Søknad om tillatelse til utlegging av masser ved Flateby båthavn


Høringsfrist 06. juli 2018 23:30

Flateby Båtforening søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utlegging av sprengstein utenfor Flateby båthavn (gbnr 7/189) i Enebakk kommune.

Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven § 11.

I forbindelse med Fylkesmannens behandling av saken skal berørte parter gis mulighet til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16.

Høringsuttalelser sendes innen 6. juli 2018 til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep.
0032 Oslo