Forvaltningsplan for Semsvannet landskapsvernområde


Høringsfrist 15. november 2017 23:59

Fylkesmannens miljøvernavdeling har utarbeidet et utkast til en forvaltningsplan for Semsvannet landskapsvernområde i Asker som nå sendes på høring.

Utkastet som var lagt ved høringen er nå tatt bort. Les den ferdige forvaltningsplanen.

Høringen skal gi grunneiere, brukere og andre interessenter mulighet til å uttale seg om innholdet i planen. Høringsinstansene bes om å sende eventuelle merknader til forvaltningsplanen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 15. november.

Det er for å sikre de store naturverdiene i verneområdet at Fylkesmannen nå har utarbeidet en forvaltningsplan. Planen skal bidra til å opprettholde og fremme verneformålet, og skal gi retningslinjer for bruk, skjøtsel, tilrettelegging, samt annen forvaltning.

Merknader eller kommentarer til utkastet til forvaltningsplan merkes 2017/12447 og sendes til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Pb 8111, Dep
0032 Oslo

eller på epost til fmoapostmottak@fylkesmannen.no innen 15. november 2017.

Eller du kan velge å sende inn din uttalelse her: