Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Myndighetene har vedtatt “Omsorgsplanen 2015” som tar for seg langsiktige strategier og tiltak for å sikre gode og offentlige tjenester for alle eldre og omsorgstrengende. De viktigste satsningsområdene er flere tilsatte i omsorgstjenestene, mer kunnskap, økt samhandling og medisinsk oppfølgning, forskning og kvalitetsutvikling, aktiv omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnerskap med familie og lokalsamfunn.

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene setter omsorgstjenester på dagsorden for å møte framtidens utfordringer.

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


16.11.2017

Oppholdstid for sykehjemsbeboere

Nye beregninger fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig botid på sykehjem er to år, men at det er store forskjeller mellom de største kommunene.


27.02.2017

Rapport fra landsomfattende tilsyn med helse-og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Denne rapporten beskriver gjennomførte landsomfattende tilsyn i 2016 med helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming.


18.12.2013

Kompetanseløftet 2015 - Rapportering 2013 og plantall 2014

Kompetanseløftet 2015 inneholder strategier, mål og tiltak som skal bidra til å sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning i omsorgstjenestene.


24.04.2013

Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski

Kommunevåpen: Ski

Kommunevåpen: Ski

Fylkesmannen undersøkte om kommunen gjennom sin styring (internkontroll) sikrer at tjenestene brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, avlastningstiltak og barnebolig ytes til rett tid.


23.01.2013

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS.


19.12.2012

Nevroplan 2015

Nevroplan 2015 handler om de kommunale tjenestenes nye brukere. Personer med nevrologiske skader eller sykdommer. Ilikhet med alle andre brukere har de rett til tilpassede omsorgstjenester og tilrettelegging for å kunne leve et mest mulig aktivt liv, til tross for sykdom og funksjonstap.


29.11.2012

Presentasjoner fra Helsekonferansen 2012Aktuelt

Forværelse:
Tlf: 22 00 39 04

Underernæring i sykehjem og hjemmetjenesten
Statens helsetilsyn har fått utviklet et nettbasert egenkontrollverktøy som kommunen fritt kan benytte. Mer informasjon finner du på nettsiden til Helsetilsynet