Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som innebærer at en rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter etter kapittel 4 i lov om sosiale tjenester i Nav. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


21.02.2018

Informasjonsskriv nr. 2/2018 Vilkår

Bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk stønad


12.02.2018

Ny veileder fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere.


12.02.2018

Endringer i Rundskriv Hovednr.35 – Sosialtjenesteloven

Arbeids- og velferdsdirektoratet publiserte 05.02.17 endringer i rundskrivet til sosialtjenesteloven.


23.01.2018

Statistikk klagesaker 2017

Informasjonsskriv nr. 1/2018


17.01.2018

Ansvar for å fatte vedtak hos NAV

Det foreligger begrensninger i lov knyttet til hvem som har myndighet til å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven


24.08.2017

Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet- Introduksjonsloven

Språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet - vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap


22.08.2017

Informasjonsskriv nr. 3

Klagesaker etter sosialtjenestens § 26 om refusjon i ytelser fra folketrygden m.m


18.04.2017

Fagdager om sosiale tjenester i NAV

Vilkår om aktivitet og barneperspektivet i saksbehandlingen.


24.02.2017

Rundskrivet til sosialtjenesteloven er oppdatert

Fra 1. januar tok sosialtjenesteloven § 20 a til å gjelde. Bestemmelsen omhandler bruk av vilkår for personer under 30 år.


02.02.2017

Statistikk klagesaker 2016

Informasjonsskriv nr 2/2017


Flere nyheter


Aktuelt

Vakttlf
22003636

Telefontid hverdager
11-30-14.30

Forværelse
22003630

Skjema

Skjema ved oversendelse av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i NAV og introduksjonsloven m/veileder.

Word

PDF

Våre informasjonsskriv