Søknad om tiltak i sjø ved Museumsutstikkeren


Høringsfrist 20. januar 2018 23:30

Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF søker Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø ved Museumsutstikkeren.

Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningslovens § 11 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriftens kap. 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag).

Høringsuttalelser sendes innen 20. januar 2018 til

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep,
0032 OSLO
eller på epost til fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Se lenke til søknaden i høyre marg.