Søker om etablering av omlastingshall for husholdningsavfall på Yggeset


Høringsfrist 18. oktober 2017 23:30

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS søker Fylkesmannen om tillatelse til å etablere en omlastingshall for husholdningsavfall på Yggeset i Asker kommune.

Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jamfør forurensningsloven §§ 11og 29.

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS har kontrakt med Asker kommune om å hente husholdningsavfall hos kommunens innbyggere. I den forbindelse søker Norsk Gjenvinning Renovasjon AS om tillatelse til å sette opp en hall for omlasting av plastemballasje og papp/papir. Avfallet blir levert til anlegget med renovasjonskjøretøy, lastet om og transportert videre med vogntog.

Bedriften ønsker å ta i mot inntil 4350  tonn plast, papir og papp per år. 

Frist for å sende inn merknader

Eventuelle merknader til saken sendes innen 18. oktober til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Pb. 8111 Dep.
0032 Oslo
eller på e-post til fmoapostmottak@fylkesmannen.no 

Kontaktpersoner

Dokumenter