle disse foreningene har omtrent halvparten av sine medlemmer i det aktuelle området på Solberg og Nygårdsåsen. Det vil være ødeleggende for hele Nordby om halvparten blir overført til den nye storkommunen Nordre Follo. Vi ber om at frivilligheten blir hørt. En fradeling vil ikke bare ramme Ås kommune, den vil ramme hele bygdemiljøet i Nordby.
Lene AsbjørnsenHei! Jeg har vokst opp på SOLBERG, bor her fortsatt og jobber i hjemmetjenesten Nord som er stasjonert på Granheim. Har barn på Solberg og Nordbytun skole og i Nordby idrettslag. Vi hører til i ÅS kommune og det vil vi fortsette med. Trygt og godt miljø, med gode tilbud til innbyggerne.
Anne-MarieBørsethEr det ingen grenser for grådighet? Nå har Ski og Oppegård etter eget ønske valgt å slå seg samme til Nordre Follo - en stor og robust kommune. Samtidig ønsker de å annektere en både økonomisk og kulturell viktig del av Ås, noe som vil bidra til å gjøre Ås mindre robust. Er dette virkelig intensjonen til regjeringen? At Stortinget ikke støtter sammenslåingen, er klinkende klart. At lokalmiljøet heller ikke støtter sammenslåingen, bør snart være like klart for alle som har en stemme i denne beslutningsprosessen. Selv bor jeg i Nordby og har bodde her i 42 år, men på «riktig» side av E-18. Imidlertid vil jeg om halvannet år flytte helt mot grensen til Ski, og liker ikke tanken på å tilhøre Nordre Follo. Ås er en velfungerende kommune når det gjelder kommunale tjenester. For å ta et nærliggende eksempel: Denne vinteren har bydd på store utfordringer når det gjelder brøyting og snørydding. Taxisjåfører, som jeg har snakket med, kan fortelle om store forskjeller på standarden her når det gjelder Ski og Ås, og for å si det forsiktig taler ikke dette til Skis fordel. Med amputering av store deler av Ås vil kommunens økonomi ikke gjøre det mulig å tilby innbyggerne den samme standarden på tjenester som vi er vant med. Derfor er dette en sak som ikke bare angår befolkningen i den delen av Ås som står i fare for å bli overtatt av Nordre Follo, det angår alle som bor i Ås!
ThorRingstadHei, har ikke blitt oppringt og siden jeg svært gjerne ønsker å ha en mening om dette så kommer det et innspill her. Jeg er imot en deling av bygda Nordby og ønsker at området Solbergskogen forblir en del av Ås kommune.
BirgitBratliJeg og min mann ønsker iIKKE å bli en del av ski kommune. Vi bor i nygårdsåsen, og er ikke blitt oppringt. Vi vil og skal bo i Nordby der vi hører til
RobertErikssonJeg har bosteds aderesse Amundsvei 30 1406 Ski .Bor i Ås kommune Solberg krets . Har ikke blitt oppringt da jeg har vært i Spania for 6mnd . Jeg vil tilhøre Nordre Follo kommune og ikke Ås . Naturlig for meg å tilhøre Ski . Det er der jeg drar . Ås er langt sentrum unna for meg
RagnhildAlnesJeg har ikke blitt oppringt. Jeg ønsker fortsatt å tilhøre Ås.
Solveig HebnesJeg mener at det er galskap å dele opp Nordby i Ås kommune. Det er faktisk ikke OK av Nordre Follo «å grafse til seg» store deler av Ås. La Nordby forbli Nordby i Ås kommune, ikke del opp en velfungerende bygd.
JohanneGunnarstorpMeg selv og min familieJeg bor på Tandbergløkka og har hatt to barn som har vokst opp her. I motsetning til befolkningen på Nordby har vi hverken skole eller barnehage i grenda vår. Dette gjør at familiene må kjøre gjennom Ski sentrum og til Ås for barnehage. I de seneste åra har vi fått lov til å benytte oss av skoletilbudet i Ski. Det har vært veldig fint for skolebarna. De har da hatt muligheten til å etablere vennskap med medelever som bor i nærheten. Dette er av stor sosial betydning for unger i oppveksten. En slik ordning vil være under press med det samme det blir trangt om plassen på nærskolen. Dette skaper utrygghet. Vi har hatt årelang og merkverdig kamp for trygg skolevei, der vi virkelig fikk kjenne på hvordan det er å bo i et slags ingenmannsland. Dette løste seg heldigvis til slutt. Beboerne på Tandbergløkka har kjempet for å bli en del av Ski i mange år. Håper inderlig at dette kan la seg gjøre denne gangen. Mvh Johanne Gunnarstorp
Beboer påSolbergskogenFolk har sagt nei. Storting har sagt nei. At da Ski kommune konstruerer en feilaktig konklusjon på en undersøkelse som viser noe helt annet er bare uredelig. De har ikke kommunisert noe som blir bedre for oss beboere ved grensejustering - altså kan alle som leser mellom linjene forstå at det bare blir ulemper. Dyrere kommunale avgifter også. Mulige industriarealer med eventuell forringelse av bomiljø og eiendomsverdi. Litt som forventet har jeg heller ikke blitt oppringt for å få si min mening. Hele saken stinker.
Jan ArneOlsenStortingsflertallet har bestemt at grensen skal være slik den er i dag. Vi har det så bra her på Granheimtunet. Vi ønsker ikke å bli en del av Nordre Follo. Håper dere kan lytte til hva vi beboerene ønsker. Mvh Jan Arne Olsen
PålHulbackJeg bor i Grenseveien i Ås som ligger 50 meter fra Ski Kommune og flere kilometer fra Ås sentrum. Vi går til Ski sentrum på 20 minutter og 2-3 timers gange fra Ås sentrum. Vi handler en sjelden gang på Vinterbro , men aldri i Ås. All innkjøp foregår i Ski. Har lege og tannlege i Ski, går på Kono i Ski og tar tog og buss dra Ski. Det er helt unaturlig å tilhøre Ås og føler oss av og til stemoderlig behandlet siden vi ligger helt ute i periferien. Konklusjon: Jeg er for grensejustering til Ski Kommune.Telefon 41575664.
Anne ElisabethSkuterudJeg er absolutt motstander av denne «grensejusteringen». Vi er i den situasjonen at vi blir boende omtrent oppå tunnelen som skal være den nye E-18 og vet ikke hvilken kommune vi da vil høre til i. Noe så lite planlagt og gjennomtenkt er det helt ufattelig at det skal brukes tid og ressurser på.
NinaValderhaugJeg bor i Gamle Kongevei 191 og ønsker at grensen skal være slik den er i dag. Det er flere instanser som allerede har sagt nei til denne grensejusteringen, ikke minst oss innbyggere. Ja, jeg bor i Nordby i Ås kommune, nei takk til Nordby i Nordre Follo. NEI TIL FORANDRING AV GRENSENE I ÅS.
Grethe Agnete PedersenJeg vil aller først uttrykke stor skuffelse over ikke og bli oppringt. Dette til tross for at jeg ringte for å gjøre oppmerksom på dette. Det er derfor ganske naturlig at jeg stiller meg skeptisk til telefon undersøkelsens verdi.Grensen slik den ligger i dag er ikke unaturlig som det blir hevdet. Tvert i mot, den har lang historisk binding og er selvfølgelig lagt slik at den følger eiendomsgrenser. Og legge en kommunegrense langs en vei, som E-18, virker kanskje naturlig for personer som ikke har innsikt. Derimot fungerer det ikke i praksis. Eiendommer som blir liggende i to kommuner fører til mye ekstraarbeide for eierne i forbindelse med kommuneplaner, uttalelser og regnskapsførsel mm.For meg er det ikke på noen måte aktuelt og skulle støtte den anektering av arealer i Ås som Nordre Follo Kommune ønsker. Det er altfor store kulturforskjeller mellom (Ski/Oppegård) NFK på den ene siden og Ås på den andre. I NFK råder mammon. Ås er i stor grad inspirert av Universitet og er en kunnskapskommune.NFK har skiftet argumentasjon etter verdt som det har vært opportunt. Nå har endelig sannheten dukket opp, behovet for utrivelig næringsutbygging har kommet på bordet. Argumentasjonen er nærhet til E18 og E6. Det er komplett uforståelig at slike argumenter kan benyttes for å manipulere til seg arealer som er viktige også for Ås. Mvh Grethe Agnete Pedersen Skrevet på familiens IPad
Anne-BeritNerlandNordby EldresenterNordby Eldresenter er et upolitisk tilbud til eldre i Ås kommune. Vi ønsker å komme sammen til hyggelig samvær med positive og stimulerende aktiviteter. Vi holder til på Granheimtunet 3, i underetasjen til Ås nordre, hjemmetjeneste i tillegg finnes der 25 omsorgsboliger i bygget. Vi har åpent tirsdag og fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00 for pensjonister og uførhetstrygdede i Nordby og Ås og andre med tilknytning til Nordby. Vi har 70 - 90 brukere som trofast møter opp på våre treff og brukerne har uttrykt for oss at de føler angst og utrygghet ved en eventuell grensejustering dersom noen av oss vil bli tilhørende i forskjellige kommuner og Granheimtunet 3 blir en del av Ski, i verste fall kan Granheimtunet 3 bli brukt til noe helt annet en i dag. Mange har lang tilhørighet til det som finnes i Nordby, så som vårt eldresenter, fritidsaktiviteter, kirken, menighetssenteret med mere. Styret og brukerne ved Nordby Eldresenter vil fortsatt tilhøre Ås kommune.
Jan HenrySjølliJeg uttaler meg som innbygger i Nordby, som vil bli berørt av et eventuelt ran av 1/5 av Ås kommune. Jeg har ikke blitt oppringt av Fylkesmannens kontor, og som motstander av Ski's ønske om overtagelse av Øvre Nordby og Tandbergløkka, så lurer jeg på hvordan utvelgelsene for oppringning har foregått. Jeg bor i området som eventuelt vil komme inn under en overføring til Ski kommune, med det store problemene det vil medføre for meg, og også de som bor i området i Ås som ikke er inkludert, men som bruker området som vil bli overført Ski. 1. Skoler: Ås kommune bygger en to-parallell barneskole på Solberg, som skal dekke behovet i hele Nordby. Ved en overføring av denne skolen vil Ås Kommune mangle skoleplasser i Nordby, da Nordby barneskole ikke vil være stor nok til å dekke fremtidig behov for skoleplasser. 2. Barnehager: Innenfor området som Ski ønsker å overta ligger det tre barnehager, to kommunale og en privat. Disse tre dekker Ås kommunes behov for barnehager i Nordby, og ingen barn fra Nordby går på barnehager i Ski, og her kommer politikerne i Ski med feil opplysninger. Hvis de to kommunale barnehager blir overtatt av Ski kommune vil mange foreldre i Ås måtte benytte barnehager i Ski kommune, med de økte kostnader det måtte på føre dem. Ås kommune må da også bygge barnehager andre steder i Nordby, for å kunne dekke sine innbyggeres barnehagebehov. 3. Eldreomsorg: På Granheimtunet ligger kontorene til hjemmesykepleien i Nordby, hvor også sykepleierne har sin utrykning fra, til hele Ås. Skal det bygges en ny hjemmesykepleiebase vil det bli store kostnader og planlegging. På Granheimtunet ligger de eneste omsorgsboligene i Ås kommune, hvis disse blir liggende i Ski kommune, må antakelig beboerne som kommer fra de områder i Ås som ikke blir Ski kommune, måtte flytte ut for å gi plass til Ski's innbyggere. Eller i beste fall bli boende der til de flytter på grunn av alder/sykdom, men nye beboere vil ikke komme fra Ås. På Granheimtuner ligger lokalene til Nordby eldresenter og Nordby Sanitetsforening, som dekker hele Nordby. De som benytter dette tilbudet med mange aktiviteter kommer fra hele Nordby, hvor de som bor vest for E18 vil miste dette tilbudet. Et nytt eldresenter må bygges på nytt i området i Nordby som fortsatt vil tilhøre Ås. 4. Kirke: I store deler av området som Ski ønsker å overta er det mulig å se Nordby kirke, som ligger like vest for E18. Ski Middelalderkirke og kirkegård ligger i en avstand på 3 kilometer, som vil bli den nye kommunale kirken for de innbyggere som Ski vil overta. Mange i Ås har sine kjære liggende på kirkegården i sin egen kommune, hvis innbyggere blir flyttet til Ski kommune, vil de miste fordelene med å ha graven i egen kommune. Hvis de fortsatt ønsker sine begrav på kirkegårder i Ås, må de betale ekstra for dette og antakelig ved fornying av avgiften på gravstedet. 5. Nett: Ski kommune har solgt strømnettet sitt til Norgesnett AS, mens Ås Kommune har solgt sitt til Hafslund AS, noe som antakelig vil medføre store kostnader når innbyggerne i Øvre Nordby må bytte netteier. Hafslund vil neppe overdra sitt nett kostnadsfritt til Norgesnett, kostnader som vil bli overført til abonnentene. 6. Vann: Ås kommune kjøper vannet fra Oppegård kommune, med vannkilde i Gjersjøen, mens Ski kommune kjøper vann fra Oslo kommune. Hvordan vannforsyningen skal organiseres hvis deler av Ås kommune vil bli tilhørende Ski, er jeg ikke i stand til å forstå. Hvordan deler av vannforsyningen i Ås, blir tilhørende Ski med vannrør som ikke følger kommunegrensen mellom Ås og Ski. Vanntårnet på Bollerudåsen i Ås, for mange i Nordby vil ved en eventuell overtagelse bli liggende i Ski. Hvis Ski kommune ved en eventuell overtagelse av Øvre Nordby, måtte betale avgifter for å bruke Ås kommunes vann og kloakknett, som igjen blir belastet brukerne. 7. Handel: Det er påstander om at vi i Øvre Nordby bruker Storsenteret i Ski i vår handel, da må jeg fortelle at Nordby har sitt eget Storsenter på Vinterbro. Det skulle ikke forundre meg om at også mange som bor i Ski kommune bruker dette senteret, spesielt de som bor nord i kommunen. Det store handelssenteret, med Plantasjen, OBS bygg, Jula og møbelforretning, vest for E18 ved Nygårdskrysset er jeg også ganske sikker på blir besøkt av Skifolk. 8. Kostnader. Ski kommune har mye høyere kommunale avgifter, så det vil bli økte utgifter for oss i Øvre Nordby, hvis vi skulle bli tvangsflyttet til Ski. Det er antydet økte utgifter på opp mot 6 000 kroner i året, noe som gjør at jeg undrer på om noen vil bli innbygger i Ski kommune.
RagnhildHulbackJeg bor akkurat på kommunegrensa, har 2 km til Ski sentrum og 14 km til Ås. Føler ingen tilhørighet til Ås overhodet. Og det er mer naturlig å bruke Ski til det jeg trenger. Det er hele tida fokus på inntektstap for Ås kommune, men de slipper vel noen kostnader også. Og det er jo rart at Ås kommune bygger de fleste nye boliger nesten på kommunegrensa til Ski. Det gir økt trafikk biltrafikk til Ski. Sikkert trist at ting endrer seg, men samfunnet forøvrig er i endring, og det må kommunene også forberede seg på. Flytt grensen der det er naturlig å ha den. Jeg vil tilhøre en større kommune.
BeboerSolbergskogenHar ikke blitt oppringt så her kommer min mening. Vil IKKE ha noe grensejustering og vil IKKE bli en del av Ski/Oppegård.
HelgeGulbrandsen Byggmesterforsikring AS Hei Byggmesterforsikring holder til i Norbyveien 70 i Ås kommune, men poststed er Ski. Vi er et firma med 18 ansatte og vi sterkt i mot grensejusteringen og ønsker fortsatt å beholde tilhørigheten til Ås kommune. Mvh Byggmesterforsikring AS Helge Gulbrandsen Daglig leder
Torild HansenJeg har ikke blitt oppringt.Ønsker fortsatt å tilhøre Ås Kommune.
Ivar AndresenVi er fire voksne som bor i to hus ved Solberg skole, og ingen av oss har blitt oppringt. Vi er sterkt i mot grensejustering. Vi vil ikke at Nordby skal deles i to. Vi vil ikke miste tilbudene vi har her, som Nordby kirke (hvor alle våre nære og kjære ligger gravlagt), Nordby idrettslag, Nordbytun ungdomsskole, Liahøi, osv. Vi har fortsatt ikke hørt et eneste godt argument for å bli en del av Nordre Follo. Vi tilhører Ås! NEI TIL GRENSEJUSTERING! Annbjørg og Ivar Andresen. Tobe og Barbro Bruu
Per Andor HolmquistHeiJeg og min familie bor på Solbergskogen tett på kommunegrensen til Ski. Vi hadde forventet å bli oppringt relatert til spørreundersøkelsen som skulle utføres av Opinion, men hverken min kone eller jeg har blitt oppringt (ikke en eneste gang!). Jeg har et sterkt ønske om å fortsatt tilhøre Ås kommune og derfor en motstander av grensejusteringen som er ønsket av Ski kommune (snart Nordre Follo kommune). Jeg har mange bekjente som bor i dette området, og jeg har ikke hørt om en eneste person som har uttalt seg positiv til en slik grensejustering og jeg har heller ikke sett noen argumenter som taler i favør av en slik sammenslåing (sett fra Ås kommune sin side). Man hører om argumenter som at siden de fleste av oss som bor i dette området benytter seg av servicetilbud i Ski allerede og derfor hensiktsmessig at vi skal flyttes til Ski kommune, men det er et meget svakt argument. Når det i den senere tid også har kommet frem at Ski kommune ønsker å bruke deler av Solberg til nye industriområder så er det bare nok en bekreftelse på at en grensejustering vil slå negativt ut for oss som bor i dette området. Jeg kunne kommet opp med flere argumenter for hvorfor vi er motstandere av en slik sammenslåing (hvor det også ble vedtatt på stortinget før jul at en slik grensejustering ikke skulle gjennomføres), men jeg tror dere nå forstår hva jeg mener i denne saken.For å være helt tydelig og ikke lage noen rom for misforståelser så er jeg en motstander ev en grensejustering og ønsker at grensen skal beholdes slik den er nå. På forhånd takk
Anders Olav VandsembHar ikke vært i kontakt med Opinion i forbindelse med grensejustering Ski/Ås. Mitt standpunkt er NEI til foreslått justering.
Øyvind ChristianFledsbergJeg er sterkt imot den foreslåtte grensejusteringen mellom Ås og Ski/Oppegård. Området fungerer utmerket for oss som bor der i dag under Ås kommune. Kan ikke se noen vesentlige fordeler med en grensejustering. Ulempene er derimot åpenbare, dyrere offentlige avgifter, samt splitting av idrettslag. Hvis Ski har som formål og bruke området til industri vil dette ikke være til fordel for oss som har etablert oss i området.
AageSkotlandJeg ønsker ar Ås kommune skal bestå som nå,evt kan kommunen avstå Tandbergløkka som det har være snakk om å overføre til Ski kommune I mange år.
KjetilJohansenJeg er født og oppvokst på Solberg og har både nummer og adresse registrert på Solberg fortsatt. Verken jeg eller min samboer er ringt av Opinion. Begge to er sterk IMOT grensejusteringsforslaget og ønsker å forbli en del av Ås Kommune, da en grensejustering ødelegger både for skoler, kirke og idrettslag i Nordby.
TrondFinstadPrivatJeg bor nord for ny E18 trase og har ikke blitt oppringt, ei heller ikke min nærmeste familie. Har faktisk ikke hørt om noen her som har blitt oppringt. Hva slags høring er dette? Da må det bli noen ord her: Forslaget til grensejustering som er tiltenkt områdene nord for ny E18, vil halvere Holstad krets og mange med meg blir flyttet inn i den nye stor kommune uten tanke på tilhørighet og organisering. Jeg kan dessverre ikke se en-1- fordel for oss, bare ulemper med dyrere kommunale avgifter, dårligere tjenester og infrastruktur mm. Mange eiendommer blir delt mellom to kommuner her og et eksempel herfra er Holstadkroken som deles og Haugerudveien som deles med Steinerskolen og Steinerbarnehagen + Grendehuset og naboer. Delt blir det meste, her vil vi få halvert nedslagsfelt for skole, lag og foreninger i Holstad som i Nordby. Ny kommunal grense vil gi ny kommunal eier av Grendehuset (Holstad Skole) som trolig vil bli slutten for lag og foreninger her. Jeg benytter Ås sentrum som naturlig handels og kultur sentrum, og det er her jeg har min tilhørighet også til familiens gravsteder Ås kirke. Det er ikke ønskelig med en ny Tambergløkka på Holstad, sitat: "vi er i ingenmannsland". Holstad og Nordby har mye arealer som er fortsatt tiltenkt landbruk, skogbruk og friluftsliv selvom mye arealer er og blir tatt til fellesskapet med veier og jernbane ønsker jeg ikke Skibyen sydover velkommen. For meg er denne grensejusteringen kun et landrøveri fra Ski for å få mer arealer til ny togtrase østre linje og med flytting og etablering industri på områder i syd for å få mer boliger i sentrumsnært område, Ski Øst. (det forundrer meg at ingen fra Ski kommune er ærlige nok med å fortelle hvorfor...?) Jeg ønsker derfor IKKE å grensejustere og vil også tilbakemelde følgende: Hensikten med kommunereformen er å skape mer «robuste» kommuner. Den foreslåtte grensejustering vil frata Ås en betydelig del av næringslivet og befolkningen, og dermed gjøre Ås mindre robust. Ås er en meget velfungerende og passe stor kommune med over 20.000 innbyggere og i stor utvikling med bla. store utvidelser av Campus ÅS og andre bedrifter/selskaper med familier som etablerer seg i Ås kommunen. Flertallet av innbyggerne i Ås kommune har sagt NEI til sammenslåing som vi må respektere nå, og ønsker selvfølgelig ingen annen oppdeling av kommunen. Stortinget har sagt sin mening i denne saken, og som Ås har flagget! Det er derfor ingen god demokratisk handling med å tvinge igjennom en grensejustering som da vil virker som annektering og vil ødelegge naboforholdet mellom Ski og Ås. Denne prosessen har faktisk vært meget skadelidende for naboskapet. Kulturlivet i Ås kommune blomstrer og har stort engasjement i hele kommunen og er svært forskjellig fra miljøet i Nordre Follo. Hele Ås er berørt av denne justeringen, derfor burde i så fall HELE kommunen delta i spørreundersøkelsen, ikke bare grenseboerne. Grensejusteringen bør begrenses til Tandbergløkka, som har vært et stort ønske i mange 10år, og som er en mye mer naturlig del av Ski enn Holstad- og Nordby (Nygård/Solberg)- området. Vi ser frem til vår tilbakemeldinger respekteres av vårt demokrati, og sier igjen NEI takk til grensejusteringen nord for nye E18. Med hilsen Trond Finstad Holstadkroken 72, 1434 ÅS.
PerGjerdeMeg selv og lokaldemokratiets framtid.Vi er sterkt imot den planlagte grensejusteringen mellom Ås og Ski. Det hele oppleves som første trinn i en senere utarming av Ås og påfølgende overtagelse av nye områder. Vi er klar over at noen mener at kommuner skal vokse seg store, en slags absurd tro på at store enheter er bedre enn mindre. Ser vi til utlandet, eksempelvis Frankrike, så viser det seg at kostnadene øker og effektiviteten blir dårligere. I Frankrike var det over 35 000 kommuner i 2016 og ca. 20 000 av disse hadde mindre enn 500 innbyggere. Derfor er dette prinsippiellt med storkommuner feil fordi den enkelte innbygger blir redusert til en ubetydelighet uten at det gir noen gevinst. Hele grunntanken med kommuner er et lokaldemokrati bestående av en bygd eller landsby av 4-600 personer som tar vare på sine lokale interesser i forhold til storsamfunnet. Vi vet at det ikke er slik nå her i landet nå men det er heller ingen grunn til å drive dette videre nærmest som et diktat fra det sentrale storsamfunnet. Naturforholdene her i landet taler også sterkt for mindre kommuner. Det hele handler i sin enkelhet om demokratiets framtid i landet vårt.
HansVigstadJeg har ikke blitt kontaktet per telefon. Er positiv til grensejusteringen. Mvh Hans Vigstad 909 57 891
ToveBjerknesDet er en skandale at Ski i det hele tatt kan komme med et slikt forslag som en grensejustering vil medføre for Ås kommune, og attpå til med alle midler vil forsøke å tvinge dette igjennom. Blir grensejustering sluttresultatet vil dette få store konsekvenser for Ås som kommune med store nedskjæringer i kommunebudsjett som så vil medføre tap av skatteinntekter og avgifter. Dette vil igjen medføre dårligere kommunale tjenester for alle.
ThomasGrønvoldJeg ønsker å tilhøre Ski, eller da Nordre-Follo. Jeg føler mest tilhørighet til Ski og har alltid gjort det, er oppvokst i Nordby.
Haakon WernerKjuusJeg har ikke så mange synspunkter vedrørende grensejusteringen, men det er en ting som er primært for meg, og kanskje mange andre. Hva er hensikten ved at Ski vil ha ny grense? Vi har gjennom media sett at Ski vil ha mer industriområde, men hvorfor i nåværende Ås kommune, eller rettere sagt, i Nordby. MVH Haakon Werner Kjuus
Sølvi-Ann NilsenIngen har ringt til oss. Jeg/vi bor på Tamburbakken tilh. Solberg krets.Jeg vil tilhøre Ås kommune det er en god kommune å bo i.Vi vil ikke tilhøre Ski/nordre Follo.
Christian KramerDet følger av Grl. § 49 annet ledd at innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom folkevalgte organer. Hvilket antall kommuneadministrasjoner vi skal ha i landet, er ikke nødvendigvis et lokalt anliggende. En eventuell ensidig og ukompensert avståelse av kommunens geografiske områder til en annen, er på den annen side åpenbart et lokalt anliggende. Dersom de folkevalgte organene i hhv. Ås og Nordre Follo skulle komme frem til en balansert avtale, som gir oss som innbyggere og verdiskapere i kommunen tilfredsstillende vederlag/restitusjon for avståtte verdier i form av eiendom og utviklet infrastruktur, samt for tapte fremtidige skatteinntekter, så er det en sak mellom kommunene. Dette er imidlertid ikke en sak for nasjonale eller regionale myndigheter. Videre, fremstår det som direkte udemokratisk dersom man i et spørsmål som dette skal legge større vekt på meningen hos befolkningen i et avgrenset område av kommunen, enn på hva de folkevalgte har besluttet, eller på hva flertallet av kommunens innbyggere måtte mene. Til slutt bør man vurdere hva en pågående eller sluttført prosess om tvangsmessig grensejustering kan bety for en mulighet til fremtidig kommunesammenslåing mellom Ås og andre kommuner i regionen. Dersom folkeviljen skulle bli overkjørt og sveket i et så viktig og prinsipielt spørsmål som dette, vil det kunne svekke den allmenne tillit til statlige og regionale myndigheter. Dessuten vil det trolig ha betydelige negative konsekvenser for fremtidige muligheter for lokalt samarbeid mellom kommunene. Stortinget har besluttet at prosessen skal stanse, og det bør også skje snarest mulig. Saken handler om lokalt selvstyre, ikke om å effektivisere offentlig administrasjon og ressursbruk - som skal være departementes agenda.
PetterHansenTandbergløkka er en mye mer naturlig del av Ski enn av Ås kommune og bør overføres (om så med tvang). I andre områder må det legges opp til en demokratisk prosess med avstemming.
Bjørn MortenKjærnesSom beboer i Solberg og som ikke er ringt opp. Jeg ønsker ikke å bli del av Nordre Follo. Hverken jeg eller min kone som bor i Hvalfaret 1, og derfor bokstavelig talt et steinkast fra Ski (Solbergskogen) har blitt ringt opp!! Min begrunnelse er 1) Jeg er født og oppvokst i Nordby og fikk i sin tid tomt på grunn av botid i kommunen. Jeg er døpt, konfirmert og viet i Nordby Kirke og har min far gravlagt der. 2) Jeg har arbeidet i både Ås og Ski kommune og ser at skole og kultur har en mye større prioritering i Ås enn Ski. 3) Det er delvis fylkesmannens skyld at Ås ikke har fått utviklet andre boligområder enn de i Solberg krets. Bebyggelse både rundt Korsegården, mot Kroer og Liahøy området har vært stoppet av fylkesmannen. I tillegg blir man opprørt av Ski’s skinn argument om at vi belaster Ski. Det vil bo eksakt like mange mennesker her selv om grensen ble flyttet og så lenge Ski har valgt å lukke seg mot vest, med omreguleringene i sentrum, kan de ikke forvente at disse beboere ønsker tettere kontakt. Ski har jo også selv en markert utbygging i området ved magasinleiren og Ski vest, så dette er et argument man kun blir provosert av. Jeg var positiv til et stort Follo, (pga politisk kontroll over interkommunale tiltak og en mulighet for et sterkt Follo sykehus) men ikke til en annekteringen av en del av Nordby inn i Nordre Follo.
JiohnHatlingJeg ønsker å tilhøre Ås.
ArvidGraneHei Trives i Nordby/Ås. Har ikke sett vektig argumentasjon for at grensen skal justeres. Er derfor i mot grensejustering. Mvh Arvid Grane
EivindSkuterudJeg vil ikke bli med på en deling. Snakker på vegne av 5 stk til i sneisvn 24
Rune kristiansen Her på sneissletta ønskes ingen grensejustering. ingen av oss har blitt oppringt ang det spørsmålet heller .. vi har sagt nei .. vennligst respekter et NEI ..
Grethe og FinnGonellaLa Nordby forbli Nordby i Ås kommune, ikke del opp en bygd som fungerer godt. NEI til grensejustering ! Både innbyggerne i Ås og Stortinget har sagt NEI! Vi ønsker IKKE noen deling av skolekretser, Idrettslag etc.
Anne EvensenPrivatLa Ås kommune bestå som den gjør i dag. Det fremstår som meget underlig at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (den gang ved Jan Tore Sanner) ber Fylkesmannen om å videreføre arbeidet med grensejusteringer mellom Ås og nye Nordre Follo kommune når Stortingsflertallet den 7. desember 2017 har gjort vedtaket om å «ikke videreføre arbeid med grenseendring mellom Ski og ut fra de klare vedtak som er gjort i saken fra Ås kommune.» At departementet velger å overstyre et stortingsflertall burde få konsekvenser for noen i departementet. Dette skaper politikerforakt blant vanlige folk – det er mange som snakker om dette i bygda Ås. Mon tro hva Stortingspolitikerne sier til denne måten å behandle stortingsvedtak på… Arbeidet som Fylkesmannen er i gang med ser ut til å ha sitt på det tørre i forhold til brev de har mottatt fra departementet, men her mener jeg at Fylkesmannen burde oppfordre departementet til å respektere et stortingsvedtak og ikke sløse med fellesskapets ressurser ved å jobbe videre med saken – saken bør stoppes! I høringsbrevet fra Fylkeskommunen står det blant annet «….en grensejustering i flere områder langs E18». Å dele en kommune etter en fylkesvei (ny fylkesvei) kan vel ikke sies å være vanlig praksis, og det vil heller ikke være en liten grensejustering, men en kommunedeling. At Ski kommune/Nordre Follo kommune blant annet ønsker seg Ås kommune sitt næringsareal i Nygårdskrysset/Solberg vil gå ut over Ås kommunes økonomi og burde bare forbli en «våt drøm». En ny barneskole i området bidrar vel også til at området er attraktivt for den nye Nordre Follo kommunen. Ekspertutvalget for kommunereformen la i 2014 frem tall som sier at kommuner bør være i størrelsesorden 15-20 000 innbyggere for å være robuste, noe Ås kommune er og bør få fortsette å være samt ha mulighet til å vokse. Jeg oppfatter at dette er bifalt av Jan Tore Sanner, som den gang var kommunal- og moderniseringsminister og som også har signalisert at han er opptatt av større handlingsrom for kommunepolitikerne. Nå burde Kommunal- og moderniseringsministeren og departementet respektere Ås innbyggerne, som via en folkeavstemning i juni 2016 har sagt nei til sammenslåing, Ås kommunes og Stortingsflertallets vedtak og stoppe fylkesmannens pågående utredningsarbeid. Jeg ønsker at Ås kommune består som den gjør i dag. Og jeg syns det står respekt av politikerne i Ås som har vedtatt at de som følge av Stortingets vedtak ikke ønsker å delta i det videre utredningsarbeidet. Den eneste grensejusteringen som jeg mener kan diskuteres er Tandbergløkka, og det bør Ås kommune og Ski kommune klare uten Fylkesmannen og departementets «hjelp. Nyttig informasjon fra Ås kommune: https://www.as.kommune.no/noen-konsekvenser-for-as-kommune-av-en-eventuell-grensejustering-mot-skinordre-follo.6076827-125470.html Anne Evensen 23.02.2018
TrondLinnestadHei, Kjølstadhøgda ligger rett syd for Ski sentrum mellom Tandbergløkka og Solberg. Juster grensa rett syd for denne bygda og gjør gjerne det samme med Tandbergløkka og kanskje noe av Solberg. Gårdene syd for bla Kjølstadhøgda må gjerne forbli i Ås. Så får de sikkert utbygging. Men jeg tror det vil være en stor fordel å la folk i disse bygdene få slippe å reise helt til Ås fra de er født til de går i grava. Det må jo bli enklere rent forvaltningsmessig for kommunene også. I 1995 hadde vi denne kampen sist gang. Da var svaret som idag fra Ski, hjertelig velkommen. Svaret fra Ås var at kommunen skulle komme å hente "oss" med helikopter hvis det ble så ille. Ex ordfører Alnes var tilstede på dette møte hvor dette ble sagt i kommunehuset i Ås. De visste knapt hvor Kjølstadhøgda var. Å argumentere for dette kunne blitt et langt brev. Livstidsargumentasjon. Vi led ingen nød tvert imot. Men det går på praktiske ting, venner, fritid og kommunale tjenester hele livet. Så kan man saktens si, at hvorfor flyttet man da ikke. Det var ikke så lett når far overtok både drift og eierskap til sin fars møbelverksted på den tiden. Men noen skilte seg faktisk, flyttet over grensa til Ski og fikk barna på skole i Ski. Med vennlig hilsen født og oppvokst på Kjølstadhøgda
DagHanaJeg ønsker ikke endring av nåværende kommunegrense i Ås.
KariK. N. Bor på et av områdene som Ski kommune ønsker å overta. Verken jeg eller noen av mine naboer ønsker dette velkommen. Vi ønsker å være en del av Ås kommune, og ikke Ski kommune. Vi føler tilhørighet til Ås kommune. Jeg har barn i en barnehage som ligger i Ås kommune, og store deler av familien har gått på og føler en sterk tilhørighet til Nordby Skole. Vi frykter økte kommunale utgifter hvis vi blir boende i Ski kommune. Da vi valgte å flytte hit etter flere år boende i en annen by, valgte vi nettopp Ås og ikke Ski av en grunn. Videre ønsker vi å være en del av ås kommune fordi vi mener Ås kommune i mye større grad satser på skole og kultur! Vi bruker Ås bibliotek, vi har barn som er aktive i idrett på Nordby.
BjørnSandnesÅs Kommune skal IKKE deles opp! Jeg ser at en ørliten prosentdel av innsenderne i høringen setter private hensyn foran fellesskapet, men i det store bildet er disse argumentene uvesentlige i forhold til konsekvenser for resten av befolkningen i Ås. Ås Kommune vil kun tape på en slik "anneksjon", og det vil være i motstrid til Kommunereformens uttalte mål: Robuste kommuner. Jeg forstår at det er satt igang en slags "opinionsmåling" via telefon til folk i de berørte områdene(?), selv om jeg knapt hører om noen som virkelig har blitt oppringt? Uansett vil en slik "undersøkelse" være ugyldig. Man kan ikke kun spørre innbyggerne i Østfold om de vil tilhøre Sverige? Ås befolkning har sagt NEI til sammenslåing, og i det ligger selvfølgelig også NEI til avståelse/ran av områder. Dette er slått ytterligere fast av kommunestyret og av Storting. Kan det være så vanskelig å forstå?
MinaHolmquistNEI til grensejustering! Verken min man eller jeg har blitt oppringt. Bor i Solbergskogen. Det ble ringt til nummeret til min datter på 8 år, da ble det gitt beskjed om å ringe mitt nr, men det skjedde ikke.
TuridBredesenHensikten med kommunereformen var å skape robuste kommuner. Med den tenkte grensejusteringen mot Nordre Follo vil det gjøre Ås kommune mindre robust. Skjønner ikke hvorfor denne prosessen skal gjennomføres nå. Ås kommune gjorde en grundig prosess før folkeavstemmingen ble avholdt. Resultatet av den ble nei til sammenslåing med andre kommuner. Stortingsflertallet har sagt nei til tvangssammenslåing av kommuner. Da er det helt uforståelig at det tenkes en grensejustering der en såpass stor del av kommunen inngår. I realiteten er det en deling av kommunen som får stor økonomisk betydning for alle som bor i Ås kommune. Hva er det kommunalministeren tenker om dette?? Stopp denne prosessen - la Ås kommune fortsatt være en robust og god kommune å bo i!!
SteinLindMin innstilling til flytting av kommunegrensen er ut fra 2 ting. 1) hvor det geografisk er naturlig at grensen går 2) ut fra hva jeg kjenner til, bruk av kjøp av varer og tjenester. Mtp geografiske årsaker, slik jeg ser det, er E18 et naturlig skille. E18 deler området ikke bare rent fysisk , men også på en måte som forteller hvordan man bruker tilbud i området. De fleste jeg kjenner i området rundt Solberg ved E18 bruker i dag tjenester( offentlige og private) i Ski. For meg så avgjør dette i stor grad hva man bør forholde seg til. Eller er det riktig at man skal kunne velge det man anser som det beste på enkelte områder fra en kommune og noe annet fra en annen kommune.... Jeg mener det burde kartlegges hvor man faktisk bruker tjenester tilgjengelig. Tusen takk
Elisabeth Krogstad NEI!!! til grensejustering av Ås-Ski.
Svein GustavRindalPrivatpersonJeg bor i Ås sentrum, men er oppvokst i Nordby, dvs på Solberg. Jeg vil alltid betegne Solberg og Nordby, og Ås som mitt hjemsted. Det er beklagelig at dette med grensejustering bare fortsetter til tross for at det burde være stoppet for lenge siden. Jeg ser ingen fordeler ved at mitt fødested nå skal tilhøre Den nye kommunen. Jeg har min familie på Solberg, og vi er allle Ås innbyggere, og det vil vi fortsette å være. Nordby er en viktig del av Ås kommune, og vil bli helt ødelagt ved en evt deling. Vi har våre familiegraver på Nordby, og jeg ser det som et stort inngripen i folks privatliv dersom min familie på Solberg ikke lenger skal tilhøre Ås kommune. La Åsfolket være i fred, og bygg den nye storkommunen på det arealet de disponerer.
HåkonNesbyHei, Vi i familien er helt i mot grensejusteringen. Vi bor i bjerknesveien så bostedsadressen er ikke berørt, men vi har barn i både barnehage og barneskolen på solberg. Dette ønsker vi å fortsette med. Vh Håkon Nesby
Reidun LisbethErmesjøJeg uttaler meg fordi jeg støtter de som bor ved grensen til Ski og er imot grensejusteringJeg er født og oppvokst i Nordby, og vil derfor verne om hele Nordby. Å dele bygda vår er uakseptabelt. Tenker på alle de som er medlemmer av menigheten, korpset,speider,idrettslaget osv. Og ikke minst ungdoms skolen i Nordby. Nordby kirke står i sentrum både når det gjelder dåp, konfirmasjon,bryllup, begravelser,17. Mai osv. Vi kan ikke dele barn,ungdom,foreldre og andre. Tilhørigheten til Nordby er stor for de fleste av oss. Selv om jeg ikke bor ved Ski grensen gjør mange av mine gamle venner det. Tenker på eldre sentret spesielt og Granheimtunet og Nordby sanitet. De eldre som bor der og de som er medlemmer i saniteten er fra hele Nordby, hvor skal de tilhøre hvis grensen flyttes??? Dette er et " overgrep" mot Nordby's befolkning. La Nordby forbli udelt, det samme med Holstad, Mvh Reidun L. Ermesjø, som er glad i bygda si.
HildeGilleboRegjeringens politikk er robuste kommuner. Det er stemt over at Ås ikke skal slås sammen med andre kommuner. Tas områder fra Ås for å legges til Ski, er det ikke forenlig med norsk demokrati.
MariusStorhaugPrivatJeg synes både Nordby og Tanbergløkka tilhører Ski. Det er milevis fra det jeg betrakter som Ås, mens det er tett innpå bebyggelse som ER i Ski kommune. Om man sjekker trafikkmønster er jeg temmelig sikker på at størstedelen av disse områdene drar til Ski for butikk og handel. Dessuten vil jeg og tro at både kommunale tjenester disse områdene benytter og reise til kollektivt er nærmere Ski enn Ås sentrum.
KrustiBrentebråten Hei , Innbyggerundersøkelsen som skulle gjennomføres PR telefon har verken nådd frem til meg eller min mann. Vi bor i Hvalfaret 14 på solbergskogen , et område som tilhører Ås og fortsatt bør tilhøre ås, og vi var parat til å ta telefon, men har ikke blitt ringt. Heller ikke annen nær familie eller venner har blitt ringt , og jeg stiller meg dermed sterkt kritisk til denne undersøkelsen . Den kan ikke være gyldig !!! Nei til grensejustering ! Bevar Ås og øvre nordby ! Mvh Kristi Brentebråten
UlfOppegårdJeg ønsker at hele Ås skal være med i Follo kommune sammen med alle de andre Follo kommunene. Jeg mener at deling av Ås er en dårlig ide og at å dele bygden Nordby i to er fullstendig galskap. Dersom man absolutt MÅ dele Ås så del for all del langs Bølstadbekken (rett syd for returstasjonen) slik at hele Nordby bygd går ut av Ås som en enhet. Dette vil i så fall føre til at Ås mister alt land langs Bunnefjorden og et stykke sydover siden Bølstadbekken som kommer fra Østensjøvannet renner ut i Årungen som igjen renner ut i Bunnefjorden via en liten elv. Det vil også føre til at Ås mister veldig mye industri/arbeidsplasser og innbyggere, noe som igjen kan forårsake at det som da blir igjen av Ås kommune ikke greier seg økonomisk.
EliMoePrivatJeg ønsker ingen grensejustering!! For meg handler det om identitet. Jeg bor i Ås og hører til Ås. Et sted jeg som innflytter kan identifisere meg med. Høre til i. Ski er fremmed, et sted jeg aldri ville valgt. Ikke nå, og enda mindre med utviklingen som er planlagt. Jeg ønsker at nabolaget mitt skal bestå som en del av Ås. Det finnes en haug andre argumenter; Kommuneøkonomi, å respektere lokaldemokratiet, mange flere. For meg er identitet det viktigste! Håoer dere lytter, og vektlegger innbyggernes mening i dokumentene som skal legges fram før endelig beslutningen tas. Vh, Eli Moe
EllenKasbohmJeg og min familie er sterkt imot en grensejustering. Kommunereformen skal skape robuste kommuner, det blir ikke Ås hvis Nordre Follo fratar Ås en betydelig del av næringslivet og befolkningen. Dette vil berøre hele Ås kommunen, ikke bare øst for nye E18. Nei til deling av Nordby, idrettslag, skolekrets, menighet, eldresenter, kulturliv Etter å ha lest innleggene, kan ikke ringerunden til de berørte områder vært vellykket. Her er det mange som ikke er blitt kontaktet.
Sigrid E. LierHei! Vi bor ved Østensjøvannet på Holstad og risikerer dermed å havne i Nordre Follo. Her på Holstad har vi bodd siden 1993. Våre tre døtre er født og oppvokst her, jeg i Ås, og min mann i Nordby. Dåp, konfirmasjon, skolegang, fritidsaktiviteter har for alle vært i Ås kommune. Mine foreldre er begravet på Ås kirkegård, min manns far og besteforeldre på Nordby kirkegård. Svigermor bor på Granheimtunet og mine foreldre bodde på Moertunet og omsorgsbolig der. Jeg er medlem av Ås hagelag og Ås kunstforening. All vår tilknytning har vi til Ås kommune. Jeg kjenner ikke til politikerne (med unntak av ordføreren) i Ski, kjenner ikke institusjonene der, føler ingen tilhørighet dit. For meg er Ski bare et stort kjøpesenter med trafikkaos rundt. Jeg er veldig glad i Ås med sitt universitet og vakre parkanlegg rundt, Breivoll med sine friområder, alt hva Ås står for! Jeg er ikke blitt oppringt, derfor ønsker jeg å gi en tilbakemelding her.
KarinArnesenmeg selvJeg ønsker ikke at deler av Ås kommune skal tilhøre Ski.
KarinGranbergprivatKjære Fylkesmann. Nå finner jeg det nødvendig å be om at det brukes sunn fornuft i saken om å dele Ås kommune. At dere kan tillate å etterkomme Ski kommunes ønske om å tilegne seg store deler av Ås kommune, kun for å benytte arealet til ny industri, midt i et boligfelt, det er mer enn jeg forstår. De aller fleste innbyggere i Ås ønsker å beholde ås sine grenser slik de er i dag. At noen i Tandbergløkka ønsker tilhørighet til Ski,,, er en helt annen historie enn denne grensejusteringen,,, eller inngripen i mange menneskers hverdag. De få som ønsker seg til Ski kan jo flytte på seg også, det er da lov. Vi vet at Ski kommune IKKE tenker på de berørte parter her, altså menneskene som bor i dette området,,, men KUN på sitt eget egoistiske ønske om å få mer areal på et flott sted for industri. Samtidig vil de da tilegne seg den industrien Ås har bygget opp i dette området. Helt uhørt. Mange av Nordbybeboerne har fortalt hva som ødelegges for folk i området ved denne uønskede delingen, noe dere burde ta hensyn til. Skole, både barneskole og ungdomsskole, barnehage, idrett, kirke, musikk-korps, speider, kultur, bibliotek,,, ja her kan jeg ramse opp mye. Kan dere ikke forstå at Ås som et samfunn som stadig er i vekst og har klart å etablere så mye bra industri, nå plutselig må avgi dette til Ski, er en helt horribel tanke ?? At Ski går sammen med Oppegård i en ny storkommune, legger ikke vi i Ås oss opp i, men vi vil få være i fred ! Nordre Follo har da andre områder de kan bygge ut etter at de slo seg sammen. De skal da ikke behøve å ta fra oss i ÅS !! Nei, kjære dere som styrer,,,det er lov å gå tilbake på et slikt "innfall". Stortinget sa NEI til å fortsette utredningen,, så vi håper dere er "store nok" til å være enige om å legge denne grensejusteringen død nå. Ås ønsker å få være Ås, slik vi er i dag. Vi har sagt et klart NEI til denne justeringen. Ønsker nå at dere kan bruke sunn fornuft, kom gjerne på befaring, da, så dere kan se hva beboerne i området ønsker å bevare, nemlig sin tilhørighet til Ås kommune, slik den er i dag, uten ny industri rett ved døra !
JanSkarpoddePrivatpersonDa Jan Tore Sanner var statsråd for moderniserings og kommunaldepartementet sa han at en kommune burde være ca. 20000-25000 innbyggere for at kommunen skulle være robust nok til å møte de fremtidige utfordringer. Ås kommune har i dag vel 20000 innbyggere. Det er vedtatt på stortinget at Ås skal bestå som egen kommune. Forslaget fra Ski og Oppegård kommuner om at E-18 skal være grensen mellom Ås og Nordre Follo gjør at Ås kommune ikke lenger fyller kravene fra JT Sanner hva gjelder antall innbyggere og dessuten vil Ås miste mye av sitt utbygde næringsområde.Jeg er imot grensejusteringen som er foreslått av Ski og Oppegård.Den eneste justeringen jeg kan akseptere er at Tandbergløkka overføres til Nordre Follo, under forutsetning av at partene blir enige på en god måte.
KjetilVesteraasJeg viser til høring om kunnskapsgrunnlag for grensejustering av kommunegrense mellom Ås og Ski/ Nordre Follo. saksnr. 2018/2325. Jeg er beboer på Tandbergløkka, men har ikke blitt kontaktet pr. telefon. Jeg ber om at mitt innspill legges til grunn for rapporten som utarbeides etter kontakt med beboere i de berørte områdene. Jeg uttaler meg kun om grensejustering for Tandbergløkka. Tandbergløkka er ikke et grenseområde (som f.eks. Nordby/Solberg), men en enklave av Ås kommune midt i Ski, med rundt 45 husstander. Disse husstandene er omgitt av Ski kommune på begge sider. Dersom man kjører Kråkstadveien i fartsgrensen (noe de færreste tilsynelatende gjør...), så varer oppholdet i Ås kommune ved Tandbergløkka i cirka 35 sekunder. Tandbergløkka ligger 1,5 kilometer fra Ski sentrum, og 12 kilometer fra Ås. Ettersom kommunale tjenester og tilbud følger kommunetilhørighet, og ikke geografisk plassering, får beboerne her en del utfordringer når kommunale tjenester skal benyttes. Et par eksempler, basert på gjentatte faktiske hendelser på Tandbergløkka: - En mor er hjemme med to barn. Det eldste skader seg under lek, og trenger legetilsyn. Dette må jo da skje på Ski sykehus, som ligger drøye tre kilometer unna. For å få lov til å komme til Ski sykehus må imidlertid denne mammaen ta med seg både det skadde barnet og en baby, og kjøre tur-retur Ås (totalt nesten 2,5 mil, tilsvarende avstanden inn til Oslo) for å få en henvisning fra daglegevakt til nettopp Ski sykehus. - En barnefamilie bosetter seg på Tandbergløkka. Ås og Ski har en avtale om at elever fra Tandbergløkka kan gå på Ski skole, forutsatt kapasitet. Dette gir naturligvis stor usikkerhet før skoleplassen er bekreftet, men for det yngste barnet finnes ikke tilsvarende avtale for barnehage. Vedkommende henvises til barnehage i Ås, som medfører en ekstra kjøretur på flere kilometer hver vei hver dag, gjennom "miljøkommunen" Ski. I tillegg vil dette barnet ikke få meg seg noen av sine venner inn i skolehverdagen etter endt barnehagetid. Dette er noen praktiske eksempler på at tjenesteleveransen ikke fungerer når geografisk tilhørighet ikke vektlegges. I tillegg kommer ulike regler og retningslinjer for f.eks. byggesaker, som gir svært ulik behandling av folk som bor i umiddelbar nærhet av hverandre. Det er min forståelse at det er svært få av Tandbergløkkas beboere som har en sterk tilhørighet til noen av kommunene, men mange ønsker en forutsigbarhet i tilværelsen som mangler når det er et så tydelig avvik mellom kommunetilhørighet og geografi. Det er ingen misnøye med Ås kommune som sådan, og mange er også skeptiske til blant annet de kommunale kostnadene i Ski (som ligger høyere). Samtidig er det først og fremst de med behov for aktiv og hyppig bruk av kommunale tjenester som merker utfordringene med tilhørighet sterkest. For Ås kommunes egne ansatte må det også være frustrerende å kjøre milevis gjennom Ski kommune for å f.eks. yte hjemmehjelpstjenester til "egne" beboere på Tandbergløkka. Det er viktig at denne prosessen også tar opp området som helhet, da ansvaret for f.eks. infrastruktur og utvikling har vært pulverisert i påvente av avklaring i flere tiår. Det forventes at prosessen, uansett utfall, gir Tandbergløkka en forutsigbar og praktisk leveranse av kommunale tjenester, som tar hensyn til den geografiske plasseringen. Skoleavtalen er et eksempel på et fungerende, om enn skjørt, samarbeid, og tilsvarende løsning bør så raskt som mulig komme på plass for andre tjenester, uavhengig av framtidig justering av grensen. Tandbergløkka har lenge vært diskutert i forhold til kommunetilhørighet. Det er frustrerende at man ikke har kommet til enighet tidligere, og det er også frustrerende at beboerne her blir holdt som "gissel" i en politisk prosess der meningene er svært sterke om andre justeringer, men hvor det stort sett er enighet om Tandbergløkka. Jeg håper derfor at denne grensejusteringen gjennomføres som en separat prosess, uavhengig av hva slags prosess man vil gjennomføre for øvrige aktuelle områder. Det er min vurdering at Tandbergløkka i praksis tilhører Ski, og derfor bør inkluderes i Nordre Follo kommune når denne opprettes. Denne overføringen må inkludere en helhetlig vurdering av innbyggernes behov og tilrettelegging for tjenester i dialog med beboerne, og ikke kun en formell grensejustering. Det er også viktig at avgjørelsen tas raskt, slik at beboerne her blir inkludert i sammenslåingsprosessen mellom Ski og Oppegård på en ryddig og forutsigbar måte, og ikke blir kastet på som "ekstratilbud" kort tid før Nordre Follo er en realitet. Beboerne forventer uansett at Ski og Ås benytter framdriften i denne prosessen til å sikre Tandbergløkkas innbyggere en bedre og mer forutsigbar hverdag, hvor hensynet til mennesker vektlegges tyngre enn streker på et kart.
KristineKroder-SchilleSom beboer på Tandbergløkka/Kråkstadveien vil jeg veldig gjerne bli en del av Ski nå og etterhvert Nordre Follo. Vi benytter oss av og føler oss som en del av Ski. Ungene går på Ski skole (litt på nåde - blir skolen full ryker vi ut), vi drar til Ski helsestasjon og det å skulle ha alle offentlig kontakt med Ås kommune/ NAV ÅS o.l oppleves som både tungvindt og problematisk. Et eksempel på dette er da min sønn skadet seg ganske kraftig på skolen. Vi hadde behov for lege og røntgen. Det tar ca 1 minutt å kjøre fra Ski skole til daglegevakten på Ski sykehus for henvisning til røntgen i samme bygg. Fordi vi tilhører Ås måtte jeg i stedet for hente sønnen min som ikke kunne trå på foten, kjøre til Vinterbrosenteret for å få en fastlege som hadde daglegevakt der til å se på foten og sende oss tilbake til Ski sykehus for røntgen. Slik jeg bor er svingen før meg Ski kommune og svingen etter meg Ski kommune, mens vi er en kvise på Skis rumpe :-) Jeg syns det er lite holdbart at Ås kommune holder oss som "gisler" i avvente på å få slutt på utredningsprosessen fra Fylkesmannen. Hva med å øve seg på å bli enige med å finne en avtale om oss så lenge?
SteinarFlackPrivatJeg har bodd i Nordby, i Ås nærmere 30 år. Det har vært, og er et stort press på resterende matjord i Nordby. Ås kommune har selv vært en pådriver for næringsutvikling i området, og dette presset ønsker nye Nordre Follo nå å forsterke ved å annektere en viktig del av Ås kommune, for videre nedbygging av dyrka mark. Etter mitt syn er det blitt bygget for mange næringsbygg i parsellen fra Nygårdskrysset-Nordbyveien, og vi som bor, og har bodd her med årelang byggestøy, er ikke klare for Ski/Oppegårds ønsker om å bygge flere «stygge» kolosser inniblant eksisterende eneboliger på naboens grunn!! Det er utrolig frekt! Ås kommune vil miste mye, og som det er blitt nevnt i flere innlegg, bli kraftig økonomisk svekket. Det var ikke intensjonen i kommunereformen! Undertegnede spør seg om hva som er det «egentlige bakteppet», når både Ås kommune, innbyggerne har sagt at kommunen skal bestå som i dag, med dagens grenser! Ønsker den politiske toppledelsen å svekke Ås så kraftig, økonomisk og arealmessig at kommunen vår blir tvunget ut i en sammenslåing med Vestby, eller Frogn?? La Ås kommune i fred, som den gode og bærekraftige kommunen vår er! Med hilsen Steinar Flack, Nordby i Ås
Marit Presthegge AustrengJeg synes det er merkelig at det i denne saken bare kontaktes folk som bor i Solbergområdet (samt evt Tamburløkka). Denne saken berører hele Ås - ikke bare de som bor nær grensen til Ski. Sosialt er det vel særlig Nordbyområdet som berøres, men økonomisk berøres jo hele Ås. Om det , mot formodning, skulle være et flertall av de som bor nær grensa til Ski, at de kan tenke seg å høre til Ski kommune, vil jeg synes det er merkelig at det skal få avgjøre denne saken som har så store konsekvenser for hele Ås. Jeg synes det er merkelig at Sanner kan pålegge fylkesmannen å bruke penger på denne undersøkelsen. Hele kommunestyret i Ås har gått i mot det, Stortinget har sagt nei og allikevel skal saken utredes for evt å se om man kan komme til enighet????? Å kalle det en grensejustering er jo også litt merkelig da det her dreier seg om ren annektering fra Ski kommune - her er det bare å ta - ikke gi. hvordan kan det komme til enighet av noe sånt!
AndersMikalsenPrivatpersonNEI TIL DELING AV NORDBY Ski/Nordre Follo kommune og folk bosatt i denne kommunen argumenterer for en splitting av Nordby i Ås kommune, og at Solberg og Tamburbakken skal innlemmes i den nye Nordre Follo kommune. Problemet er at disse argumentene er basert på antakelser, feilaktige opplysninger og en holdning om at Ski/Nordre Follo har en rett til å benytte arealer i en annen kommune til egen vinning/utnyttelse for å dekke egne behov. ARGUMENT 1: Solberg er reelt sett er en del av Skibyen, men at Ås kommune sin arealpolitikk virker mot den politikken det er bred tilslutning om i Ski. Alle utbygginger i Solberg-området griper inn i rekreasjonsområdene til en voksende befolkning i Ski Vest, uten at Ski-boere har mulighet til å styre dette. MOTSVAR ARGUMENT 1: Utbygging i Solberg-området griper IKKE inn i rekreasjonsområdene til befolkningen i Ski Vest av den enkle grunn av at Ås IKKE bygger på areal som tilhører Ski kommune. At Ski ikke har mulighet til å kontrollere hva som skjer i en annen kommune er jo en begrensning ALLE kommuner må innfinne seg med. Befolkningen i Ski Vest vokser, men dette er jo en ønsket og styrt utvikling fra Ski kommunens side og noe de har all mulighet til å kontrollere. Hvis Ski kommune ikke har tilgang til gode nok rekreasjonsområder i egen kommune vest for Ski sentrum, hvorfor prioriterer ikke da kommunen utbygging på Øst- og Nordsiden av sentrum, hvor det er god plass? Uansett så er den utbyggingen som allerede er gjort på Solberg heller ikke utført på rekreasjonsområder, så sant man ikke kaller jorder og gamle industribygg for rekreasjonsområder. Det er riktig at det er planlagt videre utbygging på Solberg men rekreasjonsområdene vest for Ski sentrum, da primært Nøstvedtmarka og Sørliåsen/Holstadmarka, er områder som til undertegnedes kjennskap ikke er truet av denne utbygging og som er minst like trygge under Ås kommune som under Ski/Nordre Follo. Dette er områder som tross alt er minst like viktige for Nordbyfolk som for Skifolk. ARGUMENT 2: Ås kommune utnytter og snylter på Ski/Nordre Follo kommune ved å satse på massiv utbygging av Solberg området framfor å bygge ut rundt Ås sentrum. MOTSVAR ARGUMENT 2: Normalt er det slik at en kommune skal bygges innenifra og ut. At Ås planlegger stor utbygging på Solberg bryter dermed med dette prinsippet, men et annet prinsipp er at det skal fortettes rundt store regionale knutepunkt. Ski stasjon er allerede og vil blir et enda større regionalt knutepunkt med utbyggingen av Follobanen. Det er derfor i hele regionens interesse og i tråd med forutsetningene i nasjonal transportplan at Solberg bygges ut og fortettes. Med dette som utgangspunkt betyr det at Ås kommune gjør det eneste riktige. ARGUMENT 3: Folk fra Ås, og da spesielt Nordbyfolk, utnytter (merk snylter) på fasilitetene i Ski. MOTSVAR ARGUMENT 3: Hvilke fasiliteter i Ski er det som Nordbyfolk urettmessig benytter og som ikke er ønskelig?Ikke benytter folk fra Nordby skoler og barnehager i Ski, selv om flere fra Ski benyttet slike fasiliteter på Nordby. Stasjonen i Ski er jo et regionalt knutepunkt for Follo (altså ikke bare ment for befolkningen i Ski) på lik linje som Lillestrøm stasjon er for Romerike. Det er også på grunn av denne statusen som regionalt knutepunkt at Ski har vært HELDIGE å få Follobanen og ny stasjon med alle de fordeler som følger av dette. Så det som da gjenstår er at Nordbyfolk benytter seg av butikker i Ski og legger igjen penger i kommunen uten at Ski/Nordre Follo har noen kostnader med dem. Hvis dette er en stor plage for folk i Ski så kan vi sikkert komme til en enighet rundt dette som medfører at Nordbyfolk heretter handler alt de trenger på Vinterbro. ARGUMENT 4: Et flertall av innbyggerne i Solberg området ønsker å bli en del av Ski framfor Ås. MOTSVAR ARGUMENT 4: Blant de ca. 50% av befolkningen i Solberg området som svarte på folkeavstemningen om kommunestruktur for Ås var det rett over 50% som svarte at de ønsket at Ås skulle bli en del av en større Follo kommune. Undertegnede var en av disse som ser nytten av at Follo kommunene kunne tjene på å slå seg sammen. Dette betyr derimot IKKE at jeg, og andre på Solberg som stemte for en total kommunesammenslåing, favoriserer Ski/Nordre Follo framfor Ås. Tvert i mot så er de aller fleste av oss STERKT imot en deling av hjemkommunen og Nordby. Å hevde at det er et flertall blant folk på Solberg for å rive Nordbygrenda i to og bli en del av Ski, som følge av svarene fra folkeavstemningen, er derfor direkte misvisende. ARGUMENT 5: En helhetlig tettbebyggelse bør legges inn under den samme kommunen og ettersom det er en helhetlig tettbebyggelse fra Ski sentrum og videre inn i Ås kommune bør Solberg legges inn under Ski/Nordre Follo kommune. MOTSVAR ARGUMENT 5: Hvis dette skulle ha vært et argument så skulle Tårnåsen, Kolbotn og Sofiemyr overføres til Oslo (og ikke til Ski) sammen med mesteparten av Lørenskog og Bærum. Grensen må gå et sted og kommunene må samarbeide i grenseområdene. Det må også Ski og Ås gjøre.
OddvarHagaDen foreslåtte grensejustering vil svekke Ås kommune på flere områder. Støtter derfor ikke forslaget.
Ole KjetilHegg Jeg sier NEI TAKK til denne grensejusteringer. Flertallet av innbyggerne i Ås kommune har sagt NEI til sammenslåing og det må respekteres! Stortinget har sagt sin mening i denne saken, og som Ås har flagget! Det er ingen god demokratisk handling med å tvinge igjennom en grensejustering som da vil virker som annektering og vil ødelegge naboforholdet mellom Ski og Ås. Dette som skjer nå er jo rent vrøvl. Respekter oss beboere som ikke ønsker at Ski skal stjele områder fra Ås som inneholder store verdier for fellesskapet. Dette er direkte frekt. La Ski ordne opp selv. De har store områder mot Kråkstad og Siggerud som de kan bygge ut og skape vekst i sin egen kommune uten å måtte røve fra nabo kommunen. Hilsen Ole Kjetil Hegg Sneisveien 4 1407 Vinterbro
TerjePosaas NilsenJeg har ikke blitt oppringt, så derfor svarer jeg her. Jeg ønsker ikke en grensejustering Ås/Nordre Follo. Vi har bodd i Nordby (Solberg krets) i snart 45 år og kjenner lokalmiljøet ut og inn. Det å skille Nordby i to vil totalt ødelegge lokalmiljøet. Skoleelever blir splittet, likedan idrettslag, skolekorps, menigheten og annet foreningsliv for øvrig. Jeg ser overhode ingen fornuft i en slik splittelse. Vi ønsker heller ikke noe mer næringsdrift inn i vårt nærmiljø. Dessuten er Ås kommune en god og ikke minst billig kommune å bo i. Terje Posaas Nilsen, lærer og ungdomsarbeider i Ås kommune siden 1975.
Knut MeroxIversenÅS SVVedrørende «grensejustering» mellom Ås og Ski kommune. Målet med kommunereformen er å skape mer robuste kommuner, en deling av Ås som er foreslått i deres «justering» er motarbeidende til dette. Det vil ødelegge det økonomiske og sosiale grunnlaget for kommunen. Ås kommune er idag en robust kommune med 20000 innbyggere, noe som i deres egne dokumenter er regnet som en stor kommune, og da noe som er ønsket. En deling av kommunen vil da pr. Deres egen definisjon motarbeide dette. Ref: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/rapporter/kriterier_for_god_kommunestruktur_rettet.pdf Ski og Oppegård har et ønske om å overta denne delen, det er spekulert i om det er for å flytte eget næringsområde til innenfor den nye grensen. Men tallene som er brukt som argument, er gale. De refererer til innbyggerundersøkelsen i 2016, og hevder at 58% på Solberg ønsker Å bli en del av Ski. Disse tallene er sjekket av gruppen bevar Ås, og er gale. Ref: http://www.aasavis.no/nyheter/politikk/as-kommune/tallene-som-ski-og-oppegard-har-sendt-til-stortinget-er-gale/s/5-2-178513 Det korrekte tallet er bare 28%, et klart mindretall. Dvs, at hele grunnlaget for deres ønske faller. I tillegg så har stortinget sagt at dette arbeidet skal stoppes, på bakgrunn av innstilling fra kommunal og forvaltningskomiteen. Ref: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-052s Ref: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=69699 Dokument 8:2 S (2017-2018), Innst. 52 S (2017-2018) Et samlet kommunestyre i ÅS har og sagt klart nei til dette, og en eventuelt justering, vil få flere uheldige utfall: Det vil skape uheldig negativitet mellom Ås og Nordre Follo (Ski) , som vil vanskeliggjøre eventuelle samarbeid i fremtiden. Det vil redusere Ås kommunes innbyggertall og økonomi så mye at det vil gjøre kommunen til en mindre robust kommune (motsatt av hensikten med reformen, se tidligere i dokumentet for referering til dette) Det vil dele idrettslag, skolekrets, kirkekrets, og ikke minst den sosiale kretsen som er dannet ved generasjoners samhold i to. En slik grensejustering vil dele en del landbrukseiendommer i to Denne saken har vært lang, og uheldig for Ås kommune, både som et stressmoment i kommunen og media, men og som en uklarhet for de som bor der. Det har gjort det vanskelig å planlegge, både økonomisk og sosialt for de som bor der, og kommunen generelt. Grunnlagene deres er basert på feil fakta, og dermed ber vi om at hele saken skrinlegges øyeblikkelig. Noe annet vil være et fullstendig overtramp av demokratiet da Kommunestyret i Ås, Kommunal og forvaltningskomiteen, Stortinget, og ikke minst innbyggerne i Ås kommune er enige om at saken bør stoppes. Knut Merox Iversen Leder ÅS SV På vegne av ÅS SV
HåkonTangeråsEg kan ikkje sjå at grensejustering er gunstig for bebuarane i det aktuelle området (med unntak av Tandbergløkka). Tvert om er det fleire faktorar som talar mot at vi skal bli ein del av Nordre Follo, m.a. høgare kommunale avgifter, utsikt til arealkrevjande næringsverksemder i eller nær buområda, deling av landbrukseiendommar med dei ulempene det medfører, skifte av skule, idrettslag, kyrkje osv. Eg er godt nøgd med å bu i Ås kommune og ønskjer ikkje grensejustering.
Bjørn NygårdPrivatSom oppvokst og boende med barn i barnehage - alder på Kjølstadhøgda sier jeg NEI TAKK TIL GRENSEJUSTERING.
MonicaEideSolbergtunet barnehageSkriver dette på vegne av de ansatte i Solbergtunet barnehage. Vi er Ås kommune sin største og nyeste barnehage. Vi er redde for å måtte bytte arbeidsgiver. Grunnene til det er mange. Alle de kommunale barnehagene i Ås har i lang tid jobbet Reggio Emilia inspirert, og kommet langt i dette arbeidet. Vi har en felles pedagogisk plattform, og er vant med å jobbe i et kommunalt nettverk på tvers av de kommunale barnehagene i Ås. Vi er redde for å miste vår pedagogiske forankring dersom vi blir slått sammen med Nordre Follo. I de kommunale barnehagene i Ås, er det to likestilte pedagoger på hver avdeling, I Solbergtunet har vi full pedagogdekning, og svært mange av de øvrige ansatte er fagarbeidere. Ås kommune satser sterkt på utdanning og kompetanseheving blant sine ansatte. Flere av de ansatte i Solbergtunet har tidligere jobbet i Ski og Oppegård kommuner, og valgt å skifte arbeidsgiver til Ås på grunn av pedagogikken, satsningen og organiseringen i Ås. Dersom vi blir slått sammen med Nordre Follo er det stor sannsynlighet for at disse vil søke seg bort fra Solbergtunet.
May SølviMathisenBygda våres skal IKKE deles som Ski vil. Tanbergløkka kan bli innlemmet i Ski slik innbyggerene der vil, men selvsagt Ikke uten at Ås får noe igjen fra Ski.
SolfridSekseSteinerskolen i ÅsNEI til "Grensejustering mellom Ås og Ski kommune"med unntak av Tandbergløkka. Vi er en institusjon og bedrift som har eksistert i snart 30 år som en del av Ås kommune. Derfor mener vi at tilhørigheten til Ås kommune er så sterk at det er ikke ønskelig å komme under kommuneadministrasjonen til Ski. Dette begrunner vi med at det for oss vil skape forvirring om vår identitet, ved at vi evt. måtte bytte navn og adresse på skolen. Dette vil også skape utrygghet for våre elever, hvor går de på skole? Hvor ligger skolen? Er det den samme skolen folk har i sin bevissthet? Har det kommet en ny skole til Ski? Vi ser for oss at Tandbergløkka inkluderes i Ski, siden det er et ønske beboerne der har hatt i mange år, men ytterligere grensejusteringer ser vi ikke positivt på får vår del. Når storting og folkeavstemming har sagt nei til sammenslåing av disse to kommunene, ser vi ikke hensikten med å justere grensene i etterkant. Vi er fornøyd med Ås kommune slik den er i dag og vår tilhørighet til den er viktig for oss.
Lill-Anita ForsbergListrøm Ønsker ikke grensejustering. Er innflytter til Ås kommune i 2010 og er veldig fornøyd med kommunen og servicetilbudet. Har barn både i Solbergtunet barnehage og Solberg skole. Begge deler er utrolig bra og ungene blir utrolig godt ivaretatt og stortrives. Jeg må få presisere at jeg virkelig ikke ønsker noen grensejustering.
Rolf ErikListrømØnsker ikke grensejustering!
frank AkselSØRENSENØstensjøveien i Ås bør fortsatt tilhøre Ås, hvis Tandbergløkka blir en del av Ski. Det vil ikke værenaturlig for oss som bor der å tilhøre Ski. Vi vil vel også få en annen skolekrets enn Tandbergløkka. Vi tilhører Ås og ønsker sterkt å og fortsette med det. Hvis vi blir innlemmet i Ski vil vi miste vår tilhørighet til et lite samfunn som Holstad er. For oss er det lenger til Ski sentrum enn det er til Ås sentrum. Vi må bruke bil dit vi skal, og Ski ønsker ikke biltrafikk inn til sentrum. Vi har ikke noe alternativ til bil, det finnes ikke kollektivtrafikk hos oss.
ToreMyhrer«Grensejustering Ås/Nordre Follo». Jeg er bosatt i Solberg krets og er sterkt imot en eventuell grensejustering som vil dele Nordby langs E18. Grensen må beholdes slik den er i dag vest for Ski. Det er mange grunner som taler for at en grensejustering ikke må gjennomføres. Jeg vil spesielt fremheve ett forhold: Oppvekstmiljø for barn og ungdom. Nordby IL engasjerer og bidrar til ett godt miljø, særlig innfor lagidrett som fotball og håndball. Det er viktig med ett tilstrekkelig grunnlag av barn og ungdom for å opprettholde lag i flest mulig alderstrinn. Barn knytter kontakter gjennom barneskolene for så å fortsette på ungdomstrinnet ved Nordbytun ungdomsskole. Det er i overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn at miljøene gjennom idrett og andre aktiviteter er sårbar. En deling av Nordby vil være ødeleggende for å opprettholde ett best mulig oppvekstmiljø for barn og ungdom. MVH Tore Myhrer. 90860338
Grethe Lydia ThoMidtbøNEI til sammenslåingen.Vil bo i Ås Komunne .
Camilla M. FSolliJeg og mine 2 døtre bor i Østensjøveien Hensikten med kommunereformen er å skape mer «robuste» kommuner. Den foreslåtte grensejustering vil frata Ås en betydelig del av næringslivet og befolkningen, og dermed gjøre Ås mindre robust. En grensejustering virker som annektering og vil ødelegge naboforholdet mellom Ski og Ås. Hele Ås er berørt av denne justeringen, derfor burde hele kommunen delta i spørreundersøkelsen, ikke bare grenseboerne. Justeringen bør begrenses til Tandbergløkka, som er en mye mer naturlig del av Ski. NEI takk til grensejustering for Østensjø
Morten DahlHansenJeg er en del av det dere kaller Østensjø krets og ønsker på ingen måte å bli en del av den nye storkommunen eller Ski. Trodde jeg tilhørte et demokrati som rettet seg etter et stortingsvedtak.Jeg har derimot full forståelse for at de som tilhører Tandbergløkka ønsker denne grensejusteringen.Det å slå sammen Tandbergløkka og resten av oss i denne kretsen er rett og slett ufint og våre stemmer vil nærmest drukne.
KrisSolliJeg bor i Østensjøveien Hensikten med kommunereformen er å skape mer ?robuste? kommuner. Den foreslåtte grensejustering vil frata Ås en betydelig del av næringslivet og befolkningen, og dermed gjøre Ås mindre robust. En grensejustering virker som annektering og vil ødelegge naboforholdet mellom Ski og Ås. Hele Ås er berørt av denne justeringen, derfor burde hele kommunen delta i spørreundersøkelsen, ikke bare grenseboerne. Justeringen bør begrenses til Tandbergløkka
Ann IreneHoelJeg har ikke blitt oppringt. Jeg ønsker fortsatt å tilhøre Ås.
Jon AndersLarmerudNEI til «Grensejusterinng mellom ÅS og Ski kommune» med unntak av Tanbergløkka Grendelaget i Holstad, Ås kommune, er interesse og drift organisasjon for Holstad innbyggere med det formål å ivareta medlemmenes interesser, og aktiviteter med tilholdssted og drift av gamle Holstad skole. Holstad Grendelag representerer fortiden ca. 500 personer og er en intresseorganisasjon for alle lag og foreninger i Holstad kretsen (Holstad Volley, Holstad 4H, Vi over 60 - Holstad) samt driften av Holstad Grendehus (Holstad Skole). Forslaget til grensejustering, alt nord for ny E18, vil halve Holstad krets flyttes inn i ny kommune, (også Steinerskolen og Grendehuset) vil halvere vårt nedslagsfelt i tillegg til å få nye eiere. Vi ønsker derfor IKKE å grensen justere og vil tilbakemelde følgende: Hensikten med kommunereformen er å skape mer «robuste» kommuner. Den foreslåtte grensejustering vil frata Ås en betydelig del av næringslivet og befolkningen, og dermed gjøre Ås mindre robust. Ås er en meget velfungerende og passe stor kommune med over 20.000 innbyggere og i stor utvikling med bla. store utvidelser av Campus ÅS og andre selskaper, familier som etablerer seg i kommunen. Vi har sagt NEI til sammenslåing og ønsker selvfølgelig ingen annen oppdeling av kommunen. Stortinget har sagt sin mening i denne saken, og som vi har flagget! Det er derfor ingen god demokratisk handling med å tvinge igjennom en grensejustering som da vil virker som annektering og vil ødelegge naboforholdet mellom Ski og Ås. Kulturlivet i Ås kommune blomstrer og har stort engasjement i hele kommunen og er svært forskjellig fra miljøet i Nordre Follo. Hele Ås er berørt av denne justeringen, derfor burde i så fall hele kommunen delta i spørreundersøkelsen, ikke bare grenseboerne. Justeringen bør begrenses til Tandbergløkka, som har vært ønsket i mange år, og som er en mye mer naturlig del av Ski enn Holstad- og Nygård/Solberg- området. Vi ser frem til vår tilbakemeldinger respekteres av vårt demokrati, og sier igjen NEI takk til grensejusteringen nord for nye E18.
ArntNilsenJeg er meget fornøyd med og tilhøre Ås kommune og vil ikke støtte en grensejustering.
Janne MyrhaugHenviser til Østlandets Blad sin artikkel fra den 28. februar 2018 om resultatene fra sannsynlighetsundersøkelsen som ble foretatt av Opinion på oppdrag fra Fylkesmannen. Ønsker å påpeke at informasjonen om at alle berørte i det aktuelle området er oppringt, er uriktig. Min mann og jeg sendte inn, i samme e-post, våre telefonnummer til Fylkesmannen innen oppsatt frist da vi begge har firmatelefon og ikke har telefon registrert på vår hjemmeadresse. Min mann ble oppringt, men ikke jeg. Dette til opplysning. Jeg har hatt folkeregistrert adresse her på Hoelstad Gård (nå Holstadkroken) i over 20 år. I alle disse år har jeg og min familie hatt tilknytning til ÅS og regner oss som ÅS-boere. Mine 2 barn har gått i barnehage i ÅS kommune i tilsammen 5 år hver. De har begge gått på Rustad skole i 7 år og på Ås Ungdomsskole i 3 år. Våre barn har vært med, og er fortsatt med, i foreningslivet i ÅS. De har vært innom ÅS IL, ÅS IL Håndball og en av dem er fortsatt aktiv i ÅS IL Fotball. Ås IL Fotball har de vært tilknyttet i henholdsvis 10 og 11 år nå. Vi foreldre har deltatt på foreldremøter, dugnader og hatt diverse verv i både barnehage, skole, og idrettslag. Barnas venner og omgangskrets er i ÅS. Min omgangskrets er i ÅS - det er her jeg går på yogakurs og deltar på Italienskkurs for eksempel. Mitt poeng med å ramse opp alt dette er å vise at jeg overhodet ikke har noen tilknytning til Ski. Mitt og min families dagligliv er i ÅS og det er her vi har vårt liv. Jeg og min mann driver en gård i ÅS kommune, driver en dyreklinikk i ÅS kommune og jeg driver et språkreisebyrå i ÅS kommune. Vi er veldig fornøyd og føler oss heldige som får være en del av en kommune i vekst og hvor det skjer mye spennende fremover. Jeg har fortsatt til gode å se noen gode argumenter for at deler av ÅS skal bli en del av Ski. Jeg mener at Ski her har en skjult agenda og ønsker næringarealene som er knyttet E-18 da de ikke har tilgang til denne hovedfartsåren i sin egen kommune. Jeg mener at Ski kommune ikke er ærlig om hvorfor de vil ha denne delen av ÅS kommune og forventer at Fylkesmannen stopper denne prosessen slik at vi berørte kan gå videre med vårt liv. Jeg sier NEI TIL GRENSEJUSTERING og JA til ÅS Kommune.
BenteGranerudNEI TAKK! Jeg ønsker ikke en grensejustering for å bli en del av Nordre Follo. Jeg vil fortsette å bo i Ås kommune. Vi bor i Solbergskogen, og ingen av oss har blitt ringt opp! Jeg er oppvokst i Nordby. Jeg er døpt, konfirmert og viet i Nordby Kirke og har min far gravlagt på kirkegården i Nordby. Jeg ønsker ingen deling av Nordby. Det vil bla bety en rasering av kulturlivet i bygda. Korps, idrettslag og andre aktiviteter for barn/ungdom vil ikke lenger kunne opprettholde sin aktivitet. Barnehagedekningen i Nordby/Ås kommune vil bli betydelig mindre hvis to av Nordbys barnehager (som ligger i Solbergområdet) blir en del av Nordre Follo. Nordbytun ungdomsskole vil antagelig ikke lenger ha elevdekning nok til å kunne fortsette hvis en stor del av elevmassen flyttes. Nordby vil miste eldresenteret sitt og omsorgsboligene blir borte.
Thor RingstadNordby IdrettslagIdretten må ikke splittes Nordby idrettslag har nesten 1/3 av sine medlemmer på Solberg. Forsvinner Solberg til Ski forsvinner innbyggernes tilknytning til Nordby og Nordby IL. En slik oppdeling gjør vårt lille idrettslag enda mer sårbart enn det allerede er. Det blir en direkte trussel mot opprettholdelsen av et godt, lokalt idrettstilbud på alle trinn. En grensejustering vil ikke bare ha betydning for Nordby Idrettslag, men også for alle andre lag og foreninger.
TrygveSkjevdalVi over 60 HolstadNEI til grensejustering mellom Ås og Ski/ Nordre Follo kommune - med unntak av Tandbergløkka. Undertegnede er leder av foreningen Vi over 60 Holstad. Det er en forening for pensjonister med utgangspunkt i gamle Holstad skolekrets. Foreningen har de siste 8 årene hatt noe over 200 medlemmer. I sommerhalvåret går vi turer ukentlig og spiller petanque på Skuterudsletta. I vinterhalvåret har vi ukentlig samling på Holstad Grenedehus (Holstad gamle skole). Vi erfarer nå at Grendehuset vil bli en del av den Nordre Follo kommune dersom grensejusteringen skal følge nye E18. Derved vil medlemmene bli fordelt på to kummuner og vårt faste holdepunkt Holstad vil bli tilhørende en kommune hvor flertallet av medlemmene ikke vil bo. Dette er bekymringsfullt for oss. Såvidt vi forstod så skulle kommunereformen gi mer robuste kommuner. I Follo slår nå de to største kommune, Ski og Oppegård seg sammen, og skulle da virkelig kunne oppnå robusthet. At kommunestyrene i disse to kommunene ser behov for å ta 10 - 15 prosent av nabokommunen Ås for å bli "sterke" nok er virkelig bekymringsfullt. Ås kommune, som de siste årene har skåret meget høyt på "velferdsstatistikken" og med godt 20.000 innbyggere og hvor 2/3 av innbyggerne i kommunen og også et flertall av beboerne i Ås øst for ny E18 fortsatt vil forbli i Ås kommune, og Stortinget har også sagt sitt; så håper vi at demokratiet står sterkt i landet og at dette blir respektert av Fylke og Departement. Hilsen Trygve Skjevdal Parallellen 34, 1435 Ås
Odd Kristian HamborgJeg er meget sterkt i mot en deling av Ås kommune, eller såkalt grensejustering som det kalles. Folkeavstemningen om temaet var helt klar med hensyn til at kommunen ikke skulle fusjonere med andre kommuner. Det er ikke riktig som ledende politikere i Ski og Oppegård hevder at det var flertall i kretsene nær Ski for en sammenslåing. Et par av formålene ved kommunereformen var å styrke lokalt selvstyre og skape større mer effektive kommuner. Det fremtidige Nordre Follo er stort nok til å oppfylle alle reformens ønsker uten anneksjon av områder fra Ås, og Ås kommune er i dag stor nok med god oversikt over økonomien til å fortsette alene. En tildeling av arealer fra Ås til Nordre Follo vil svekke kommunen økonomisk uten at vi vet hva det vil føre til. Tilsvarende vil Nordre Follo slippe å effektivisere fordi man får tilført arealer og oppgaver, og det er sannsynligvis noe av den kyniske baktanken. For oss som har gamle foreldre, skolebarn og funksjonshemmede barn antar vi at en deling svekker økonomien og dermed Ås kommunes muligheter til å gi gode tilbud til disse gruppene. Området Solberg / Nygård - vest for Ski er utviklet i tråd med fylkets vedtak og det er samlet mange næringsdrivende der. Går disse områdene til Ski svekkes næringsgrunnlaget og økonomien i Ås. Ås kommune har en sterk linje i forhold til jordvern. Om områdene Holstad og Østensjø tildeles Nordre Follo er det overveiende sannsynlig at man tar dyrket mark til vei, jernbane og næring fordi man i Ski sentrum er helt låst med hensyn til god trafikkavvikling og videreutvikling. At man har stilt seg slik er ikke noe som skal løses ved å annektere arealer fra Ås. Det er heller ikke noen fylkeskommunal oppgave å blande seg inn ved å gå for deling av Ås. Grensene mellom kommunene har vært kjent i alle år og Ski har måttet planlegge ut fra dette, og må respekteres grensene og Nordre Follo må løse sine utfordringer innenfor dagens kommunegrenser. En grensejustering / deling av Ås kommune innebærer etter mitt syn et overgrep mot lokalt folkestyre og grunnleggende demokratiske regler. De økonomiske effektene er heller ikke kjent i forhold til leveransene Ås kan gi innbyggerne etter å ha mistet viktige arealer. Det foreligger ingen aktverdige og etiske argumenter for å svekke Ås kommune ved grensejustering. Nordre Follo har kritisk masse nok på alle områder til å kunne utvikle seg til en god kommune for de ca 60.000 innbyggerne uten å få tilført arealer eller befolkning. Til slutt skal det fremholdes at en grensejustering / deling vil svekke Follo regionens evne til å jobbe sammen om ulke saker som er viktige for hele Follo. Dette vil innebære at Romerike regionen og Asker / Bærum regionen vil ha lettere for å vinne fram pga manglende samarbeid i Follo. Klimaet mellom sentrale politikere, innad i politiske partier, i interkommunale organer og mellom kommunene lider allerede sterkt pga denne saken. Respekter borgerne i Ås og terminer arbeidet med grensejustering / deling en gang for alle!
Beate LeirenVi bor på Tamburbakken og helt opp til grensen Ski. Men vi tilhører Ås kommune. Jeg har ikke blitt oppringt fra dere, sender derfor min mening her. Jeg har vokst opp her i Nordby på Leirofeltet. I 1971 bygde min far ut Leirofeltet (Togrenda) med 300 eneboliger. Jeg har gått på Nordby skole , Nordbytun ungdomsskole og er både døpt og konfirmert i Nordby kirke. Senest 4 uker siden begravde jeg min kjæreste mor på Nordby kirke. Min sønn går på fantastiske Solberg skole og spiller håndball i Nordby idrettslag. Nordby er for oss som har vokst opp her og bodd hele livet her noe mer enn bare en grensejustering ~ Nordby ligger i hjertet vårt. Langt inn i sjela! Jeg kan ikke se noen fordeler ved å bli sammenslått dessverre. Så nei takk til dette! Mvh Beate Leiren
Ole HenrikMoksnesI forbindelse med utredningen av eventuell grensejustering mellom Ski/Nordre har det tidligere vært nevnt at det kunne være aktuellt å behandle tandbergløkka som et særtilfelle da dette området har særdeles liten geografisk eller praktisk tilknytning til ås og utgjør en "lomme" som ellers er omgitt av ski. dersom det skulle bli aktuelt å inlemme tandbergløkka i Ski/Nordre Follo vil jeg herved ytre ett ønske om at dette utvides til å også gjelde eiendomene umiddelbart tilknyttet tandbergløkka på vestsiden av kråkstadveien dvs kråkstadveien 71/73/75. Jeg bor og eier selv i kråkstadveien 75 (gnr/bnr 69/15) og de øvrige adressene tilhører min nærmeste familie. Jeg har vokst opp på disse adressene og i 40 år aldri følt at jeg har tilhørt ås på noen som helst måte annet enn på skattekortet
Jens CasperHoelstadViser til Fylkesmannens ønske om uttalelse vedrørende grensejustering. Som eier av Hoelstad Gård i Ås kommune ønsker jeg å uttrykke mitt ønske om å fremdeles få tilhøre Ås. Eiendommen Hoelstad gård har ett totalt areal på ca 1350daa, dvs 1,35km2, og er således en av de største enkelteiendommene som foreslås grensejustert. Gården har vært drevet av familien Hoelstad i 16 generasjoner, og familien har dermed sterke røtter i Ås kommune siden denne ble opprettet i 1838. Selv om området Holstad ligger midt imellom Ås og Ski, har vi alltid følt en mye sterkere tilhørighet til Ås enn til Ski som kommune. Vi har alltid gått på skole i Ås, hatt våre fritidsaktiviteter i Ås og engasjert oss i lag og foreninger i Ås kommune. Når Ski og Oppegård blir sammenslått til Nordre Follo, vil tilhørigheten til dette som kommune bli enda svakere. Videre mener jeg at følgende punkter er viktige med tanke på forslaget om grensejustering: 1) Hovedpoenget med kommunereformen er å få større og mer robuste kommuner. Ås kommune vil bli betydelig svekket med den foreslåtte grensejusteringen, og bli fratatt muligheten til å utvikle seg som en selvstendig kommune. 2) Ås er en av kommunene med størst vekst i hele Norge, og vil fremover få behov for alt arealet de har. 3) Ås har ført en ansvarlig arealpolitikk mhp bolig og næring de seneste årene. Man har forsøkt å utvikle boligområder nær regionale og lokale trafikknutepunkter, og næring ved de store veiene. Andre kommuner har ikke gjort det samme, og det fremstår som åpenbart at dette er hovedgrunnen til Nordre Follo ønsker arealene langs E18 ved Nordby. 4) Har fremdeles ikke hørt ett godt argument for hvorfor men skal foreta en grensejustering. Argumentasjonen har i stor grad gått på at Nordre Follo ”ønsker” arealet, og at enkelt personer ”føler” seg mer knyttet til Ski. Har videre gjentatte ganger sett argumentasjon om at utmarka sør for Ski må vernes til fritidsaktiviteter. Ski har selv hatt alle muligheter til å verne om utmarka i sin egen kommune, men har i stedet valgt å bygge ned denne. At nabokommunen og dens grunneiere i neste omgang skal besørge fritidsareal for innbyggerne i nabokommunen, og la være å utvikle seg av denne grunn, fremstår som urimelig og ikke rent lite frekt. Det andre argumentet som er hyppig brukt, er nærhet til Ski sentrum. Dette er etter mitt skjønn ikke relevant. Det finnes utallige kommuner som har tilsvarende problematikk uten at de dermed slår seg sammen. Hva med Oslo og Bærum, Oslo og nordre del av Oppegård, Sarpsborg og Fredrikstad? 5) Innbyggerundersøkelsen viser at det er ett stort flertall i 3 av 4 kretser for å fortsatt tilhøre Ås. Når en så stor del av befolkningen ønsker å tilhøre Ås kommune, vil det føles som ett overgrep å bli grensejustert til Nordre Follo. Boligfeltet på Tandbergløkka er i en annen situasjon og her bør kommunene snakke sammen. 6) E18 vil uansett ikke kunne fungere som en grense mellom kommunene da flere landbrukseiendommer da vil ende med eiendom i begge kommuner. Dette har fylkesmann allerede slått fast at ikke er aktuelt. Det er forøvrig heller ikke noen av de større grunneierne i området som ønsker en flytting til Nordre Follo kommune. På vegne av min familie sier jeg NEI til grensejustering.
Casper HoelstadHolstad Veterinærkontor ASInnspill høring vedrørende grensejustering. Som eier og daglig leder av Holstad Veterinærkontor sier jeg nei til grensejustering mellom Nordre del av Ås og Nye Nordre Follo kommune. Vi som bedrift er godt fornøyd med å drive i Ås kommune. Kommunen er flinke til å legge til rette for nyetablering og de ansatte i kommunen sitter på mye lokal kunnskap som er viktig for at bedrifter skal lykkes. Vi ser ingen fordeler med å bli flyttet til en ny og større kommune, og frykter at mye av den lokal kunnskapen som er viktig for at nye og gamle bedrifter skal lykkes blir borte. Vi sier NEI til grensejustering.
Jon O.GjervanPrivatpersonBor på Solberg, men har ikke blitt oppringt. Jeg ønsker ikke en endring av nåværende kommunegrense i Ås (vest for Ski). Imidlertid kan Tandbergløkka etter mitt syn med fordel tilhøre Ski kommune.
ToreMoksnesI forbindelse med innbyggerundersøkelsen som skal være gjennomført har vi registrert at ingen beboere på Grønlund Gård (4 familier) gårdsnummer 69/2 og 69/15 har blitt oppringt fra Opinion.Grønlund Gård ligger plassert i Ås Kommune inntil grensen mot Ski og deler av gården ligger mellom Ski Kommune og Tandbergløkka.Vi har registrert at Tandbergløkkas innbyggere i stor grad ønsker en overflytting til Ski Kommune. Vi ser det som både naturtlig og ønskelig at Grønlund Gård (69/2 og 69/15) blir med på en eventuell flytting.MvhTore Moksnes
TerjeØdemarkØnsker ikke at Ski/Oppegård skal få området øst for E18 ifra Ås.
HildegunnBjerkeHolstad IL VolleyHolstad IL Volley støtter ikke forslaget til grensejustering som er sendt på høring. Volleyballklubben har tilknytning til Holstad Grendelag, og deltar i tilhørende styre som også sender inn et høringssvar, som støttes. Vi vil med dette forsterke vårt høringssvar med å repetere at det ikke er ønskelig at Holstad grendelag skal splittes over to kommuner. Forslaget til grensejustering, alt nord for ny E18, vil halve Holstad krets flyttes inn i ny kommune, (også Steinerskolen og Grendehuset) vil halvere grendelagets nedslagsfelt i tillegg til å få nye eiere. Det er ikke ønskelig å justeres grensene med følgende argumentasjon: Hensikten med kommunereformen er å skape mer «robuste» kommuner. Den foreslåtte grensejustering vil frata Ås en betydelig del av næringslivet og befolkningen, og dermed gjøre Ås mindre robust. Ås er en meget velfungerende og passe stor kommune med over 20.000 innbyggere og i stor utvikling med bla. store utvidelser av Campus ÅS og andre selskaper, familier som etablerer seg i kommunen. Kulturlivet i Ås kommune blomstrer og har stort engasjement i hele kommunen og er svært forskjellig fra miljøet i Nordre Follo. Justeringen bør begrenses til Tandbergløkka, som har vært ønsket i mange år, og som er en mye mer naturlig del av Ski enn Holstad- og Nygård/Solberg-området. Med vennlig hilsen Hildegunn Bjerke leder Holstad IL Volley
Ellen MarieLøkenØnsker ikke å bli slått sammen med Nordre Follo. Ås kommune er stor nok til å stå for seg selv, et sted må en grense gå. En grensejustering vil rasere Nordby som lokalsamfunn med hensyn til skole, idrettslag og andre foreninger og kirke.
Tore BerntKristiansenRødt SkiRødt Ski ønsker at Tandbergløkka og Kjølstadhøgda skal tilhøre Nordre Follo kommune.
Arne PedersenMeg SelvUTTALSE VEDRØRENDE GRENSEJUSTERING MELLOM SKI OG ÅS GRENSER GENERELT. Den såkalte grensejusteringssaken mellom Ski og Ås, er en oppkonstruert prosess med svært få fordeler for de berørte på Ås-siden av grensen. De som vil tjene mest på justeringen er de kapitalinteressene som styrer utviklingen av Skiområdet. Vi som bor og har eiendom i Ås vil bare få ulemper. En detalj som noen har pekt på er at den nåværende grensen er upraktisk og uforståelig. Grensen går i dag langs eiendomsgrensene slik at eiendommen enten ligger i Ski eller Ås. Flytting av grensen langs en tilfeldig vei, kompliserer for grunneierne. Det fører til at grunneiere som får eiendom delt mellom to kommuner, og må forholde seg til begge kommuner, noe som kompliserer unødvendig. Faste vel definerte grenser er ikke bare en forutsetning for et velfungerende land, men også for en kommune. Det finnes et utall av beviser for dette, både i eldre og ny historie. AREALSPØRSMÅLET I og med at Ski Kommune har funnet det opportunt å skifte argumentasjonen, at denne fortsatt ikke er troverdig og at opplysninger sendt til overordnet myndighet, er feilaktige (tolkningen av folkeavstemningen i Ås), gjør at jeg og min familie nå føler et stort ubehag. Når Ski nå plutselig argumenterer med at arealkrevende næringsliv kan lokaliseres i kort avstand til både E6 og E18 så føles dette som en direkte trussel for oss. At det allerede er næringsvirksomhet på min eiendom, vil være helt uvesentlig for NFK. Dersom ideen om å rive ned et vel fungerende næringsliv i Drømtorpområdet blir videreutviklet, så kommer NFK til å omgjøre et NLF området hos oss med et pennestrøk. Vi føler med andre ord at vi ikke kan stole på sammenslutningen NFK, og at de menneskelige synspunktene i denne kommunen blir skjøvet til side for de styrende kapitalkreftene, også i denne saken. Det er også uttalt at det er en fordel om en kommune har kontroll med Gjersjøen. Jeg regner med at dette er av forurensningsårsaker. Jeg har ikke den minste tro på dette argumentet. Det er snarere slik at en av kommunene som danner fremtidens NFK, slett ikke har lykkes på dette feltet. Kolbotnvannet, som tidligere var et yndet badested, er i dag den mest forurensede innsjøen i hele Follo. Kolbotnvannet har sitt utløp i Gjersjøen STORTINGSVEDTAKET OG TRYGGHET. Det var med stor optimisme vi mottok og tolket resultatet av folkeavstemningen fra Ås. Vi blei skuffet og følte at vi blei holdt for narr da det politiske spillet fortsatte. Det var med like stor optimisme at vi mottok melding om at Stortinget hadde uttalte seg konkret om grenseendringen mellom Ski og Ås. Vedtaket lyder ordrett: Stortinget ber regjeringen ikke videreføre arbeid med grenseendring mellom Ski og Ås ut fra det klare vedtak som er gjort i saken fra Ås Kommue. I min erfaringsverden kan det ikke sies klarere. Jeg går ut fra at arbeid her også betyr Fylkesmannens befatning med saken. Hva som har forårsaket at arbeidet hos Fylkesmannen har fortsatt ufortrødent videre kan vi bare spekulere i. Det er nærliggende å tro at det ligger et eller annet muntlig samtykke i bakgrunnen, kanskje et korridorvedtak eller noe slikt. Det kan også være andre årsaker. Saken kan ha havnet mellom to statsråder, i og med at Jan Tore Sanner blei fratatt sitt departement. Uansett så slår jeg fast at Stortingets råd ikke blei akseptert eller fulgt. I mine øyne er dette veldig alvorlig fordi det danner grunnlag for uheldige og lite konstruktive mistanker. Handlingsmåten har ført til misbruk av skattepenger og bortkastet tid. Videre har det ført til at et utall av mennesker i det berørte område, har brukt mye tid og krefter på saken. Kommunearbeidet i ÅS har i lengre tid tilsidesatt andre og viktige arbeidsoppgaver. Dette kunne vært unngått dersom en respektløs statsråd hadde tatt Stortingets vedtak til etterretning. På samme måte vil jeg påklage at fylket må å rake kastanjene ut av glørne for å redde restene av en statsråds prestisjeprosjekt. Jeg påpeke at det er ufravikelig nødvendig at saken nå får sin endelige løsning. Vi kan ikke akseptere at den politisk komedien får anledning til å fortsette, eller at den kommer igjen i annenhver Stortingsperiode. Tandbergløkka kan behandles særskilt i og med at flertallet der vil til NFK
Torbjørg Refsnes JørgensenNordby Menighetsråd. Høringsuttalelse fra Nordby Menighetsrådse vedlegg.
Eivind VidarEldegardMeg selvDen ene av husstandens 3 telefoner ringte klokken 21-02 tirsdag 13. februar. Hverken jeg eller min samboer ble godkjent som talsperson for seg selv,(telefonene ikke riktig juridisk fordelt i husstanden???), så derfor svarer jeg her. Jeg har bodd i Ås kommune siden 1946. Jeg synes Ås i store trekk er en velfungerende og passe stor kommune. Jeg har sagt NEI til sammenslåing med Nordre Follo og ønsker ingen annen oppdeling av kommunen. Stortinget har sagt sin mening i denne saken, og jeg synes det er en udemokratisk prosess å fortsette å kjøre videre, slik det nå gjøres. Å forsyne seg av en del av Nordby vil være et ran, og vil samtidig kunne skape vont blod mellom nabokommuner. NEI til ran av Nordby! Vi tilhører Ås! En grensejustering vil rasere Nordby som lokalsamfunn med hensyn til skole, barnehager, idrettslag, grendehus, speiderhytte, bibliotek og andre foreninger og kirke m.m. Med hilsenEivind Vidar Eldegard
Vigdis HestmarkKarlsenMeg sjølDen ene av husstandens 3 telefoner ringte klokken 21-02 tirsdag 13. februar. Hverken jeg eller min samboer ble godkjent som talsperson for seg selv,(telefonene ikke riktig juridisk fordelt i husstanden???), så derfor svarer jeg her. Jeg har bodd i Ås kommune siden 1976. Jeg synes Ås i store trekk er en velfungerende og passe stor kommune. Jeg har sagt NEI til sammenslåing med Nordre Follo og ønsker ingen annen oppdeling av kommunen. Stortinget har sagt sin mening i denne saken, og jeg synes det er en udemokratisk prosess å fortsette å kjøre videre, slik det nå gjøres. Å forsyne seg av en del av Nordby vil være et ran, og vil samtidig kunne skape vont blod mellom nabokommuner. NEI til ran av Nordby! Vi tilhører Ås! En grensejustering vil rasere Nordby som lokalsamfunn med hensyn til skole, barnehager, idrettslag, grendehus, speiderhytte, bibliotek og andre foreninger og kirke m.m. Med hilsen Vigdis Hestmark Karlsen
Anne OdenmarckÅs Arbeiderpartigrensejustering Ås/Nordre Follo
Leif H.BurumVi vil ikke at deler ev Nordby skal innlemmes i Nordre Follo, det vil rasere hele bygda vår med hensyn til skole - idrettslag - speider- kirke mm. Karin og Leif Burum
HaraldSkogholtVårt innspill gjelder kun området Solberg/Nygård, da det er dette området vi bor i og som vi har en klar mening om. Vi tre som har signert dette innspillet har samlet over 100 års botid i området, og 2 er oppvokst her. Når Ås kommune i denne omgang ikke synes å bli en del av Nordre Follo kommune, mener vi det bør bli en grensejustering slik at området Solberg/Nygård blir innlemmet i Nordre Follo kommune når denne kommunen blir opprettet. Vi mener dette er fornuftig av flere årsaker. 1) Vi mener Ås kommune i liten grad ivaretar interessene til oss som bor i dette området. 2) Vi mener arealplanleggingen til Ås i dette området ikke tjener samfunnet. 3) Vi mener Ås kommune har liten kunnskap om området. Vi opplever at Ås kommune i veldig liten grad ivaretar interessene til oss som bor i området. Dette kommer kanskje klarest frem i arealplanleggingen. Ås kommune har en arealplanlegging i denne kretsen som tjener Ås sentralt, og ikke oss som bor i det aktuelle området. I faktagrunnlaget fra Ås kommune vedlagt i høringsuttalelsen fremkommer at det planlegges over 1300 boenheter i denne kretsen. Dette kommer i tillegg til den allerede store utbygningen det har vært de siste årene av både industri og leiligheter (f.eks. Møller bil og Skitunet). Mye av dette skal bygges på matjord. Ås kommune har gjentatte ganger vist at de har en veldig lav terskel for å omregulere LNF-områder til boligformål på Solberg. Dette kan sammenlignes med Ås sentrum, der politikerne har en mye mer restriktiv politikk. Dette til tross for at det er mange LNF-områder sentralt i Ås som ligger veldig nærme togstasjonen i Ås, i motsetning til LNF-områdene på Solberg som ligger 2 km fra Ski togstasjon. Utbyggingen på Solberg kommer, slik de er lagt opp til, å skape store trafikale problemer. Det er etter vår vurdering ikke tilfredsstillende infrastruktur for boligbyggingen Ås kommune legger opp til. Et samarbeid, eller felles tankegang, med utbyggingen i Ski ville gitt klart bedre løsninger. Som eksempel nevnes kan nevnes utkjøringen fra de nye boligene. Utkjøringen er planlagt til miljøgaten Nordbyveien over sykkelfelt / fortau hvor det ferdes mye skolebarn. En mer naturlig utkjøring ville vært i en planlagt rundkjøring i Søndre Tverrvei. Dette ville vært naturlig for å skåne fotgjengere og syklister, men også naturlig fordi hoveddelen av trafikken uansett skal til Søndre Tverrvei. Dette er et eksempel på at felles regulering ville gitt et mye bedre resultat. Boligutbyggingen på Solberg tjener Ås sentrum da det gjør det lettere å holde igjen utviklingen i Ås sentralt, samtidig som det kommer nye inntekter fra både boligenhetene og den utstrakte næringsvirksomheten Ås har lagt opp til i området. Når det snakkes om utbygging i Ås sentrum, så er det alltid politikere som er negative og snakker høyt om «bomiljøet» og «bygdefølelsen». Dette er ord vi har til gode å høre når det snakkes om utbygging på Solberg. Dette er kanskje fordi man vet at det lille som er igjen av bomiljøet og bygdefølelsen på Solberg vil bli ødelagt etter neste runde med utbygging. Som beskrevet over vil boligutbyggingen Ås kommune har planlagt på Solberg i stor grad ødelegge lokalmiljøet. Den planlagt utviklingen på Solberg er heller ikke i samfunnets interesse. Det sentrale kollektivknutepunktet for oss som bor på Solberg er Ski stasjon. Det er over 2 km fra deler av Solberg til Ski stasjon, og dette er derfor et område som ikke bør bygges ut i første omgang for en regional by. Ski og Oppegård kommune har uttrykt klart at boligutbyggingen på Solberg ikke er hensiktsmessig i denne omgang. Som det står i kunnskapsgrunnlaget fra Nordre Follo så ønsker de en fortetting nærmere bykjernen først, og ha områdene på Solberg mer som en arealreserve. Samfunnsmessig så er dette mye mer fornuftig disponering av arealene enn det Ås kommune planlegger. Vi opplever det er trist at Ås kommune velger en arealplanlegging som tjener kommunen sentralt, men som ikke tjener samfunnet eller oss som bor i området. Vi fikk i over ett år hverdagen vår ødelagt som en delvis konsekvens av at de ansatte i Ås kommune og politikerne i liten grad har kjennskap til dette området. I forbindelse med utbedringen av Nordbyveien ble et LNF-område som grenser til tomtene våre benyttet som riggområde og pukkverk. Det ble begått utstrakte lovbrudd, og det var vanlig med støy i tidsrommet 06:00-23:00 (men det var ikke uvanlig med støy utover dette). Vi måtte kjempe en kamp mot Ås kommune for å prøve å få dem til å stoppe lovbruddene. I begynnelsen svarte ikke Ås kommune på henvendelser, og når de først svarte så var saksbehandlingen uakseptabel lang. Da vi etter over et halvt år med problemer fikk ansatte og politikere til å foreta en befaring var det flere som ble sjokkerte over tilstandene. Det var ansatte i kommunen som sa at de ikke visste hva som foregikk her ute, da de aldri var i dette området. Vi synes det er spesielt når flere ansatte og politikere i kommunen ikke aner hva som foregår i den del av kommunen som bebygges mest. Vår erfaring når vi led som en følge av lovbrudd var at kommunen ikke var interessert, ikke stilte opp, og ikke visste hva som foregikk. Dette er i motsetning til Ski kommune, som hadde en betydelig bedre dialog med entreprenør og SVV, og fikk gjennomslag for flere krav. Vi er helt sikre på at dersom Solberg hadde vært en del av Ski kommune da dette foregikk, så ville kommunen vært en støttespiller og ikke en motstander, slik vi opplevde at Ås kommune var. Ås kommune fører i dag en politikk der Ås sentralt skal vernes mest mulig for utbygging, samtidig som det er fritt frem for å bygge på det man ønsker av LNF-områder på Solberg. Politikerne ivaretar ikke interessene til oss som bor i området. Dagens kommunegrense er veldig kunstig, og vanskeliggjør en helhetlig og fornuftig arealplanlegging. Ås kommune nekter å løfte blikket og føre en arealpolitikk som er fornuftig for regionen. Vi håper derfor at Fylkesmannen ser at det finnes en verden utenfor kommunegrensen til Ås, og ser at en grensejustering av Solberg-området vil være fornuftig både for oss som bor her og for regionen som helhet. Vi har registrert resultatet av innbyggerundersøkelsen som for Solberg viser at 60 % ønsker fortsatt tilhørighet til Ås kommune. Vi tror dette er et resultat som skyldes usikkerhet hos beboere, som blant annet kommer av mye ensidig informasjon og feilinformasjon fra grupper som ikke ønsker grensejustering. Synspunktene representerer etter vår vurdering også en kortsiktig tidshorisont. Dette underbygges også av at undersøkelsen viser en overraskende stor korrelasjon mellom alder og ønsket om å forbli i Ås kommune. Den største gruppen i undersøkelsen er ikke besvarte anrop, som er mer enn dobbelt så stor som gjennomførte intervjuer. Det hadde vært interessant om undersøkelsen hadde angitt alder til de som ikke besvarte anropene, da vi vil anta at dette i stor grad gjelder yngre personer. Den yngste gruppen ønsket i undersøkelsen grensejustering. Harald Skogholt Gro Vognstølen Joakim Skogholt
Astrid HolmsenKroghÅs kirkelige fellesrådSe vedlegg
LailaNordsveenNordby ArbeiderforeningHøringssvar fra Nordby arbeiderforening Arealpolitikk som argument for grensejustering Nordby arbeiderforening mener det er uklokt å justere kommunegrensene slik nye Nordre Follo kommune ønsker, ved å trekke ny kommunegrense ved E18. Vi reagerer spesielt på at Nordre Follo kritiserer Ås kommunes planlegging på Solberg i sin saksutredning om grensejustering. Dette er et lite gjennomtenkt og merkverdig virkemiddel i forsøket på å tilegne seg deler av Ås. Nordre Follo mener det skulle vært utviklet næringsområder, alternativt reserveareal, i stedet for bygging og planlegging av boliger i grensejusterings-området. Områdene det da må dreie seg om er Solberg med boligene på Granheimtunet og boligene planlagt på Solberg Øst. Andre områder er ikke bygget eller ferdig regulert. Solberg ligger i samme avstand fra Ski stasjon som boligområdene Ski kommune selv har planlagt i Ski øst, der det nå er næringsområder på Drømtorp. Da er det inkonsekvent og merkelig å kritisere Ås for boligbygging og planlegging av boliger på tilsvarende avstand fra Ski stasjon. Dette er et av mange tvilsomme begrunnelser Nordre Follo bruker når de argumenterer for grensejustering. Nordre Follo kommune har ingen saklig grunn til å kritisere Ås kommune sin arealpolitikk i Solbergområdet. Det har da heller ikke vært synspunkter eller innsigelser fra Ski i samband med de aktuelle planarbeidene. Et av Nordre Follos viktigste argumenter for grensejustering er etter vår mening svært svakt.
HalvorAarrestadÅs MenighetsrådSe vedlegg
AnneOdenmarckÅs ArbeiderpartiGrensejustering Ås/Nordre Follo
AnneOdenmarckÅs ArbeiderpartiHøringsuttalelse fra Ås Arbeiderparti Grenseendringene som Fylkesmannen i sin anbefaling til Kunnskaps- og moderniseringsdepartementet har foreslått utredet er åpenbart negativt for tjenestetilbudet til innbyggerne i Ås kommune. Ås Arbeiderparti ser at slik omfattende grenseendring er uønsket, og negativt for kommunens innbyggere. Vi ønsker å trekke fram noen forhold som er misvisende omtalt eller lite vektlagt i Fylkesmannens kunnskapsgrunnlag. De foreslåtte grensejusteringene vil være negative for alle innbyggere i Ås kommune, og særlig negative for innbyggere nord i Ås kommune. I dag bor det ca 7700 innbyggere i de direkte berørte kretsene. Dette ville med de foreslåtte endringer bli redusert med ca 30 % til ca 5400 innbyggere. Dermed ville grunnlaget for tjenester som skoler, barnehager og helsetjenester nord i Ås kommune bli spesielt sterkt svekket. Tilsvarende vil totalbefolkningen i Ås bli redusert med ca 14 %, noe som også ville bety nedskalering av alle tjenester for hele kommunen. Vi kan ikke se at disse forholdene i særlig grad er vektlagt eller vurdert av Fylkesmannen, hverken i hennes opprinnelige anbefaling til departementet eller i høringen nå. I arbeidet med grensejustering har det vært brukt som argument at innbyggere i de aktuelle områdene benytter kommunale tjenester i Ski kommune. Vi må presisere at dette kun gjelder for noen få innbyggere på området Tandbergløkka, som benytter skoletilbud. Tandbergløkka utgjør en svært liten del av arealet som utredes. I hele området for øvrig tilbyr Ås kommune kommunale tjenester til alle innbyggere i Ås kommune vil påføres reduserte inntekter og økte utgifter ved en evt. grensejustering. Det ligger forholdsvis mye næringsvirksomhet i det aktuelle området, og dette vil medføre forholdsmessig stort bortfall av eiendomsskatt. Det vil bli behov for å omstrukturere kommunale tjenester, og dette er kostbart. Det vil bli færre innbyggere som må opprettholde felles administrative tjenester mm, og dette vil medføre et større bortfall av inntekter som ikke kan kompenseres direkte av at færre innbyggere skal gis tilbud. Det er risiko for tap av veksttilskudd i forbindelse ved grenseendringen. Ås Arbeiderparti ser at samlet vil disse forholde være svært alvorlig for Ås kommunes økonomi og tjenesteyting. Ås Arbeiderparti vil også peke på at et av hovedformålene med kommunereformen er å gi: "et grunnlag for sterkere kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne" (regjeringen.no). En svekkelse av en velfungerende kommune som Ås vil være direkte i strid med formålet departementet selv har satt for kommunesektoren. Kommentarer til høringsdokumentene Ski som regional by I Ski kommune sitt høringsdokument poengteres det at Ski er definert som regional by i Follo, og at det planlegges fortetting i Ski sentrum. Dette er vi i Ås positive til, og vi har støttet opp under utviklingen av Ski som regionalt sentrum, med viktige regionale funksjoner som politi og rettsvesen, lokalmedisinsk senter mm. Ski er også et viktig regionalt handelssentrum for innbyggerne i mange nabokommuner, på samme måte som Vinterbro i Ås er det for andre. Ski stasjon er også et regionalt kollektivknutepunkt som vi har støttet opp under bl.a. gjennom støtte til Follobanen. Ås Arbeiderparti påpeker at disse regionale byfunksjonene ikke i seg selv er argumenter for storegrensejusteringer. Ski sentrum vil uansett være regional by også for områder langt utenfor grensejusteringsområdene. Næringsarealer I Ski kommune sitt høringsdokument poengteres det at rett næringsvirksomhet skal være på rett sted, med arealkrevende virksomheter nær hovedveinettet. Dette er Ås Arbeiderparti enig i, og Ås kommune har i lang tid utviklet arealkrevende næringsvirksomhet i det aktuelle området (langs E18 og i Nygårdsområdet). Ås Arbeiderparti ser ikke at dette er et poeng som tilsier at nabokommunen Ski ville gi en bedre arealstyring av de aktuelle næringsområdene. Plassering av kommunal infrastruktur I Ski kommune sitt høringsdokument hevdes det at kommunegrensen er til hinder for optimal plassering av sosial infrastruktur, f.eks. ved at innbyggere risikerer å få et barnehagetilbud langt unna. Dette er utfordringer vi ikke ser fra Ås sin side. Befolkningen på begge sider av kommunegrensen er i dag så stor at det kan utvikles gode tilbud lokalt der folk bor. Innbyggere i de aktuelle områdene ville ikke få grunnleggende kommunale tjenester nærmere der de bor ved grensejustering. Helhetlig arealplanlegging I Ski kommune sitt høringsdokument hevdes det at Ski kommune ville stå for en mer helhetlig arealplanlegging, og at dette vil gi mulighet for større arealeffektivitet. Ås Arbeiderparti ser ikke at dette er tilfelle. Vi ser tvert i mot at Ås kommune har stått for en effektiv og god samfunns- og arealplanlegging i de aktuelle områdene. Kommunale tjenester I Ski kommune sitt høringsdokument hevdes det at mange innbyggere i Ås som bor nær Ski benytter kommunale tjenester i Ski. Ås Arbeiderparti vil presisere at dette er ikke tilfelle. Det gjelder kun til en viss grad for området Tandbergløkka. I Ski kommune sitt høringsdokument hevdes det at mange innbyggere vil få kommunale tjenester nærmere der de bor, og lettere tilgang til disse med sykkel/kollektivtransport. Ås Arbeiderparti presiserer at dette ikke vil gjelde grunnleggende kommunale tjenester som skole, barnehage og grunnleggende omsorgstjenester. Innbyggerne i de aktuelle områdene får disse tilbudene dekket nær der de bor av Ås kommune. Transportutvikling I Ski kommune sitt høringsdokument hevdes det at Nordre Follo vil kunne planlegge for en mer helhetlig transportutvikling i Ski tettsted etter en evt grensejustering. Ås Arbeiderparti mener dette er feil. Kollektivtilbudet i området bygges ut og driftes av Ruter i godt samarbeid med Ås og Ski kommuner. Sykkelveinett er godt utbygd både i Ski og Ås kommune i de aktuelle områdene. Vi ber om at disse innspillene blir vektlagt dersom fylkesmannen fortsatt vurderer å anbefale grensejusteringer. Ås, 28/2 2018, Anne Odenmarck, leder Ås Arbeiderparti
Svend-KristianMartinsenmeg selv (med bakgrunn i frivillig arbeid i bygdesamfunnet Kroer i Ås)Som mange-generasjoners Kroer-sokning har jeg vel knapt nok stemmerett i denne saken. Synspunktene må derfor bli av prinsipiell art. Jeg kan likevel avsløre at jeg ikke ville hatt sansen for å bli grensejustert over til Hobøl eller Vestby. Ikke fordi det er noe feil med de kommunene, men fordi det dreier seg om tilhørighet. Følelse av tilhørighet fostrer ansvarsfølelse og tillit. Det er forskjell på å frivillig flytte fra en kommune til en annen og det å bli flyttet. Så til prinsippene. Regjeringens argumenter for å slå sammen kommuner, skulle være å gjøre dem mer «robuste». Hvor er da logikken når man ønsker å splitte et bygdesamfunn slik at grunnlaget for både offentlige og frivillige «institusjoner» splittes. Dersom Fylkesmannen skal tvinge gjennom en grensejustering mellom to kommuner hvor bare den ene parten, nemlig den som får fordeler av ekstra areal og innbyggere, er interessert, må vel Fylkesmannen selv ha meget gode argumenter for justeringen, som f.eks. · At innbyggerne i de berørte områdene selv ønsker det · At det er viktige positive regionmessige/nasjonale konsekvenser av en justering · At det vil styrke begge kommuners økonomi. I tilfellet Nordby kan jeg ikke se at noen av disse argumentene er til stede.
Knut Arne KirkebyHusebyBor på Ø. Kjølstad gård i Ås kommune, er familiens fjerde generasjon på bruket og framtidig eier. Vi har vår tilhørighet til Ås kommune og ser ingen fordeler med en grensejustering eller deling av Holstad som bygd. Har ikke blitt oppringt og sier herved NEI til grensejustering!
EllenSmogeliFAU Nordby skole, FAU Nordbytun ungdomsskoleSe vedlegg.
Knut KirkebyHar ikke blitt oppringt og ønsker herved å si NEI til grensejustering. Ser ingen fordeler med en slik justering og er bl a bekymret for jordvernet. Jeg anser Ås kommune som best til å ivareta dette.
Arnt-IvarWeumFAU ved Finstad skole, Ski kommuneFinstad skoles FAU representerer foreldrene ved trolig Folloregionens sterkest voksende skole. I løpet av 7 år har elevtallet doblet seg og vil til skolestart 2018 bli ca. 550 elever. Prognosene tilsier fortsatt så sterk vekst at selv den planlagte utbyggingen til 720 elever som skal stå ferdig i 2020 ikke vil være tilstrekkelig. Omlag en kilometer unna utvides også Solberg skole, men kun for å ta hånd om planlagt befolkningsvekst i Solberg som følge av boligbygging der. Finstad i Ski og Solberg i Ås flyter over i hverandre, men som naboskoler i to forskjellige kommuner vil den ene være dimensjonert for 250-300 elever, mens den andre vil være tre ganger så stor og likevel ha for liten kapasitet.Vi mener dette illustrerer et tydelig behovet for mer samordnet tjeneste- og byutvikling i samme geografiske område. Vi skriver dette innledningsvis også for å illustrere hvor raskt Ski nå vokser og det er i særlig grad gjelder Finstad, men hvor det i sentrum og de østlige deler av Skis sentrum planlegges for stor befolkningsvekst som følge av Follobanen. Vi ser positivt på denne veksten, men mener det er viktig at den er kontrollert og at hensyn til barn og unges oppvekstvilkår må være det førende. Det innebærer tilstrekkelig skole og barnehagekapasitet med romslige uteområder, lett tilgang til tur og rekreasjonsområder. Ikke minst er de trafikale forhold viktig, hvor myke trafikanter må prioriteres og bruk av bil begrenses. Boligutbygging i gangavstand til trafikknutepunkt som Ski stasjon må være førende, slik det er understreket i Regional plan for areal og transport for Akershus. Ås kommune har lagt til rette for bygging av nær 1500 boliger i Solberg skolekrets. Dette er en 1/4 av alle planlagte nye boliger i Ås kommune. Boligene vil ligge lenger unna Ski stasjon enn de føringer som ligger i Regional plan, og vi frykter denne utbyggingen vil bidra til en ukontrollert trafikkvekst i vårt nærmiljø og Ski totalt sett, da Ski vil være det naturlige sentrum for beboerne. Denne utbyggingen kommer i tillegg Skis egne utviklingsplaner, men vil uten tvil påvirke utviklingen av Ski som tettsted og regional by. Ås sine utviklingsplaner på Solberg er i liten grad sett i sammenheng med Skis egne utviklingsplaner og det er ingen analyser av hva de totale konsekvensene blir, siden dette er styrt av to kommuner. Dette er eksempel på manglende samhandling i arealpolitikk og byutvikling og det er uvisst hvilke konsekvenser det totalt sett får for trafikk og oppvekstvilkår m.m Vi mener det bør bli en grensejustering for å sikre at et sammenvoksende boområde utvikler seg best mulig. Vi skjønner at dette er følsomt for mange som i dag bor på Ås-siden som har tilhørighet til Nordby og Ås, men mener at helheten og potensialet for en god utvikling av et sammenvokst boområdet best ivaretas innenfor samme kommune. Vennlig hilsen Finstad FAU v/ Arnt Ivar Weum (leder)
Maren Johanne EnganJeg er ikke for grensejustering. Ønsker fortsatt å bo i Ås.
JanAmlienFørst og fremst et krystallklart NEI til grensejustering! Trist å registrere hvordan Ski kommunes «bekjentskaper lenger opp i systemet» fortsatt klarer å holde liv i denne saken som skulle vært lagt død for lenge lenge siden. Det er rett og slett flaut å lese om hvordan man «navngir og korrigerer» responsresultater etter eget resultatønske. Synes det toppet seg med en meget feilaktig og misvisende fremstilling av tallene fra forrige «folkeavstemming» fra Skis side. At de i tillegg klarte å lire av seg og nærmest har klart å etablere en sannhet om hvilken belastning Norby/Solberg området påfører Ski uten at de verken får skattepengene våre eller bestemme over oss tok rett og slett kaka. Det de burde sagt var hvilken belastning de anså oss som ikke koster Ski kommune en krone er når vi legger igjen en god del penger i Ski. En handelslekkasje som om noen skulle klaget over nettopp er Ås, som går glipp av disse pengene... At Ski kommune ikke ønsker at vi kostnadsfrie beboerne fra Ås skal legge igjen penger i Ski er en ærlig sak, men da skjønner jeg ikke at de i neste åndedrag er så veldig interessert i å annektere oss. Eller jo, Ski har i mange år allerede malt seg inn i et hjørne og det det egentlig handler om er at: Ski mangler næringsareal, kontroll over adkomstområdene som grenser til E18 og mangel på friluftsområder, men det er ikke Nordby eller Ås sitt problem. Men hvis dette er gangbar argumentasjon burde Ski legges under Ås siden Ås har vært i beita for litt mer urban bebyggelse og et dobbeltspor med hyppige avganger... Ski har tatt mål av seg til å doble innbyggertallet de neste 10-15 årene. Siden dette først og fremst skal gjøres i gangavstand fra Ski stasjon, kan det virke som Ski har ambisjoner om å bli Norges andre bilfrie by etter Oslo, da dette må bygges der det i dag er næring og parkeringsplasser. Det skal ikke jeg som Ås beboer legge meg opp i, men det er ikke noe for meg, og gjør det uten å annektere halve Nordby, jeg trives her på landet med egen bil. For å lette på denne belastningen Nordby/Solberg beboerne utgjør for Ski, kan vi jo bare grave over Tverrveien som i praksis er en motorvei igjennom byggefeltet vårt. Den bør uansett gjøres om til en miljøgate, maks 30 km/t, helst fartsdumper for hver 50’ meter, egne sykkelfelt og helst masse fotgjengeroverganger der den suser forbi byggefeltet, barnehagen og skolen vår. Så får de som ikke allerede har begynt reise til Vinterbro istedenfor Ski gjøre det, eller sykle til Ski for å handle. Det som startet som en utredning om fusjonering, har nå blitt det stikk motsatte og burde være starten på «Folkeaksjonen Steng Tverrveien». Skis forakt for «bøndene fra Ås» har aldri vært tydeligere enn nettopp nå. Jan Amlien
Anne Bøenprivat Jeg ønsker at Solberg/Nygård forblir en del av Ås. Jeg har barn på Steinerskolen (som fortsatt vil være Ås) og på Kulturskolen i Ås, så vi er godt integrert i Ås. Vi tar toget fra Ski, men bruker ikke kommunale tjenester i Ski. Ås kommune har regulert deler av området på Nygårdsåsen slik at bolig og industriområder kommer svært tett på hverandre. Det har store konsekvenser for oss som bor nærmest og vi har vært lite fornøyd med Ås kommunes arbeid med å ivareta oss som bor her. Men når Nordre Follo ønsker enda mer industri langs E18, hva betyr det for Nygårdsområdet? Jeg var positiv til en sammenslåing av kommunene fordi jeg ser fordeler med en felles planlegging i Follo. Jeg ser ikke fordelene ved å bli en del av storkommunen Nordre Follo.
Ståle HaalandprivatJeg ser ingen fordeler med at vi blir overført til Nordre Follo kommune. Vi har en familie som er sterkt integrert i Ås kommune allerede, med barn i skole og kulturskole på Ås. Det har til tider vært en stemoderlig behandling av kommunestyret av denne delen av Ås, noe jeg har vært harm på. Jeg ser allikevel ingen fordeler med at vi blir slått sammen med Ski/Nordre Follo, med høyere kommunale avgifter og oss som fremdeles vi bli en utpost i en ny kommune. Konsentrer dere istedenfor å igjen jobbe mot en sterk storkommune, men ikke del opp kommunegrenser som dere her skisserer. Det er en blindvei. Storkommunen må komme opp på dagsorden igjen; det kommer uansett før eller senere til å skje.
Ivar SkuterudHolstad 4H Holstad 4H har vært en Ås klubb helt siden 1974. Og som en politisk og religiøst uavhengig og frivillig barn og ungdomsorganisasjon er det viktig for oss at vi fortsetter og bygge på vår stolte historie. En grensejustering av ski og ås kommune vil være med på å endre våre rutiner og faste prinsipper. Vårt klubbhus er på Holstad skole, som fort kan falle under Ski kommune, dette vil føre til at vi sannsynlig vis må bytte lokaler, og som en frivillig organisasjon og med den ordningen vi har vil dette økonomisk sett ødelegge morroa og aktivitetene til barn og ungdom som er medlemmer, dette grunnet at vi må sette økonomisk fokus på nye lokaler og ikke aktiviteter. I tillegg vil vi i Holstad 4H være nødt til å omfatte en helt annen skolekrets med barn, det vil bli svært vanskelig for oss grunnet at medlemmer må kjøre langt og elevene ved skolene vil splittes. Det vil også bli veldig vanskelig for oss i og med vi må omhandle et større område. Derfor sier vi som 4H klubb og jeg som leder at vi er sterkt imot, og at vi er direkte motstandere av en grensejustering. Ivar Skuterud, Leder i Holstad 4H
Marius KirkebyHusebyBor i grenseland på Holstad og ønsker ikke at bygda Holstad eller Ås kommune skal deles, og sier derfor NEI til grensejustering.
Thorvald SverdrupVedrørende høring om grensejustering mellom Ås og Nordre Follo. Innbyggerundersøkelsen er tydelig: Hele 69% av kvinnene i Grenseland foretrekker å tilhøre Ås og bare 25% vil tilhøre Ski. Lytt til kvinnene for en bedre fremtid.
HåkonHusebyVi ønsker ingen grensejustering og kan ikke se noen fordeler med det. Det vil derimot gi oss som bor på Holstad mange praktiske problemer. Vi har barn i grunnskolen som i så fall må flyttes til skole i Ski. Vi har all vår tilhørighet til Ås kommune gjennom lag og foreninger for både barn og voksne, både i fritiden og gjennom vårt yrke som bønder, samt vår tilhørighet til Ås kirke hvor hele familien gjennom generasjoner er døpt, konfirmert, har giftet seg samt at vi har familiegravsted der. En evnt grensejustering vil dele bygda Holstad, noe som vil være tragisk for bygdas lag/foreninger og grendehus, samt samholdet i bygda. Vi gjør våre innkjøp i Ås og Vinterbro og bruker ikke Ski som handelssted utover det folk i andre nabokommuner gjør. Vi eier et gårdsbruk med grense til Ski, og langs hele denne grensen og vår skog er det nå planlagt boliger. Vi ønsker å forvalte vår eiendom best mulig agronomisk, men synes det er merkelig at Ski skylder på at Ås kommune bygger inntil Ski's grense når Ski planlegger utbygging/har bygd ut langs hele grensen mot Ås. Det gir ikke Ski/Nordre Follo rett til å forsyne seg av Ås kommune ift behov for mer areal, skoleplasser osv.
JoAalerudSe vedlegg
MadsVoldengenJeg er ikke for grensejustering av Ås kommune.
TorleifBerntsenJeg har ikke blitt oppringt og er sterk tilhenger av en grensejustering som det fremgår av nedennevnte: Har tilhørt ÅS i 66 år, men har knapt vært der. Vært der på sesjon en gang i tiden og kjører ellers igjennom på vei til hytta. Bor 1,5 km fra Ski Storsenter og av naboer innenfor en omkrets av 280 meter er det ca 50 eiendommer og alle tilhører Ski Kommune. Ski Kommune har alltid levert vann/renovasjon og for å få betalt kommunale avgifter til Ski kommune opererer de med et festenr. på eiendommen i tillegg til Gnr/bnr. Det eneste ÅS kommune leverer av tjenester er feiing av pipe år om annet. Betrakter meg som kommuneløs, stemmer sjelden ved kommunevalg og anser at jeg i motsetning til mine naboer ikke innehar lokaldemokratiske rettigheter. Jeg er jo ikke meningsberettiget i Ski kommune. Opplever at samarbeidet mellom Ski og Ås Kommune opp gjennom årene ikke har vært spesielt konstruktivt. Det har vært gjort mye rart. For eksempel har jeg strøm fra ÅS og for en del år siden ble det lagt ny linje 300 meter gjennom skogen, mens det i stedet kunne vært lagt kabel 20 meter fra naboen i Ski. Det er pengesløseri og miljøødeleggelse. Det virker som politikerne i Ås trenger et kurs i å lese kart. I avisa Nationen sto det i 2006 en artikkel om grensevirvar i kommune Norge og forfatter av rapporten omtalte at det gjennom Ski tettsted går en Berlinmur mellom Ås og Ski Kommune og spurte hvorfor Ås Kommune hadde noe med å blande seg inn i utviklingen av Ski byen. Vi ser eksempel på dette nå i Solberg området hvor store grunneiere som bl.a. er engasjert i facebook gruppa "Bevare ÅS (Kapitalistene (min tilføyelse)) selger et jorde hvor det skal bygges en landsby med 800-900 boligenheter. Grunneierne håver inn 400 mill. kr og utbygger skal kanskje bygge en ny skole. Området ligger et par km fra Ski sentrum og på andre siden av grensa, Finstad, kan Ski ha behov for å bygge ut skolekapasiteten. Dette er dårlig samfunnsplanlegging. Når dette ble publisert i fjor høst visste ikke politikerne i Ski noe om planene. Disse grunneierne er nå tydeligvis livredde for at det skal bli en grensejustering hvor Ski kommune stanser planene og de går glipp av 400 mill. De samme grunneierne kuppet folkemøtet som ble holdt om grensejustering i Nordby, hvor de delte ut propaganda materiell. Møtet var en selsom forestilling med en uhøflig forsamling med krokodiller og misbruk av religion. Follo regionen er et pressområde med stor tilflytting og økende næringsaktivitet. Derfor er det svært viktig at vi i området har fokus på helhetlig samfunnsplanlegging av bolig/næring/infrastruktur og kommunikasjon. Dette stiller store krav til politikere og administrasjon. Slik situasjonen er i dag kan jeg ikke se at vi har en kommune-/politikersammensetning som er i stand til å ivareta de utfordringene som kommer nærmesete 20-50 år. Vi kan ikke ha politikere som krangler og er mer opptatt av egen makt enn innbyggernes/samfunnets beste. Vi kan ikke ha politikere som lar utbyggere/grunneiere styre utviklingen. Det vi ser i dag er at veinett/framkommelighet ikke henger med. Politikerne er opptatt av inntekter og har glemt at innbyggerne har behov for å forflytte seg uten å stå i endeløs kø. Innbyggerne i Nordre Ås stemte med 52,5 % som var for en tilslutning til en større kommune. Jeg er svært skuffet over at politikerne både lokalt i Ås og på Stortinget fullstendig neglisjerer/overkjører innbyggernes ønske og demokratiske rettigheter. Hele prosessen har ført til at jeg har sterkt økende politikerforakt. Hilsen deprimert innbygger.