Søker om tillatelse til drift av gjenvinningsanlegg på Isi


Høringsfrist 30. januar 2018 23:30

Østlandsjord AS søker Fylkesmannen om tillatelse til drift av gjenvinningsanlegg på Isi i Bærum kommune.

Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jamfør forurensningsloven §§ 11og 29.

Østlandsjord AS driver i dag gjenvinningsanlegg på Isi i Bærum. De mottar, mellomlagrer og behandler jordmasser fra graveprosjekter. Virksomheten produserer forskjellige typer jordmasser for salg til kunder. Østlandsjord AS mottar også større mengder sprengstein som knuses til pukk.

Bedriften ønsker også å ta i mot asfalt, betong og røtter (park- og hageavfall). Det søkes om å kverne asfalt til asfaltgranulat og røtter/hageavfall som skal inngå i komposteringsprosess på anlegget.

Frist for å sende inn merknader

Eventuelle merknader til saken sendes innen 30. januar 2018 til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Pb. 8111 Dep.
0032 Oslo
eller på e-post til
fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Se lenke til søknaden i høyre marg.

Kontaktpersoner