Søknad om tiltak i sjø - etablering av Sandvika Elvepromenade


Høringsfrist 21. februar 2018 23:30

Bærum kommune søker Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med etablering av Sandvika Elvepromenade.

Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningslovens § 11 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriftens kap. 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag).

Høringsuttalelser sendes innen 21. februar 2018 til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep.
0032 OSLO
eller på epost til fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Se lenke til søknaden i høyre marg.