Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere med nedsatt arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg til og kommer ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra Nav. 

Hvem kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsgrense og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal være helårlig og på full tid. Deltakelse i et kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Siden denne stønaden er forutsigbar, gir den mottakeren mulighet for å planlegge økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er myndighetenes viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom.

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen har flere oppgaver i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet. Fylkesmannen skal blant annet

  • føre tilsyn med Nav-kontorene
  • gi opplæring til ansatte ved Nav-kontorene om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i kommunenes ledelse
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktiviteter i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi veiledning, formidle kunnskap og iverksette kompetansehevende tiltak til ledelsen og ansatte ved Nav-kontorene
  • behandle klagesaker 

Vis mer

Logo Kvalifiseringsprogram

Logo Kvalifiseringsprogram


21.09.2018

Fagdag for kvalifiseringsprogrammet

Arbeidsinkludering for personer med innvandrerbakgrunn


01.12.2017

Fagdag kvalifiseringsprogrammet for Oslo og Akershus

Sosial- og familieavdelingen arrangerte 24.11.17 fagdag for kvalifiseringsprogrammet i
samarbeid med Nav Fylke og Velferdsetaten Oslo kommune.


06.11.2017

Fagdag kvalifiseringsprogrammet for Oslo og Akershus

Fylkesmannen, Oslo kommune - Velferdsetaten og Nav Oslo/Akershus ønsker velkommen til felles fagdag. Påmeldingen er nå stengt.


27.09.2016

Fagdag KVP Akershus 18.11

KVP logo

KVP logo


19.07.2016

Tilsyn kvalifiseringsprogram

Tilsyn med bydel Ullern


02.02.2015

Fagdag kvalifiseringsprogrammet - Oslo

Kvalifiseringsprogrammet liten logo

Kvalifiseringsprogrammet liten logo

Informasjon fra fagdag


30.01.2015

Fagdag kvalifiseringsprogrammet - Akershus

Kvalifiseringsprogrammet liten logo

Kvalifiseringsprogrammet liten logo

Dato:   24.04.2015
Sted:    Clarion Hotel Royal Christiania


23.01.2015

Rapport fra tilsyn kvalifiseringsprogrammet - Skedsmo kommune

Skedsmo kommunevåpen

Skedsmo kommunevåpen

 

 


23.01.2015

Rapport fra tilsyn kvalifiseringsprogrammet - Asker kommune

Kommunevåpen for Asker

Kommunevåpen for Asker

 

 


23.01.2015

Rapport fra tilsyn kvalifiseringsprogrammet - Nesodden kommune

Nesodden kommunevåpen

Nesodden kommunevåpen

 

 


Flere nyheter