Søker om etablering av anlegg for dekkgjenvinning på Herbergåsen industriområde

Nocas AS søker Fylkesmannen om tillatelse til å etablere anlegg for dekkgjenvinning på Herbergåsen industriområde i Nes kommune.  

Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jamfør forurensningsloven §§ 11og 29.

Nocas AS driver i dag dekkgjenvinning på Disenå i Hedmark. De ønsker å flytte virksomheten til Herbergåsen i Nes kommune. Bedriften ønsker å ta i mot inntill 12 000 tonn bildekk per år. På anlegget blir dekk og felg separert slik at materialene kan sendes til videre til gjenvinning.

Det er planlagt oppføring av produksjonshall, lagerhall, verksted, vaskehall og administrasjonsbygg.

Vann fra produksjonshall, vaskehall og verksted skal ledes via oljeutskiller til kommunalt spillvannsnett. Overvann fra anlegget skal føres til kommunens overvannsnett. Det legges opp til prøvetaking av vannet før påslipp til spillvanns- og overvannsnett.

Frist for å sende inn merknader

Eventuelle merknader til saken sendes innen 16. oktober til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Pb. 8111 Dep.,
0032 Oslo
eller på e-post til fmoapostmottak@fylkesmannen.no

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Dokumenter