Helsetilbud til asylsøkere

Asylsøkere har rett til helsetjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten på linje med resten av innbyggerne. Retten gjelder også for personer på midlertidige overnattingsplasser, akutt innkvartering.

Kostnader til helsetjenester til asylsøkere i ordinære mottak og på midlertidige overnattingsplasser (akutt innkvartering) dekkes gjennom vertskommunetilskuddet, refusjoner fra HELFO og egenbetaling fra pasientene.

UDI dekker ekstraordinære utgifter til helsetjenester i transittmottak og i ankomstsentre etter avtale med kommunen. Kommunen har tilsynsansvar for sanitære og hygieniske forhold ved mottakene.

Helsepersonellpool

Helsedirektoratet har opprettet en helsepersonellpool over helsepersonell som vil bidra i arbeidet med helsetjenester til asylsøkere. Helsepersonellpoolen er etablert som en beredskap i tilfelle kommunene ikke får tak i nok helsepersonell gjennom allerede eksisterende ordninger og avtaler de har for å skaffe tilstrekkelig med personell. 

Fylkesmennene har meldt inn personellbehov i kommunene, og Helsedirektoratet er i ferd med å sortere og følge opp innmeldte behov. Helsedirektoratet sørger for at kommuner som har meldt behov direkte knyttet til asylsituasjonen får oversendt liste over aktuelle personer som har meldt seg til poolen.

Kommunene må selv inngå arbeidsavtale med personellet på vanlig måte og finansiere stillingene.

Kommuner kan også henvende seg direkte til Helsedirektoratet om dette via helseteam@helsedirektoratet.no