Informasjon til helsepersonell som fatter vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A

Helsedirektoratet har nå revidert vedtaksmalen.

Revidert mal for vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A -  helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg - er å finne på nettsidene til Helsedirektoratet. Se lenke til den nye malen på høyre side.


Kontaktpersoner

Lenker