2017-Informasjonsskriv nr. 3

Klagesaker etter sosialtjenestens § 26 om refusjon i ytelser fra folketrygden m.m

Informasjonsskriv nr. 3/2017 omhandler både hvordan vedtak om refusjon skal fattes, og framgangsmåten i saker som sendes til oss fra Nav, på klager over vedtak etter sosialtjenesteloven § 26 om refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. 

Vi behandler mange klagesaker om refusjon hvert år og ser at det i flere av Nav-kontorenes vedtak om refusjon etter sosialtjenesteloven § 26 er mangler både i selve vedtaket og i saksbehandlingen. I mange av klagesakene som blir sendt inn til oss er ikke sakene godt nok dokumentert og kartlagt. Med dette skrivet ønsker vi å bidra til at dere som behandler saker om refusjon får tilstrekkelig kunnskap om hvordan dere skal gå fram både når vedtak skal fattes og i klagesaksbehandlingen, og for å sikre at brukernes rettssikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt.

Vi gjør oppmerksom på at det i vedtak etter § 26 skal vurderes ut fra vilkårene som fremgår av § 26. Flere saker viser at Nav-kontoret gjør vurderinger om refusjonsadgangen med bakgrunn i §§ 18 og 19. Det er ikke korrekt.

Hele informasjonsskrivet kan leses under dokumenter til høyre

Kontaktpersoner