Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


21.12.2018

Hvilke konsekvenser får nytt embete for vergemålssaker?

Fra 1. januar 2019 heter vi Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det er Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold som blir til ett embete.


17.12.2018

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Tilskudd på kapittel 0621 post 63, Arbeids-og sosialdepartementet


09.11.2018

Presentasjonene fra kurs om vergemål

Vergemålsavdelingen gjennomførte fem kurs om vergemål og vergens utførelse av oppgaver høsten 2018. Presentasjonene fra kursrekken er nå tilgjengelig.


08.11.2018

Rapport om kompetanseplanlegging - til nytte i kommunal planlegging

Kompetanseplanlegging handlar mindre om kartleggingsverktøy, men langt meir om ein organisasjonskultur eller ei gjennomgåande haldning på alle nivå i den kommunale helse- og omsorgstenesta.


15.10.2018

Oppfølging av introduksjonsdeltakere i fødselspermisjon

Informasjon fra IMDI


09.10.2018

Fagmøte for helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten

Velkommen til spennende fagmøte!


03.10.2018

Presentasjoner fra boligsosial konferanse for Akershus

Konferansen ble arrangert 24.- 26. september 2018 på DFDS 


01.10.2018

Fagdag om cannabis, rus og traumer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Oppegård kommune arrangerer vi denne fagdagen.


21.09.2018

Fagdag for kvalifiseringsprogrammet

Arbeidsinkludering for personer med innvandrerbakgrunn


18.09.2018

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Disse nasjonale faglige rådene omhandler lindrende behandling i livets sluttfase til personer over 18 år, uavhengig av diagnose. Med livets sluttfase menes her de siste uker, dager og timer. De faglige rådene belyser også involvering av og støtte til pårørende i denne fasen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel