Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


15.10.2018

Oppfølging av introduksjonsdeltakere i fødselspermisjon

Informasjon fra IMDI


09.10.2018

Fagmøte for helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten

Velkommen til spennende fagmøte!


03.10.2018

Presentasjoner fra boligsosial konferanse for Akershus

Konferansen ble arrangert 24.- 26. september 2018 på DFDS 


01.10.2018

Fagdag om cannabis, rus og traumer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Oppegård kommune arrangerer vi denne fagdagen.


21.09.2018

Fagdag for kvalifiseringsprogrammet

Arbeidsinkludering for personer med innvandrerbakgrunn


18.09.2018

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Disse nasjonale faglige rådene omhandler lindrende behandling i livets sluttfase til personer over 18 år, uavhengig av diagnose. Med livets sluttfase menes her de siste uker, dager og timer. De faglige rådene belyser også involvering av og støtte til pårørende i denne fasen.


18.09.2018

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Helsemyndighetene ønsker at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten.


14.09.2018

Fylkesmannen orienterer

KMD, KS og Husbanken arrangerer boligsosial lederkonferanse 2018


12.09.2018

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

I dag lanseres de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.


03.09.2018

Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten

Veilederen ble oppdatert 28. august 2018.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel