Foreslår å verne verdifull skog


Høringsfrist 24. mars 2018 23:30

Røverkollen.
Røverkollen. (Foto: Ruben Pettersen / Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

Eine i Bærum foreslås vernet som naturreservat og Røverkollen naturreservat foreslås utvidet. Fylkesmannen ber om innspill før 24. mars.

Fylkesmannen legger nå ut på høring forslag om vern av to skogområder i Oslo og Akershus. Formålet med høringen er å gi berørte parter anledning til å uttale seg til verneforslagene. Du kan gi din uttalelse til verneforslagene frem til høringsfristen 24. mars 2018.

Områdene som foreslås vernet er:

  • Eine i Bærum (493 dekar)
  • Røverkollen naturreservat - utvidelse (1424   daa)

Det er skogeierne selv som har tilbudt områdene for vern gjennom ordningen med frivillig vern. Det ble meldt oppstart av verneplanarbeid for områdene 27. mars 2017.

Vern som naturreservat

Områdene er foreslått vernet som naturreservat i medhold av naturmangfoldloven § 37. Formålet med vernet er i hovedsak å bevare områder bestående av en større andel eldre skog med det biologiske mangfoldet av arter, naturtyper og økosystemer og å sikre et representativt utsnitt av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur. Verneverdiene og formålet med vernet av det enkelte området er nærmere beskrevet i høringsdokumentet og de naturfaglige rapportene.

Hva innebærer et vern?

Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil generelt være tillatt. Hvilke bestemmelser som gjelder for det enkelte området er beskrevet i den respektive verneforskriften. Bestemmelsene varierer noe mellom områdene, basert på avveininger mellom verneverdier, størrelse, beliggenhet og brukerinteresser. Oslomarkas uvurderlige verdi for friluftsliv og idrett er særskilt vektlagt. 
    
I høringsdokumentene gis en nærmere beskrivelse av verneforslagene med verneforskrifter (bestemmelser) og avgrensing, hva et vern vil innebære, bakgrunn for verneplanarbeidet og saksbehandlingen frem til nå.

Høring og videre prosess

Fylkesmannen vil gjerne ha synspunkter på grenser, brukerinteresser, naturverdier og områdenavn, og ønsker medvirkning som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. 
Med bakgrunn i synspunktene vi får inn, vurderer vi behovet for å justere verneforslagene. De endelige verneforslagene oversendes deretter til Miljødirektoratet våren 2018.

Fristen for å komme med uttalelse til verneforslagene er 24. mars 2018.
 
Innspill sendes skriftlig til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
pb. 8111 Dep.
0032 Oslo 
eller på e-post til 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no